8
Ungotenau Priest Peni Dombo amo Iesu ra
Eto ke erera amita be amo erevira. Ungotenau priest peni dombo amo Keriso ra eto amita ari amo ke erena vahai aravora. Eto amina utu i ta avo arumba Bada God ta ingeni be hena ta arumbeto mitie Utu i degi otohu ai ta Bada God ta tombuta God ta ke agi ue pure ere ua eto degi otohu amo embo na ae rate God na ena. Eto priests pepeni na o teto heveto amite donda nei nei amite tapa God ta vivi itiora te ungotenau priest peni amita hande ikeuja amo mitia. Eto enda ta priest na Moses ta ke pepeni simba ue vivi itiora avoeto Iesu na enda ta iraetija amo priest mane aetija Amita be amo enda ta priests na pure do eora amo utu ta do mitia amita aririvo avo ate kitira eora eto Moses na amo ainge dombo pene ikasi oro gerikitinu God na Moses ta degi ke einge ena, “Eto umo tiri hamo ta do kea ainge dombo inono ta ejo.” ke ainge God na ena. Eto ke be amo Iesu na priest eto pure aja ikena amo peni be rate enana ta pure amo isapa ra, eto God na embo ta degi ke ijie nomai eha kajena ai ta eto be javotoho puvuroja ena amo nomai matu kajena ainge manera. Eto nomai kiti embo ta degi kajena amo ivo irae kito amo nomai eha mane ikaetija Rate God na amita embomeni ta sapura harikitie ke einge ena, “Eto na Bada God na ne erena, amo iji puvuto ere hua avoeto Israel embomeni ta eto Judah embomeni ta nomai eha kajasona amo nomai matu enana ta ohihi ta ingeni ta umbuto Egypt enda toto pahue kajea aingeko mane aisuja. Eto nau nomai matu kajea amita ke amo enana agi ae avo kito toa te na Bada God nanena erena. 10 Amo Israel embomeni ta nomai eha amo ambota kaitie ke einge aisona amo ke pepeni nau avo enana ta siro ta ikitie jo ta kikiva aisona eto na enana ta God ano enana amo embomeni nau aisora. 11 Eto embo peni te isapa te tapa na ari nau mo do aingere avo kiae ke ko mane aisora avoeto da vahai embomeni na namei ta degi ate poekitie ke einge, ‘God avo be kijo.’ ke aingeko avo mane aetera. 12 Eto enana ta ari sasapura avo hotembeto toasona amo ehako daroho irari ta mane hotembasona.” ke ainge Bada God na ena. 13 Eto God na nomai eha kajari avo ke ijie nomai matu kajari avo toau jaise eto saivasuja.