5
Pamone doru te embo okokose te ke agi ue pure ari embomeni ta onde katari ke.
Eto embo okose ta degi ke ngahia mane asoa te no mama ke ijie ke seima ejo ingito ai. Eto embo ehaha amo inena namei kamei ke ijie ejo. Eto pamone okokose amo aja ke ijie ejo, eto pamone eha amo no du emone ke ijie ari jajavotoho pere ejo. Eto pamone dodoru meniundi irae eonga mitera avo ohare mamare ejo. Eto amita meniundi te ahihije te mitera amina e te mamo te epe jape simba mine ara asora amo God na kito osa aisuja. Amita be amo ekalesia ta ari amo javo vahai simba eora avoeto ari avo kito umbasora. Rate pamone doru amo eonga mitie iji te mume te God tumota ue God na hondate aja pari euja te pamone doru nei amo enda ta vasiri amita gamo avo uje euja amo matu amburari rate teho iriuja. Eto ke erena erevi ao ururoro amo ganoka mane asora. Eto embo amuna amita javo vahai te eto sasaga vahai na beari embomeni, avo simba ae toasuja amo God tumota ari amo matu toari eto God ke be ae embopo amo sapura eto embo amo sapura bera. Eto pamone dodoru nei nei amo ekalesia na simba asi javo kakajekasora amita ari amo erevira. Eto amita jua amo kakane 60 eto nembari, amina amita ivu amburae eha irari iji te amo vasiri javotoho ere uatija 10 amo amita ari jajavotoho einge euja amo embo tapa na kiora amo meniundi simba ari javotoho eto embo undurari javotoho te eto God ta pure ari embo ototohu ta utu egeuja eto osaga kiari embomeni hondate euja eto ari jajavotoho neite neite euja avoeto pamone amo ekalesia na simba aisora. 11 Eto pamone doru nenei kerembo mane ehaha amo ekalesia na simba ara javo mane kakajekasova amo hamo ta uje avo hotembitie Keriso ta pure amo jo te tapa mane asora te embo eha jimbasi hotembitie 12 Keriso ta pure asi ke ijiera avo toaro enana ta degi pehumba puvuresuja. 13 Eto nei amo pamone doru ehaha na Iesu ta pure avo kupi pegogo ando ue bande ari na eora. Eto kupi pegogo pere mane rate ke nei te nei te eora eto hihi nei te nei te tiriora. 14 Avo eto pamone doru ehaha na jimbuto meni ingeto bande simba ue irora erena. Eto ainge asora amo kitoho embo na kito pehumba ari haite manera. 15 Rate pamone doru nei nei na Keriso ta ari toto egerembeto Satan ta ambota ere pahora.
16 Eto God ke be ari pamone amita jao tate dodoru mitiroro kito amo amita javo vahai avoeto amina simba aisuja eto ekalesia ta degi pure amo mane bouka ikasora te pamone doru simba ari embo irae amo ekalesia na simba aisora.
17 Eto ke nei amo erevira. Eto embo okose na ekalesia titi jigihe God ta ke onde katitie embomeni ate poekitirou embomeni na kito embo nombo ke ijie amita pure ta mine peni ikaro umbasuja. 18 Amo God ta ke ta einge kajari mitia, “Eto rice be overekeore o cow na hamo haito hoga segeuja amo cow ta pe mane togeora te amita pure ta mine avoeto tore indie pure euja.” Eto nei amo “Pure embo na mine umbasuja” ke ainge kajari mitia. 19 Eto ekalesia ta titi jigari embo amita degi pehumba sio mane aisova te embo heriso rete heriso nei vahai kiari amina pehumba aisora. 20 Eto embo amuna ari sapura kaiketo asora amo embo tapa ta titi ta isembavo embo tapa kito ari sapura asi mane hotembasora.
21 Eto God te Iesu Keriso te anera enana ta titi kikinosa ta ke tapa ere kaitona erevi ambo ambo ae erena amore tapa haheto umbae erena.
22 Eto ekalesia ta pure peni umbuto aja uje eto amo embo ta hamo ta ingeni sau mane tembasoa te be kito ejo. Eto ingeni hamo ta sau tembao ari sapura puvuresuja amo umote tapa sapura embo asoa avoeto ari tongopa ambu pere irijo.
23 Eto umo pere mane indesoa te no oti te eto no ambure nei te nei te avoeto wine isapa indijo.
24 Eto embo nei nei ta ari sasapura amo araha ta pere avoeto embo kiti umbuto ganoka ari degi ta pambuja eto embo nei nei ta ari sasapura amo ku ta puvuto ambota pambuja. 25 Eto ainge nombo ari jajavotoho amo titi na kiora, eto embo na ondikasuja te araha ta puvurou kesora.