4
God ta meniundi ta ke ra.
Eto ke erena amo eingera. Eto meni isapa amo pajito mamo ta donda tapa hoteto umbasuja avoeto mamo ta donda amo amitara te meni irari iji te amo mamo ta ke agi ari menira. Eto meni isapa avoeto embo nei na amita donda simba uore pajito embo eto mamo ta donda avo hoteto umbuja. Eto ainge nombo ungotena God ta ke be ingae ue mitiaetera iji amite amo meni isasaraho na arako ue enda ta ahihi neite neite amita ke agi ere uaetera. Rate iji inonota God na amita Meni ikenu benu pamone hamo bisi te amina ingenu God ta ke pepeni Judea ta degi ikari avo amina simba unu pajina. Eto ungotena ke pepeni simba ari embomeni ta ari sasapura avo ombuto umbau tohota meniundi be ara Keriso amo Judea ta ke pepeni amina simba enu pajina. Eto ungo God ta meniundi be eagova embo tapa na kiora God na amita Ahihi Otohu ikenu beto ungotenau jo ta mitie “God amo nau mama ra” euja. Avoeto umo ke pepeni ta tipura embo mane rate God ta meni be avoeto God ta meniundi na hoteto uhuroro umote tapa hoteto umbasoa.
Paul na Galatia embopota onde katari ikena.
Eto ungo God kiae mitiaeteva iji amite amo ahihi sasapura neite neite God be mane amita ke agi ue tipura embo na irarako ere uaeteva te eha amo ungo God sovera te avo ere kogova eto God na ungo ere kogua te do eto ungo egerembeto enda ta ahihi ivo ambupu neite neite amita ke agi ari embopo asi ere pahove? 10 Amo ungona ahihi sasapura ta ke ingihe iji te hariga te jua te tapa neite neite amo otohu ke ijie ereova 11 avoeto na ari avo kogue ungo hotembu hotembu ue na pure ungota degi uena amo teho uenete avo ere hotembitena 12 avoeto nau namei kamei, na Judea ta ke pepeni avo toto ari ungota avo hamo eto eona ainge nombo ungona Judea ta ke pepeni amina andiuja uje ae ere ona. Eto na ungota degi pahone amo ungona nau degi ta sapura ae ueva. 13 Eto kivujo, na ungota degi kiti pambuto God ta duru javotoho hande uena amo na ambure umbuto ungota degi pahana 14 Eto nau ambure avoeto ungote tapa osaga kogava te ungona na egikae ue God ta anera umbaeteva ainge eto na uhava eto nei Iesu Keriso uhue pekaeteva ainge eto na uhava. 15 Eto ungota tunga javotoho ari osa osa ari pajire be kogana amo deina taeketei irae etei amo ungona na osa ue nau degi ta donda nei do tapa umbuto nau degi ta hande ikasi uje ue kito ungota titi te tapa avo kuruketo nau degi ta hande ikaeteva 16 avoeto na be kesi uje ere ona, amo na ungota degi ke be hande uena amina ungota kitoho ere onete? 17 Eto enana ke sokova ate poekari embopo ungota degi puvera amina ungo ga namei asi ke erera te ungota degi amo sasapura pere puvuresuja. Eto enana uje ereora amo na egiketo enana avo embo pepeni ke ava uje ereora. 18 Eto enanana ungota degi ari javotoho asi tunga humbaetera amo ari javotoho aetera. Eto na ungote mitie one osa ueva ainge nombo enanana ururoro osa aeteva 19 te nau osa ari meniundi, Eto ungona pajito Keriso ta ari be umbava na pamone na meni ingasi ue memenga kiuja ainge nombo nane memenga osaga kogue mitena 20 avoeto na ungote tombu mine kiara ue jo nei oi ke ngahia erena avo toto tunga jamo ari na ungota degi ke aisi ere ona amita be amo na ungo hotembu hotembu ere ona avoeto.
Pamone Hagar te Sarah te amita ke umbuto ate kitira ena.
21 Eto ungo embo nei nei amina God ta ke pepeni amita tu ta iresi uje ere ova te irari amo do aingere avo ano ingesova. 22 Amo God ta ke kajari ta mitia amo embo Abraham ta meni heriso eto vahai amo amita pure pamone Hagar na ingena eto nei amo amita ae be pamone Sarah na ingena. 23 Eto pure pamone na meni ingena amo hamo ta ujeje ta ingena te amita ae be amina ingena amo God na ikasi onde ena avoeto ikenu ingena. 24 Eto pamone heriso amina ate kitira ea amo God ta nomai kajari ta ke matu ikari eto God ta noma kajari ta ke eha ikari amita ate kitira avo ea. Eto pamone Hagar amo Abraham ta pure pamone avoeto embo amita ke na andirari avoeto amita meniundi te tapa amo embo neite neite ta ke na andirarira. Eto God na tiri Sinai ai ta Moses ta degi ke pepeni ikena amita ate kitira avo Hagar na ere ua. 25 Eto tiri Sinai enda Arabia jo aita amo Hagar na ate kitira ere ua eto nei amo da Jerusalem embomeni eha mitera amo Judea ta ke pepeni matu amina andirari avoeto Hagar na ate kitira ere ua. 26 Rate da Jerusalem eha Utu ita mitia amo nei deina andirae avoeto ungotenau ajara. 27 Amita ke amo God ta ke kajari ta einge mitia, “Meni ingae pamone, inena meni ingitie memenga kiae avoeto osa osa ue hori gagaha ijie tunga javotoho ejo. Eto pamone ivu na toari amita meniundi na pamone nei ivute amo nembasora.” Ainge kajari mitia amita be amo enda nei embomeni amo matu toari te eha oroho amo Keriso tumota ue tunga javotoho ere ora. 28 Avoeto nau namei kamei God na ke matu ikitie onde ena amo Sarah ta meni Isaac na ena ainge nombo ungo amo Abraham ta meniundi God na onde ena avoeto God ta meniundi bera. 29 Eto Abraham irari iji te enda ta vasiri na ingari meni amo Hagar ta meni amina God ta Ahihi na ikari meni amo Sarah ta meni amita degi memenga osaga ikenu kina, ainge nombo amo eha oroho ore ere kogora. 30 Eto God na Abraham ta degi ke ena amo einge kajari mitia, “Eto no pure pamone ta meni amina no ae be amita meni ga donda mane hoteto umbasuja avoeto kurumbejo pambare,” ke ainge mitia 31 avoeto nau namei kamei ungotena embo ta ke na andirari pamone amita meni undi mane rate ungotenau aja amo nei deina andiraera.