2
Ahihi Otohu ta puvurari
Eto Iesu ta amburari vasiri te hoena hura tapa 7 amita ambota Judea embopo ta pondo iji javo Pentecost puvuna. Amita iji te Iesu ta ambotani vahaita mitio asavi peni vahai be pisara ainge puvuto bande ta toreto bande jo enetena. Eto i peri ta kiari ainge perimbeto puvuto embo vahai vahai ta siro ta hetena. Avoeto embo vahai vahai embo da nei nei ta ke jigama ea amita be amo Ahihi Otohu na embo vahai vahai ta jo ta toreto siro hirikenu enda nei nei ta ke avo jigama ere uatera. Eto Judea embopo God osa ere uatera Pentecost pondo asi enda tapa ke nei te nei te jigama ue puvuto Jerusalem mitiaetera. Eto mitie asavi ingito Iesu ta ambotani ta bande ta asavi ta be kesi pambua. Eto enana ta ke eonga eonga Iesu ta ambotani ta pe ta ijio ingito ti kakambuketo mani mini eto einge ea, “Amita be amo deire? Enana Galilee embopora rate enana dago enda nei nei ta ke na erera. Dago Parthia embopo te Mede te Elamites te Mesopotamia enda ta embopo ra te Judea embopo te Capadocia te Pontus te Asia te 10 Phrygia te Pamphylia te Egypt te Cyrene ke nei nei enda Libya jo ta ra te 11 Rome enda ta eto amo Judea embopo be ra te ke nei embopo amo Judea ekalesia embopo ambo ambo ere ora te Crete embopo te Arabia embopo te tapa aingeto mitia rate dago God ta ari nei te nei te amita ke dago ta ke eonga eonga embo vahai vahai na ere ingihera.” ainge eo 12 ti kakambuketo mani mini ue “amita be amo deire” avo mine ara eto ea. 13 Rate embomeni nei nei na ganini ari ke ijie eto einge ea “Enana wine indera avoembo titivi oi ere ora,” ainge ea.
Peter na Judea embomeni ta degi ke ena
14 Eto Peter bande jo ta ambotani 11 ga ereto heteto embo tapa bande ahone ta mitia amita degi ke einge ena, “Nau Judea embomeni da nei nei ta pambuto mitovova egerembeto puveva amite Jerusalem embopo te onde katasona ingivujo. 15 Ungo embo nei nei na embo pamone erevi titivi ari ke ereva. Amo ke sokova ra. Emo ihotera eto embomeni ihote mane titivi euja. 16 Ainge mane ra. Ungo iho emo ere kogova amo God na ke eremita amita peroveta Joel ta ikenu einge kajena, 17 ‘God na einge ena, iji ambota na nau Ahihi Otohu embo tapa ta hamo ta overekasona eto ungota meniundi na iji ambota ke asora eto ungo ta singapora na God ta ke be eture ta kesora eto ungo ta kerembo embopo na eture asora. 18 Eto Ahihi Otohu nau hondate ari embo pamone ta degi ambo ta ke ikau asora. 19 Eto na ari sovera Utu te enda te aisona amo sasaga te i iposi te ainge aisona. 20 Eto iji seikano mume aisuja. Eto hariga na gaieto sasaga ainge asuja. Eto amita ambota iji nombo be javo Bada ta Iji puvuresuja 21 rate iji aramite embo amuna God ta degi jage au God na hondate eto umbasuja.’ Ainge God na enu peroveta Joel na kajena.
