GALATIANS
1
Eto Paul na ahari erevi enda Galatia ta ekalesia tapa ta degi kajena
Na Paul na embo ta sovera na embo ta ke na ikae pambae rate Iesu Keriso te God Mamo Iesu jiginu vasiri te erena embo amite tapa na apostel umbuto ikeo pambua. Eto namote nau namei kamei namote mitera amite tapa na ahari erevi kaitie ungo enda Galatia ekalesia miteva avo ere pekitera.
Eto ungotenau Mama God te Iesu Keriso te ta hondateari te peka te avo ungota degi iroi. Eto Iesu Keriso amo ungotena ari sasapuraga tapa enda erei ta irora uje ae ue hamo amita na ungotenau ari sasapura ombuto umbuna amo ungotenau Mama God ta uje ta ena, amita degi usasa daroho iroi, amen.
Duru Javotoho nei irae.
Eto God na Keriso ta orekari na ungo umbuna te ungo na God egikitie duru nei avo javotoho ke ijie aita borambu pambeve na kito mana mana ere ona. Amo Keriso ta duru javotoho nei irae rate embo ungote mitera amina ungota jo kajaro Keriso ta duru sapura aja ere ora. Avoeto erena amo namo retemo anera nei amina ke kiti nangona hande etere uhava avo mane rate nei avo javotoho ke ijie hande ururou na uje ere ona amo God na embo amo tau memenga iji darohota kogue iresuja. Eto ke etena amo ehako ano ingivujo, amo embo amuna ke kiti nangona hande etere ingito uhava avo mane rate nei avo javotoho ke ijie hande ururou na uje ereona amo God na embo amo tau memenga iji darohota kogue iresuja. 10 Eto na ke erevi erena amo embona ingito na embo javotoho ke ara erevete? Ainge manera te God na ingoja erena. Eto ke be amo na embo ta titi ta na ke be ara ari nau tapa avo mane eona te embo ta titi ta embo javotoho asi aetena amo Keriso ta pure ari embo mane aetena.
God na Paul jage eto umbuna.
11 Eto nau namei kamei ungo be ingova uje ere ona amo duru javotoho hande eona amo embo ta hotembari na puvuraera 12 eto embo na nau degi ta ae ingae eto ate poekae umbae rate Iesu Keriso na nau degi ta harikenu ingia. 13 Eto na Judea ta ari tapa jigama ue ere uaetena amo ungo ingarira amo God ta ekalesia tano irae aja hamota osaga memenga neite neite ere ikitiaetena. 14 Eto nau namei kamei tapa Judea embomeni rate nane vahai Judea ohihi ta ari tapa avo inono ta asi uje eto jo tapa na jigama ere uaetena. 15 Te nau onde na na ingae pekota amo God ta hondate ari na na umbuna 16 amo amita Meni ta duru javotoho avo God kiae embomeni ta degi hande ana umbuna. Eto God na nau degi ta taeketo umbuna amo embo ta degi ke nei do ae 17 eto Apostel mamatu Jerusalem ta mitia amita degi ke asi pambae rate toto enda Arabia ta pambuto mitimite da Damascus ta egerembitana. 18 Eto na God degi ta tahana jua 3 amita ambota Peter tambuto tombu kesi da Jerusalem ta pambuto iji tapa 15 ai mitiena 19 te Apostel nei uhoho tambae rate Bada ta namei James vahai avo tahana. 20 Avoeto ke erena amo God ta tombu ta ke be na perekari ere kaitena.
21 Eto amita ambota amo enda Syria te enda Cilicia te ta pahone 22-23 Keriso ta ekalesia Judea enda ta mitiaetera amina na enana ta kitoho embo ke ijiore ingiaora te tombu nau avo kiae pekota kito God tumota ara ke hande eona 24 avo ingito tunga javotoho be ue God jakeka ea.