1 THESSALONIANS
1
Paul ta ahari Thessalonia ekalesia ta degi kajena
Oio da Thessalonia ekalesia embomeni God Mamo ta, eto Bada Iesu Keriso ta toho uho, dago Paul te Silas te Timothy te aingeto ungota degi ahari erevi ere kaitera kivujo. Eto God ta hondate ari te peka te ungota degi iroi.
Da Thessalonia embomeni ta tumota ari
Eto nangona ungo avoembo God osa ue iji tapa pari eora amo ungo na Iesu Keriso tumota ue amita pure avo ngahia eto namei kamei osa ue ari javotoho ueva avo ungotenau mama God ta degi pari na ijie hotembeora, eto ungo kupi ambu ue ungotenau Bada Iesu keriso egerembeto puvuresuja avo jo tapa na simba ere ovova avo dago na hotembeora. Eto dago ere kogora amo ungo nangota namei kamei avo God na osa ue amita toho ava siriketo umbuna amita be amo nango ungota degi Iesu Keriso ta duru javotoho hande uera amo ke na pere ae rate ahihi otohu ta sovera na ungota jo ta enetenu ke be ava.
Eto dago ungote mitie ari tapa ungo avoembo do uera amomo do aingere amo ungo kiarira.
Eto ungo na osaga memenga kogue toae rate Bada Iesu te dago te avo ambo ambo asi God ta ke avo uhove ahihi Otohu na ungota tunga jamo ari iketei osa ove enda Macedonia embo te enda Achaia embo te God ke be erera amina ungota ari avo kogue ambo ambo ue ere uhora. Eto ungo na Bada ta ke avo hande ove enda Macedonia te Achaia te pere mane rate ungo God tumota eova amita duru avo hande ore enda tapa ta sigeto ere pahua avoeto dago ke avo ehako mane aisora. Eto nango na ungota degi pahuore dago kito pekitie dagota ke avo ingihe ungota god ingeni na ari avo toto jo haperekeoi God vasiri te amita ke avo agi eova amo embo isapamane na eore dago na ingiora. 10 Eto God na amita Meni Iesu enu vasiri te hoeto pambuna avo utu ta eto puvuto ungotena orekitie mitova amo iji ke katari puvurou ungotena orekasuja avo ungo simba ere ovova.