11
For fu e iji vuak kufuime nijaidiavo ijiebuon kuainma ijin
Efnun igia faif na vuak igi na kuaikrejo iji naka vuak ise kafo ijekma kuaikrej. Ijefuon e-e ni oi mafaime isuar kari faike na kuaikfuon. Na God fu izeg ja bomana vierafeno ijeg nak naka ja bomana vierafej. Na vierafe na bara iji fu baru turamo bakin gavo fu baru besum ijesugin oi mame fivake jainma ijeg na ja kege e iji bu maturainva igeg Kurais vajakafie vierafen. Regavo na vierafe e roin buka nigen jon iji kam arafiriadiaga ja Jesuon unam iji ja mukoi kegoijo iji jaka arekrejo ijefuon naka jufdiem. Usuibe tabar Setan fu bara Iv biesuamga fu unam ise iji ren. Regavo na jufdiemo iji e iji bu vuak kufuij iji bu nijaidiaoijo ijieb biesiakva ja Kuraison unam ma iji ja reoijo iji jan uzame vak. Regavo vuak iji na ijeg kuardiavo ijefuon maiji tavan bog jaka oimarknum karine e kafokafo vuak kufui kafo bu kuardiavo jaka bu fazdiav. Regavo vuak bu kuardiavo iji bu Jesuon vuak na kuardiainva ijefkin iji kuardiavo bakin. Regavo bu kaven nibe ga vuak nibe ijin abe kuardiavo ja ijin faime jajiav. Regavo una Godon Kaven ma iji ga vuak fuon ma iji na kuardiainva iji jan ijia arev.
Ja vierafe e iji bu ja vuak nijaidiaoijo iji buka e ma revo na vierafe bu na asidieme ma reoijo bakin. Regavo jakafu ja vierafero vuak na kuaimoijo iji na isema kuaimoijoro ja ijeg vierafej. Regavo ni vierafe vuak nun na kuaimoijo iji naka vuak ma ijesugin vierafene kuaimoij. Regavo madu unam nuvuon kafokafo no kegoijo ijia non samakaf kege nijaidiain.
Na Godon vuak ma iji abe ja nijaidiain gavo naba monfuon ja nimdiain. Na ijegrenva ijia na if jon kege mamkanuk revo naiji nam una e kabuaikabuaikin ren. Regavo ja vierafega unam iji na reoinva iji nabe isema reoin? Regavo tavan iji na ijia jana fioknum Godon vuak abe kuardiaoinva iji bu e God ma vierafejo sos kafokafo ijia karinva ijieb ifejdien. Bur ifejdieme mon vajiekoga na una joifuon ik ren. Revo iji na renva iji naka mon buon iji niesame nui samuanamiknum una joifuon ikreoinva igeg na ijin ren. Regavo kaifnun ai Mesedonia ijia vuainva ijieb ire kafo na vierafenva iji bur kege vuain. Ijefuon naba ja nimdiaknum afikin abe miak. Regavo na jon navaime finva bagavo na vierafega rad naba una ijeg rek. 10 Na Jesu Kuraison vuak ma iji fu oinun ijia ikreno ijefuon naka ma kuardiakredo naba rad una jon navaikfuon. Ijefuon vuak igi na aroikarame kuaivo iji fu e be erar ai Akaia igia fino ijar na bijukma bakin. 11 Regavo ja vierafega na irerafuon naba jon navaime fij? Ja vierafero nakafu ja naba oijmiavo ijefuon na ijegrejoro ja ijeg vierafej. Regavo na ijegrejo bakin naka ja uruvana oijmiavo iji fun Godri gieme mukoi vierafen.
12 Na vierafe ik igi na mon bakin nam rejo iji naba arekfuon. Na magaga ijia ikrene vaga e iji bu kufuimene vuak nijaidiaoijo iji bu ijia giekfuon. Bu ijia gieme vierafero ik buon bu reoijo iji fu nuvuon ijekma mazinva bagavo bu aroikaravo iji bu ijia arekfuon.
13 E iji bu ik buon bu reoijo ijefuon vuak kufuimene e biesiaoij. Bu ijeg kufuimeoknum kuai no afasor Jesu Kuraison vuak ma iji abe e nijaidiaoijno kuaiv. 14 Regavo unam ijeg bu rejo iji no oiserduomo bakin. Ijefuon maiji igia fai Setan ebuon bomana iji fuk fu una Godon anera sanainma ijegrekafa vierafekma iji fu rekfuon. 15 Ijefuon e iji bu Setanon ikreoijo iji bu koikbuon kege una e Godon ikrejo igeg kegokva jab giame oiserek. Bu ijegreoij gavo tavan radkma ijia irerag bu reoijo ijieb una bu kam arafiriak.
