16
“Eto ungo na tumota ae eova avoeto taekitie erena Eto Judea embomeni na ungo katekaro eonga iresova, avo pere mane rate iji puvuto ere hua amo embo na God ta pure otohu asi ke ijie ungo taro amburesova Amo enana na Mama te namo te avo be kiae avoeto ari ainge aisora Amo na ungote mitovona avoeto ke erevi matu ungota degi ae ingae rate iji puvurou hotembava eha erena.”
Ahihi Otohu ta pure ari ta ke.
“Eto na ikari puvurari embo ta degi pambasi ere ona te ungo embo vahai na, ‘Umo degi nainge pambasi ere,’ ke ainge amo nau degi ta eto ingae ra te ke erena avo ungo ingihe tunga osaga ere kogova te ungota degi ke be pere aisona amo ungota irari javotoho avoembo na ere pahona. Eto na pambae amo ungota hondate ari embo Ahihi Otohu na mane puvuresuja te nanena pambuto ikano ungota degi puvuresuja Eto puvuto enda embomeni ta ari sasapura do aingere avo harikau be kesora. Eto ke be ari embo javotoho te eto embo ta ari siriketo hajire ikari be amo do aingere avo Ahihi Otohu na ke pejau be kesora. Eto embomeni amo na kito ke be ae avoeto embomeni amo ari sasapura embopora. 10 Eto na ungo toto Mama ta degi pambuto ungo kiae iresona amo Ahihi Otohu na au kito embo emo ke be embora ainge embomeni na aisora. 11 Eto enda ta titi jigari embo sapura amita pehumba matu ingito taekasona avo eto Ahihi Otohu na au kito embo emo ari sirikari embo be ra ainge aisora.
12 Eto na ke neite neite eha aisona te ke ngahia be ungo ingari haiteko mane 13 Avoeto toano ke be ari ta Ahihi na puvuto ke te ari tapa te avo au ungo na kesova eto amita hotembari ke avo mane au ingesova te God na amita degi ke do enu ingina avo au ingesova amo iji ambota do puvuresuja amita ke te tapa au ingesova 14 Eto ke au ingesova amo kiari nau avo au ingihirovo javo nau avo peni aisuja. 15 Eto kiari nau au ingesova erena amo nau Mama ta kiari te donda tapa te amo nau iketo tona avoeto erena.”
Tunga osaga ari te tunga javotoho ari te amita ke
16 “Eto iji isapa na ungona mane kesova eto iji nei isapa ungo na na kesova” ke ainge Iesu na enu 17 ambotani nei uhoho na ke mine ara eto einge ea, “Eto iji isapa na mane kesova eto iji nei isapa na kesova eto na Mama ta degi pambasona ainge eria amita be mo deire? 18 Eto ke nei iji tuhaupa ke ena amita be amo deire?” ainge ijio 19 Iesu na eto ingari ke ere ijia avo Iesu na kito ke einge ena, “Eto ‘ungo iji isapa na mane kesova eto iji nei isapa na kesova’, ke ainge etena avoeto ungo ke ungo eonga mine ara ijie ereve? 20 Na ungota degi ke be erena. Enda embomeni na tunga javotoho te ururoro ungona sisivu kutitie sisisasi te ururovo ungota jo aherekau tunga javotoho aisova 21 Eto pamone na meni umbari iji puvuoi memenga koguoi eto meni singa enda ta puvuoi kito tunga javotoho ue memenga jenambueuja 22 ainge nombo ungo osaga ere kogova te na ungo ehako kogurono ungo tunga javotoho be ururou embo nei na ungota tunga javotoho avo mane peikasuja. 23 Eto iji amite ungo na nau degi ta do mane eto ingesova te na ungota degi ke be erena, ungo na do uje eto nau javota penunu aisova amo Mama na ikau umbasova 24 rate ungona itikari ta eto puvuto eha emikote amo nau javo ta ungona penunu ae avoeto penunu eto umbuvujo ungo tunga javotoho be ai.
Iesu amo ari sasapura nembari embora
25 Eto ke erena amo timu hatirari ke na erena te iji puvuresuja amikote amo timu hatirari ke na mane aisona te ke be na pere Mama ta ari mo do aingere avo ano ingesova. 26 Eto iji amikote amo ungo na nau javota penunu aisova te nanena ungo embo Mama ta degi ta penunu aisi ke mane aisona 27 Amita be amo ungona na Mama ta degi puvurari ke ijie na osa ere ovova avoeto Mama na ungo osa ere ua. 28 Na Mama ta degi eto enda ta puvena avoeto ehako enda toto Mama ta degi egerembasi ere ona,” ainge Iesu na enu, 29 amita ambotani na ke einge ea, “Jove, na sesena, eto ke umo erea amo timu hatirari ke na ae rate ke be na pere erea. 30 Eto ari tapa umo kioa avoeto embo ta jo ta hotembari deire amo umo ere kogoa avoeto ke tapa erea te dago oroho be ere kogora amo umo God ta degi puvurari avoeto dago ke be erera,” ainge eo. 31 Iesu na ke mine einge ena, “Ungo eha iji tutumota na ke be ereva amo ke ungotara. 32 Te kivu, iji puvija amo matu puvija te ungona na egiketo pusi hanana eto vahai pamba ururovo na eonga mane iresona te nau Mama ga iresona 33 te ungo nau degi ta peka umbava ke erevi ungota degi erena. Nanena enda ta ari avo isoro eto nembetena avoeto ungo enda ta osaga neite neite kogue joru avojo,” ke ainge Iesu na ena.