22 Israel embomeni ungo ke ingivujo, God na Iesu Nazareth Embo ta degi sovera ari ikenu umbuto ungota orohuta heteto vasiri neite neite ena amo God na embomeni ta degi amo amita pure ari embo be kiora ena aravo ungo matu kiarira. 23 Be amo God na amita uje ari ke matu ena avo eto uija amo ungo na Iesu umbuto Roman embopo ta ingeni ta iketeve umbuto i atahu ta tetere ahaja, amo ungo ta ingeni na eteva. 24 Rate God na enu vasiri te hoitaja amita be amo embo amita sovera isapamane avo eto God na use aherekenu vasiri te hoitaja. 25 Emita ke amo David na einge ena, ‘Ke be avo Bada Mamo te iriuja eto hondate euja eto God ta sovera na jigei mitena 26 avoeto na tunga javotoho ere ona. Nau ivivi na osa ari ke God ta degi erena. 27 Eto na ambuto pahue osaga mane kesona. Umo nau ahihi embo ambuvujekari degi ta mane toasoa eto no pure ari embo ta hamo mane sari aisuja 28 rate nau hoenge inena umbuto nau degi ta ikao egerembasuja. Eto na no degi ta pambuto tunga javotoho asona.’ ainge King David na ena.
29 Nau namei kamei ungo be hotembevujo, eto na King David na embo ta ke do kaitana avo ano ingesova amo ke be eto David na ambunu panga to ta ikeo mitie sari ena, eto panga amo da ei ungotenamote mitia. 30 Rate David amo perovetara eto God ta noma kajena amo amina ingina. God ta noma kajena amo David ta ambo be ta amita ahije vahai na embo hondate eto David ta noma jigesuja. 31 Avoembo David ta ke be kajena amo David na amita ahije amo embo ta hondate embo hoita kito amita ke kajena. Ke kajena amo embo ta hondate embo ta ahihi na amburari embo ga mane iresuja eto amita hamo mane sari asuja. 32 Embo ta hondate embo amo Bada Iesu ambuto ehako vasiri te hoena avo ungotena kiarira. 33 Eto amina God ta degi pambuto God ta engitita arumbeto pure ere ua. Eto ke matu ikena avoembo Iesu na Ahihi Otohu iketei beto puvija. Eto amita vasiri amo ungo ere ingiheva eto ere kogova. 34 Be amo King David Utu ta bitae rate ke nei einge kajena, ‘God na nau hondate embo ta degi ke einge ena, 35 ‘Umo degi nombo be nau ingeni be ta arumbeto mitima eto na no isoro embopo andirono jamopo asora’.’ ainge enu David na kajena. 36 Avoeto na ungo Israel embomeni tapa ta degi ke tambueto ano ingivujo. Embo Iesu ungo na i atahu ta teteva amo ungotenau hondate embo aravo God ta Meni Bada Iesu.” Peter na ke ainge enu 37 embomeni tapa na jo peni vahai be eto Peter te ambotani tapa ta degi ke einge ea, “Namei kamei, dago do aro?” ainge enu 38 Peter na enana ta degi ke einge ena, “Ungo embo vahai vahai na ungota ari sasapura toto God ta degi egerembeto Iesu ta javo ta bapataito aisova eto God na ungota ari sasapura jenambu asuja eto God na amita Ahihi Otohu ungota degi hande aisuja. 39 God na ungote ungo ta meniundi te enda embomeni tapa avoembo ke ena. Tapa amuna God na jage aisuja amo ke amita ra.”
40 Ainge eto Peter na ke neite neite ena, “Ungo ari sasapura embomeni avo toto ungo oenga orekevu,” avo ena. 41 Eto embomeni tapa 3,000 ainge Peter ta ke agi eto vahaita eto bapataito ea. 42 Eto enana na God ta ambotani ta ate poekari ke avo ingito agi eto vahaita God hotembitie indie pari ere uatera. 43 Eto ari javotoho neite neite avo God ta ambotani na uo embomeni na joru ue ke mine ari irae ea.
Iesu ta ambotani ta irari
44 Eto God ta ambotani tapa na enana ta hajae vajae umbuto vahaita iketo inono inono umbuto mitiaetera 45 eto donda nei ombuto koro umbuto donda ambu embopo ta ikea. 46 Eto enana jo vahai eto iji tapa Temple ta torukitiaetera rate bande jo eonga eonga ai indito osa osa te hande te indari mine inda ere uatera. 47 Eto God jakeka ijiore embo tapa na enana ta ari kogue tunga javotoho ea. Eto iji vahai vahai God na embo oreketo enana vahaita ikerekena.