METIU
Metiuon Vuak Amur
E Metiu fu e Jesu Kuraison vuak faivo be gavo if fuon be bu kua Rivaino kuavo. Regavo ik fuon fu reno iji fu e Romko moik samuavo ijiebuon ikrene e ijiebuon takes mon karmo. Regavo rad Jesu fu Metiu abega fu una e vuak fuon faimo iji ren. E Metiu fu buk igin abe isoikin e Jius iji bu ijia dame vierafero Jesu fu ma Godri kuaga fu bu karauniakafa ari ruainmaro bu ijeg vierafek. Metiu fu buk iji unam izeg Jesu fu arime e iji Godon vuak vierafene kuaivo ijiebuon vuak iji bu ma usuibe buk akaij ijia isoime kuai fu rekno kuainva ijin ijegrega fun ijekma aresrenma fu ijin isoin. Regavo Metiu fu madu Jesuon vuak uruvana izeg God fu e fok ijiebuon oij iji samuagdiakfuon iji fu kam bijiame kuainma ijin isoin. Ijegrene fu madu e uruvana bu izeg bu Godon e ijiena besum mazikfuon ijin isoin.
Metiuon vuak kafokafo fu isoinma ijin
1:1–2:23 Jesu izeg bu nafenva ijin.
3:1-12 Jon e do ruardiamo fu ikreoinma ijin.
3:13–4:11 Jesu fu do ruaimga rad Setan fu kekome biesuainma ijin.
4:12–18:35 Jesu fu ai Gareri ijia oknum vuak nijaidiainma ijin.
19:1–20:34 Jesu fu ai Gareri areme una Jerusarem ijia ruainma ijin.
21:1–27:66 Tavan iji e bu Jesu abe kuros kanakfuon iji fu vek rekoga uniaibe amur renma ijin.
28:1-20 Jesu fu mako ijia una urine efuon iji biediamga bu gainva ijin.
1
Jesuon uifarif iji bu uinve roke Jesu bu nafenva ijin
(Ruk 3:23-38)
Suar igi izeg Jesu Kuraison saifarif iji bu e Eburamon ijia uinve roke e Devidon ijia usem roke Jesu nafenva ijin. Regavo e uij iji bu uinve ruainva iji bu ijeg. E Eburam fu farifuon e Aisek nafega Aisek fu uri farifuon e Jekaf nafen. Fu Jekaf nafega fu uri e Juda ga uviaifijaf iji nafen. Areme Juda fu uri am nokarok (2) e Ferez ko e Zera nafen gavo asie buon iji bara Tama. E Ferez fu uri farifuon e Eziron nafega Eziron fu uri farifuon e Ram nafen. 4-6 E Ram fu uri farifuon e Aminadab nafega Aminadab fu uri farif fuon e Nason nafen. E Nason fu uri farifuon e Sarmon nafega Sarmon fu uri farifuon e Boaz nafen. E Boazon asie iji bara Reab. E Boaz fu uri bara Rut abene e Obed nafen. E Obed fu uri farifuon e Jesi nafega Jesi fu uri farifuon Devid e iji fu Kin renma iji nafen. Areme Devid fu uri farifuon e Soromon nafen revo asei fuon iji fu e Uraiaon barak.
7-10 E Soromon fu uri farifuon e Reoboam nafega Reoboam fu uri farifuon e Abija nafen. Abija fu uri farifuon e Asa nafega Asa fu uri farifuon e Jeosofat nafega Jeosofat fu uri farifuon e Jeoram nafen. Jeoram fu uri farifuon e Uzaraia nafega Uzaraia fu uri farifuon e Jotam nafega Jotam fu uri farifuon e Eas nafen. Eas fu uri farifuon e Esekaia nafega Esekaia fu uri farifuon e Manasa nafega Manasa fu uri farifuon e Amon nafen.
11-14 Amon fu uri farifuon e Josaia nafega Josaia fu uri farifuon e Jekonaia ga diaifarifuon iji nafen. Areme e Babironko ijieb usem Jerusarem mai iji arafirime uri e Isrerko iji bun aferdiame una ar buon Babiron ijia vain. Areme rad e Jekonaia fu uri farifuon e Sirtir nafega Sirtir fur uri farifuon e Zerubaber nafen. E Zerubaber fu uri farifuon e Abiud nafega Abiud fu uri farifuon e Eriakim nafega Eriakim fu uri farifuon e Azo nafen. Azo fu uri farifuon e Zadok nafega Zadok fu uri farifuon e Akim nafega Akim fu uri farifuon e Eriud nafen.
15-17 E Eriud fu uri farifuon e Eriasa nafega Eriasa fu uri farifuon e Matan nafen. E Matan fu uri farifuon e Jekaf nafega Jekaf fu uri farifuon e Josof bara Merion baru iji nafen. Bara Merir Jesu e iji bu kua Kuraisno kuavo e iji fu e fok karauniakafa ruainma ijin nafen. Ijefuon e Eburam ijia roke e Devid bu nafenva ijia e uij iji buka e fotin (14) ijeg. Regavo una madu e Devidon uifarif ijia roke tavan iji e Babironko bu usem Jerusarem mai iji arafirime e Isrerko bu aferdia Babiron vainva ijia e uij bu madu e fotin (14) ijeg. Regavo una tavan iji bu aferdia Babiron vainva ijia roke e iji God fu abe enuvuon E Bomana renma iji bu nafenva ijia e uij bu madu e fotin (14) ijeg.
Jesu Kurais bu nafenva ijin
(Ruk 2:1-7)
18 Ijegvo Jesu Kurais bu nafenva iji fu ijeg. Bara Meri Jesuon asie iji bu e Josof jakfuon kuain. Regavo fu vek naise ba baruna nainma ijia fu fuon ganamigak fu Kaven Akai ijefuon daro ijia fu e fudienma fu iji gain. 19 Regavo e Josof fuka e mado fuba una Meri e iji fu fudienma iji afeme dab kuaimgakfuon iji fuba ijeg ren. Ijefuon fum oifuon ijia Meri fu abekfuon iji fu isuar ijia arekafa fu ijeg vierafen. 20-21 Fu ijeg vierafeoga E Bomana ijefuon anera ijar ari naka kuardame kua, Josof e Devidon uifarif ige bara Meri a abekafa jumo iji fu bano abene. Regavo am iji fu fudienma iji fu Kaven Akai ijefuon daro ijia fudiedo fu am farif nafekma a abe ime Jesuno kuak. Ijefuon maiji fur efuon ijiebuon ise iji bu reoijo ijia karauniakno kuain.
22 Ijegvo ire uruvana bu renva iji fun izeg E Bomana fu usuibe Aisaia e vuak fuon vierafe kuaimon ijefuon oij ijia vierafe mamga fu kuainma fun ijekma aresrekro fu iji ijeg ren. 23 Regavo vuak iji fu kuainma iji bu ijeg isoi,
Bara naise be fuba baruna naino fu e fudieme am farif be nafega bu e Imanuerno kuak. (Regavo if ijefuon ma iji God fu nona).
24 Ijefuon Josof fun naine suok urine izeg E Bomana ijefuon anera fu kuardainma ijeg fun bara Meri aben. 25 Fu aben gavo fuba fusik besum naikoga fun vake amfuon amur iji nafen. Fu nafega Josof fu abe ime Jesuno kuain.