6
Ungota emo bouka avo hondate hondate ue umbuvujo.
Eto nau namei kamei, eto ungota embo vahai na ari sapura ururou tambuto kito hondate evu sapura avo toai. Eto avo hondate ue tini kambari na mane asoa te osari na hondate ue umo te tapa engekari ta beasoa kogue ejo. Eto Keriso ta ke peni agi ari amo ungota emo bouka avo hondate mine ara ue umbuvujo. Eto embo teho amina umo eonga embo peni ke ijie ‘na na’ aisuja amo umo eonga ere urumbitia, te ungo vahai vahai na ungota ari do aingere avo inono ta sirikitie ari javotoho kito tunga javotoho ue embo nei ta ari mane urumbasoa, amo embo vahai vahai amo amita pure simba ari embora.
Eto God ta ke ingari embo na amita ate poekari embo hondate asi ue amita donda jajavotoho na unduresuja.
Eto embo na titiha ta ari nei ue God ta degi ke sokova eora aingeko avojo, God na ari tapa be tapa amo kiuja avoeto embo na ari do aisuja amita hajire avo ikau kesuja. Amo eingera, eto embo na amita hamo ta uje sasapura ta ke agi ere uma hajire kesuja amo amburari na tambasuja rate embo na Ahihi Otohu ta ke agi ereuma Ahihi Otohu na vasiri be ikau umbuto vasiri darohote iresuja avoeto ungote ari jajavotoho ari ta pegogo mane aisora te toae kaiketo ere uma iji tutumota be au pure ta be jajavotoho kesora 10 avoeto iji tapa naingeto ari javotoho asi jombure ue embomeni tapa ta degi aisora eto nombo be amo ungotenau Keriso tumota vahai embomeni avo hondate aisora.
Paul ta pekari ikena.
11 Eto na kikiva ari peni vahai be ingeni nau na ere kaitena erevi kivujo. 12 Eto ungo hamo kakamba ava ate poekari embopo amo Keriso i atahu ta ambuna avo ate poekaetera te avo embo na ingito osaga memenga aro kiorote avo hotembitie Keriso ta i atahu tiumbeto embo na kiora hamo ta vasiri avo ate ere poekitera 13 Eto enana amo hamo kakamba eorate God ta ke pepeni nei nei amo agi ae rate ungo na enana ta ke agi eto hamo kakamba ere ova avo embo na kito jakeka ara eora. 14 Rate na amo ke nei do mane hande aisonate Iesu Keriso na i atahu ta ambuto vasiri te erena, ke avo pere nombo ke ijie hande aisona. Eto ke aita amo na enda ta ari sasapura amo nau degi ta matu amburari irae arira. 15 Eto ke be amo hamo kakamba anote mane ano ke amo nau degi ta peni mane rate ke peni be amo na matu amburari rate eha amo na vasiri daroho umbari embora. 16 Eto ungo ke avo ke be ari embomeni ta degi eto God ta embomeni tapa ta degi God ta peka te jo ari te ungota degi iroi. 17 Eto ke tutumota amo kitoho embo na tari pupuho hamo nau ta mitia amo na Iesu Keriso ta hajire avo mitia, avo ungona kiova avoeto ungo nau degi ta osaga memenga nei ikavojo. 18 Eto nau namei kamei ungotenau Bada Iesu Keriso ta hondate ari ungota degi iroi, Amen.