9
Paul na amita pure ta ke ena
Na embo amuna peikaera. Na Keriso ta apostel ra eto na titi nau na ungotenau Bada Iesu kia, eto na Bada ta pure eona amita be amo ungona ere ova. Eto embo nei na na kiora amo apostel mane ke eora te ungo miteva amo nau pure ta hajire ere kogova avoeto ungona na ere kogova amo apostel be ra. Avoeto na pehumba ere ora embopo ta degi ke mine erena amo ungo avo kiora erena. Eto na Bada ta pure ue indari mane indesona ke ainge ererete? Eto Bada ta eambopo te Peter te enana ta airi umbuto pahue pure ere ora amo nango na ari ainge amo mane ara ke ererete? Eto Barnabas te namote tapa apostel be eto pure eora te dagota ingeni vasiri eto pure ta mine umbarote? Eto ke erena amo erevira, enda ta isoro embo ta koro pure nei irae rate gavana na ikeoi umbuora. Eto pure kovari embo na amita pure ta be avo umbuja eto o ‘cow’ simba ari embona ‘cow’ ta emi mu avo indiuja. Eto ke erena amo embo ta ke mane rate God ta ke pepeni kajari aita mitia amita ke avo erena amo Moses na einge kajari mitia, “Eto o ‘cow’ na ‘wheat’ be haito jasitirou amo ‘cow’ ta pe mane tigosova te tovujo indie pure ai.” Eto ke be amo God na o ‘cow’ rete embo re avo hotembitie enu? 10 Ke amo ungotena pure embopo avoembo ena, amo pure enda kovari embo te be jukari embo te na enana ta pure amo indari pure amo eora. 11 Eto ainge nombo dagona ahihi ta pure ue ungota degi donda be urarako eora te dagota pure ta mine ombari asari amo mane umbarote? 12 Eto embo nei nei na ungota degi pure ue mine ere uhora amo ungo ke nei do ae rate dago pure matu itikari embopo amo mine umbarote mane umbaro? Rate Keriso ta duru javotoho avo deina mane taekasuja avoeto mine umbari ta ke avo hotembeto ae toto beuje te tapa mitiaetera. 13 Eto temple ta pure ari embopo na temple jo ai ta pure ue indari umbuto indiora eto indari umbuto pene gaga ta iketo kateketo umbuto indiora amo ungo kiovete? 14 Eto God ta ke hande ari embopo na pure aita ue donda umbara Bada na ke ena.
15 Eto namote tapa nau pure ta mine umbaetena avo toto mitovona amo ungota jo haperekau avo mane erena te embona nau degi ta donda nei do ikae asora amo na tunga javotoho te mitima ambuto mine God ta degi umbasona. 16 Eto na God ta pure eona amo uje nau na ae rate God ta uje avo enu pure ereovona avoeto, “Na, na,” mane aisona. Eto Bada na nau degi ta hajire ikeuja avoeto na pure mane toasona. 17 Eto na uje nau na pure erevi aetena amo mine umbaetena te nanena pure erevi ana ena 18 Avoeto nau pure ta mine amo deire avo ano ingesova, amo erevira. Eto na Keriso ta duru javotoho ungota degi hande eona amo na mine mane umbuona te ungona hande mine vahai umbava eona avoeto tunga javotoho ari nau degi ta puvuja.
Paul amo embo tapa ta pure embora
19 Eto na embo amuta pure ari embo mane rate ke hande ururono ingihe ambo ambo ara embo tapa ta pure embo eona. 20 Eto Judea embomeni na ke ingihe ambo ambo ara namote tapa Judea embo eto mitena te na enana ta ke pepeni na pundurae rate enana pundurari embomeni na ke be ingora namote tapa pundurari iriona. 21 Eto enda nei embomeni Moses ta ke pepeni kiae embopo amina Keriso ta duru javotoho ingihe ambo ambo ara namote tapa Moses ta ke pepeni ingae na enana ga irarako eona, eto God ta ke pepeni amo na ingae na irarako mane eona eto Keriso ta ke agi ue iriona. 22 Eto God tumota ue sovera umbae embomeni amiga na mitie sovera umbae uena amo embo nei uhoho na sovera umbara uena, eto embo ta ari tapa neite neite ngangahia tapa avo umbuto nei do hotembae enana ga mitie God ta ke hande uena. 23 Eto ari ainge eona amita be amo embomeni na kito Keriso ta duru javotoho avo uhuroro nanena ari jajavotoho neite neite umbasi eona.
24 Eto embo isapamane tutuvasora te embo vahai amina nembeto siro kope umbasuja ainge nombo ungote tapa siro kope umbasi hotembeto inono ta tutuvevujo 25 Eto embo na oine asi ue teho mane pambuora te kiti tutuveto sovera umbuto ngahia eoi ando eto oine be ta pambuora. Eto enda ta siro kope sapura aisuja avo umbasi ue tutuveora te ungotena daroho irari ta siro kope avo umbasi ue pure eora 26 Eto nanena teho ate kitira ue ae rate siro kope umbasi ue pure ngahia be na eona. 27 Eto na embo nei ta ke hande ari embo rate tutuvari ta simba ari embo ungotenau Bada na na kito sovera inono ae avoeto toaute mane toau avoeto andota sovera ari umbasi tutuvari ngahia be na eona.