For fu vajai fian abenma ijin
16 Na vuak na amur kuardiainva na iji una kuardiakrejo ni faif. Ja e roin jab vierafero naiji na e iji bu vuak isema vierafeoknum aroikaraoijo ijekinro jab ijeg vierafek. Ja ijeg vierafekva ni e ijekin iji ja oimarknum vuak buon fazdiavo ijeg ni na oimardief. Ja oijon ijia ijeg vierafejo ni oi mafaime fazdieke na ukakbe aroikarak. 17 Regavo na vuak ijeg kuaime aroikaravo iji na E Bomana ijar kuardien vo vierafe miega na ijeg kuaivo bakin. Regavo vuak ijeg na kuaivo iji na e iji bu nigen iserenva bu kuaivo na ijeg kuaiv. 18 Regavo e uruvana buka e iji bu moikigia karine aroikaravo ijeg aroikarav. Ijefuon nak na ijeg aroikarakfuon. 19 Regavo ja vierafero ja e iji bu vuak mukorigia vierafejo ijekin ro ja ijeg vierafen. Ijefuon ja uri e vuak kufuimeoijo ijiebuon vuak iji jaka oimarknum faiv. 20 Ijefuon e kafo bu ja kiaga ja buifuon ikrejo iji jaka oi mafaime ik rediav. Regavo madu e kafo bu ja kam am ukakna igeg kiakiaga jaka oi mafaime uri buifuon ire kafokafo reoij. Regavo madu bu koikbuon kam e mamkanuk rene ja bu nikatet giaknum ga uikinik jon ijia kaniav gavo jaka oi mafaime ba una ijefuon rej.
21 Regavo no unam ijekin kafo jon rekuai vierafebatie iji no ijeg rekfuon. Regavo noba ijegrekuai vierafen.
Regavo e iji bu buon aroikaravo ijeg nak naka giriesame vuak besum ijefuon aroikarak. Regavo igi na iviakma kuaivo iji naka una e iji isema vierafene kuaimoijo na ijeg kuaiv. 22 Bu vierafekuai bu e Ibrukono kuaiv ga madu bu e Eburamon uifarif ga madu bu ai Isrer ijia ruainvano kuain. Regavo naiji nak na e Ibruko revo madu na e Isrerko ga e Eburamon uifarif ijefuon naka ik nun na rejo ijefuon aroikarak. 23 Bu ijegreoknum kuaivo iji ja vierafega bube ma Jesu Kuraison ikrej? Bu ma fuifuon ikrejbatie bu afikin igi na biediainva iji buk madu bu ijeg biediakfuon. Regavo bu bakin ijefuon bu ma e afasor bakin ga nar na ma Jesu Kuraison ikreoij. (Na vuak nun iji naka e vuak isema vierafene kuaivo ijeg kuaiv). Regavo nan nar tavan bog giriesame ik uruvana reoin. Na ijegreoko bu tavan uruvana na kanieknum dab dibur unievo na guakfuon ijia na una giriesain. 24 Regavo e Jius ijieb naki imut roin (5) aferdieme vajai nun dab teti nain (39) ijeg fijiemoin. 25 Regavo tavan nokbek (3) bu in ijia abe kanien. Regavo tavan besum (1) bu mun karme kanien. Bu vierafe buka kanie na guakro bu ijeg ren. Regavo tavan nokbek (3) na sisim ajieme saof azan ijia vakga sisim iji bu iseren. Regavo tavan be na una madu ijia vakga sisim fu iseremga na naki besum (1) ga tavan besum (1) ijeg na saof azan ijia jaraiganaoin.
26 Regavo naka unam afikin uruvana biediame vajai fian abeknum oin. Regavo naka do uruvana firamo ijia baimoin ga madu e Jius ijigam e kafo ijieb na niedien. Na tavan uruvana na mai guf ijia juvknum oin ga madu ar iji e buba karinva na ijia oin. Regavo madu na saof uruvana foino ijia juvknum oin. Regavo madu naka e iji bu kuai bu God ma vierafejo kuaiv revo unam buon buka isema kegoijo na e ijiena juvknum buna oin. 27 Na tavan uruvana naka ik gigikin uruvana reoijo ijefuon tavan kafo naka ninaijo bakin. Regavo tavan uruvana naka do kafiem ga vasiaguamdiemo iji naka magaga ikreoin. Regavo tavan uruvana naka duok ga sinuom bakin ga ka ma iduadiem gavo naka magaga ijia ikreoin. 28 Na unam kafokafo na vajai fian abejo iji kafo nan kuardiain gavo roin bakin. Regavo ire iji na vajai fian abenva ijia na e iji bu vuak kufuimene nijaidiaoijo iji nan asidiain. Regavo ire afikin fok ijiebuon uf ijia ire ma bomana iji naka e iji God ma vierafejo ar kafo ijia karinva iji bomana vierafen. 29 Ijefuon tavan kafo e roin bu buon ma vierafejo ijia zazaivo nak na izeg bu rejo iji na vajai nun ijia faiva naka oifiadien. Revo tavan kafo e roin bu unam ise ijia arikaniaga bu una ise rejo na oinun ijia naka bomana ziev.
30 Regavo na vierafe na aroikarakva iji na unam izia na giriesame ire kafo renva na ijefuon aroikarakva bakin. Regavo naka unam izia na zazainva ijefuon aroikarakfuon. 31 Regavo vuak igi na ijeg kuardiakrejo iji fu God E Bomana Jesu Kuraison Asoij ijar gienma ijefuon na kufuimekfuon bakin. (Revo God nuvuon fuka e darokin ijefuon na vierafe noka tavan bog fuon oimarkfuon). 32 Na ai Damaskas ijia fijo ijia e Kin Aretason rotit ijia ikrene e samuagdiamo ijar na dab dibur uniekafa vierafen. Ijefuon fu efuon juokarijo iji kiamga bu vien bu arume mai ijia vako ijia na samuagdieme iren. 33 Regavo e kaifnun ijieb na dab kamui bomana ijia abakarime dab fak bu kirainva tit ijia abesen. Bu ijia abesevga na irif ijia ari ko ruako e iji bu na tofdiekuai vien ijia irenva iji bu nisaidiega baga bu ijia aren.