Taitus
Te launiu Pol e taataa iaa Taitus
Na hakataakoto hakamattua i roto te launiu nei:
Na tattara kaamata 1.1—1.4
Na tama hakamattua na Hare Lotu 1.5—1.16
Na tiputipu e ttonu na hakattina ana 2.1—2.15
Pol e tattara hakamataku ake na hakattina ana 3.1—3.11
Na tattara hakaoti 3.12—3.15
1
Anau Pol, anau he tama e hehekau ma TeAtua, ia he aposol Jisas Krais.
Anau e hirihiri ria, tena ki kauna ria no haere ma ki tokonaki na hakattina na tama TeAtua ni hirihiri raa, tena ku hakattaki mai na tama raa ki illoa te hakamaoni na tiputipu e ttapu laatou ni akoako ria tera e tuunaki i te ora e ora tahi taatou e hakattari raa. TeAtua te Tama se lavaa te tattara mariu raa e tattara mai te hakamaoni i mua na mee hakaatoa ni ttipu mai raa, tena ki huri mai te hakamaoni na tattara Aia raa te saaita roo e tonu. Na tattara nei e oo mai no ttae mai anau, tena anau ki hakatae atu na tattara raa pera ma TeAtua te Tokonaki taatou raa ni tattara mai.
Anau e taataa ake te launiu nei iaa Taitus taku tama hakamaoni roo i te vahi na hakattina na tama e illoa tera maaua e isi raa.
Lotu ake TeAtua Tamana ia ma Jisas Krais te Tokonaki taatou raa ki kou atu te tauareka ia ma te noho laoi.
Te hehekau Taitus i roto Krit
Anau e tiaki akoe i Krit ma ki lavaa akoe te hakamoemoe tonu na mee tera koi se ttonu raa, tena ma ku hirihiri ni tama i roto na matakaina hakaatoa i Krit raa ki hakamattua i na hare lotu raa. Maanatu na tattara poroporo anau raa: te tama hakamaatua raa he tama se isi na sara; te tama naa ki isi koi he avana hokotahi, tena na tamalliki hoki aia raa ni tama e hakattina, ia seai ma ni tamalliki e isi na tiputipu sakkino, ia seai ma ni tamalliki e hakatapanatta.
E mee te tama hakamaatua te lotu raa e me ki mmata na uata TeAtua raa, tena aia se tau te isi na sara. Te tama naa ki laumarie, ia ki se manava haeo, ia seai hoki ma he tama e unu mahi, ia seai ma he tama e manako sileni. Te tama naa he tama; te hare aia raa e taaraki i na tama roo hakaatoa, ia e hihai koi na tiputipu taualleka. Tena te tama naa se iroa te manava sakkino, ia he tama e tonu tahi, ia he tama e tapu, ia he tama e varatoa hoki te noho. Te tama naa ki taohi mmau na tattara hakamaoni tera e haere tonu ma na akoako te lotu raa. Teenei te ara aia e lavaa te tokonaki alaa tama ma na tattara hakamaoni, ia e lavaa te huri ake na tiputipu e ssara na tama e hakataukaa ma na akoako e ttonu raa.
Na tama e hakatapanatta
10 Maitaname e tammaki na tama, taohi mua na Jiu tera e isi te hakamaatino e tapu TeAtua ku se hihhai ki hakallono, ia e hahaivi ma ki hakatike na hakataakoto alaa tama raa ma na tattara vvare laatou raa. 11 Te mee nei e tonu ki ppui na tama naa ki hakaoti na tattara vvare laatou raa, maitaname na tama naa e kou ake te haeo i na hareakina ia ma na akoako laatou se tau te poroporo raa. Na tama naa e hakannapa e mee laatou e akoako koi ki too na sileni. 12 13 E isi te tama i Krit, aia he profet, ia he tama te matakaina naa, tena aia e tattara te hakamaoni te saaita aia ni mee ma, “Na tama i Krit raa ni tama tattara malliu, ia ni poi kai ttama, ia ni tama e matanaennae, ia e mannako mahi.” Teenei te hakataakoto hokotahi koi tera akoe e me ki hai ake roo na tama naa ki lavaa laatou te hakattina hakamaoni, 14 ia ki se lavaa hoki laatou te tataohi na kkai na Jiu i mua raa ia ma na tuaa na tama ku peesia te hakamaoni raa.
15 Na mee hakaatoa e matahua i na tama tera e matahua raa; e meia se isi te mee e matahua i na tama tera e matakkere, ia se hakattina raa, maitaname na hakataakoto ia ma na tiputipu na tama e hai ssara, ia se hakattina raa. 16 Na tama raa e mannatu ma laatou e illoa TeAtua, e meia na mee laatou e ppena raa e huri ake pera ma laatou se illoa. Na tama raa e manava sakkino, ia e hakatapanatta. Na tama naa se hai mee roo taualleka e lavaa te ppena.