19
Eto Pilate na enu Iesu umbuto pambuto esi gamba na ejembeto teo irae enu Rome ta isoro embopo na esi pepe te avo umbuto horoveto siro ta asuketo bo pangari ikeo uhu ta evunu puvuto amita degi ke einge ijie urumbea, “Oro, Judea embo ta king,” ainge ijie tombu ta tea. Eto Pilate na tambuta puvuto Judea embomeni ta degi ke einge ena, “Kivu, na embo erevi pehumba etena te amita sapura do tambae avoeto ungo na kiova umbuto tambuto puvena,” ainge enu Iesu na bo pangari te siro pohu pepete asukena amite tapa araha ta puvuto hetenu Pilate na ke einge ena, “Embore erevira, kivu,” ainge ijinu Judea ta priests pepeni te embo pepeni te na kito, “Cross ta te, Cross ta te,” ainge gagaha eto eo Pilate na, “Na pehumba etena te amita sapura tambae etena avoeto ungo eonga umbuto cross ta tevu,” ainge enu, Judea embomeni na, “Dagota ke pepeni mitia amo eingera, ‘Na God ta Meni ra,’ ainge eora amo dago na teore ambuora avoeto taro amburesuja,” ainge eo, Pilate na ingito joru peni vahai be ue, koto ari oro ta toreto Iesu ta degi ke einge ena, “Umo nainge eto puvurari re?” ainge enu Iesu na ke mine ae enu 10 Pilate na ke ehako einge ena, “Umo nau degi ta ke mine mane aote? Eto ari nau amo eingera, umo ano cross ta tasora eto ano tambuta pambasoa amo na inonora te umo kiaerate?” ainge enu, 11 Iesu na ke mine einge ena, “Eto God na no degi ta sovera ikae amo nau degi ta ari neite neite mane aetea, te embo na umbuto ingeni no ta iketija embo amita ari sapura amo no ainge mane rate pajire be ra,” ainge Iesu na ena.
12 Eto Pilate na Iesu ta ke avo ingito au tambuto pambaja uje ena te Judea embomeni na hori gagaha ijie ke einge ea, “Embo emina king ke ijie Caesar ere urumbitia avoeto inena embo erevi ao tambuto pambasuja amo umo Caesar ta toho manera,” ainge eo, 13 Pilate na ingito Iesu umbuto embo okose arumbeto pehumba ari degi amita javo, ‘Atara beukari’ ai Iesu enu arumbena (Judea embomeni ta ke na ‘Gabbatha’ eora) 14 Eto jarukari pondo evito asora avoeto nununga ari iji 12 o’clock unu ari ainge amo ea. Eto Pilate na Judea embomeni ta degi, “Ungota king re erevira,” ainge enu, 15 mine einge ea, “Umbuto pambu! Umbuto pambu! Cross ta te amburoi!” ainge eo Pilate na, “Na ungota king avo cross ta tana erevete?” ainge enu priests pepeni na einge ea, “Dago ta king nei irae Caesar vahaira,” ainge ijie ngahia uo 16 Pilate na cross ta tara enana ta ingeni ta iketo tona.
Iesu umbuto cross ta tea
(Matthew 27:32-44, Mark 15:21-32, Luke 23:26-43)
17 Eto isoro embopo na Iesu umbuto cross ikeo umbuto da ta eto pambuto degi javo, ‘Siro Popo’ amo Judea embo ta ke na ‘Golgotha’ ke eora ai pambuto 18 Iesu orohuta teto embo nei ingeni anga ta teto embo nei ingeni be ta aingeto cross eonga eonga ta tea 19 Eto Pilate na ke einge kaeto cross ta tena amo, “Judea embo ta king emo da Nazareth embo Iesu ra.” 20 Eto Pilate na ke kajena amo Judea ke na eto Rome ta ke na eto Greek ke na kajena amo da hoita mane avoeto Judea embomeni isapamane na eteketo kito 21 Judea embo ta priests pepeni na Pilate ta degi pambuto ke einge ea, “Inena ‘Judea embo ta king’ kaetea avo toto ‘amina na Judea embo ta king ra ainge ena’ avo kajae etea,” ainge eo, 22 Pilate na ke einge ena, “Nanena kaetena avo iresuja,” ainge ena.
23 Eto Iesu cross ta teo irae enu isoro embo tapa 4 amina Iesu ta bo asukari avo kateketo vahai vahai umbua eto bo nei vahai jo ta asukari tunga ta eto beto utu ta ari amo ihirae rate jorereto kajari avo ungo eonga ke mine ara eto einge ea. 24 “Ungote mane osesekasora te ituha koso te tuho te jigoro embo amuna ituha koso avo umbasuja amo embo amina bo avo umbasuja,” ke ainge amo matu kajari mitia amo einge ra, “Embo amuna bo nau amo kateketo ituha koso te tuho te jigito goruketo umbasuja embo amina umbasuja,” ainge matu kajari mitia, avoeto inono ta isoro embo na ea. 25 Eto Iesu cross ta teo cross engiti ta amita e te amita e ta jao javo Mary amo embo Clopas ta ae amite da Magdala pamone Mary te aingeto heteto mitio 26 Iesu na amita e kito amita tunga humbari ambotani vahai amiga mitinu kito e ta degi ke einge ena, “Pamone, no meni erevira, 27 eto embo no aja erevira,” ainge enu ambotani vahai amina ingito Iesu ta e avo umbuto amita bande ta pambuto simba ere uatija.
Iesu ambuna
(Matthew 27:45-56, Mark 15:33-41, Luke 23:44-49)
28 Eto ari tapa do puvuresuja amo irae ere ua erevira ainge Iesu na kito God ta ke matu kajari ta mitia avo au inono aja ke einge ena, “Na umo ujeje ere ua,” ainge enu, 29 enana na ingito wine tigami te ovu jo ta pevitari mitina avo hukaru koru ainge javo ‘hyssop’ amina wine ta jauketo Iesu ta pe ta jigio 30 indito ke einge ena, “Aravora, irae etija,” ainge ijie amita siro joreinge unu hoenge irae enu ambuna.
Iesu ta patita ta ki na kajena
31 Eto evito amo Judea embomeni ta jarukari pondo indesora iji amo jangu indari iji nombo avoeto embo 3 amita hamo cross ta toaro iresora avo aravora ae eto Judea embomeni na Pilate ta degi, “Embo utu teto popojeketo umbuto pambarote,” ainge eo, 32 Pilate na amita isoro embomeni ikenu pambuto embo heriso Iesu ga cross ta tea avo teto utu poeketo pambuto embo nei teto utu poeketo pambuto 33 Iesu kia amo matu ambunu kito utu poekae rate 34 isoro embo vahai na patita ta ki na kajenu sasaga te umo te bena. 35 Eto na titi nau na kia embo amina erena avoeto ke nau amo ke be perera eto ungo tapa na kito ke be ava erena 36 Ari emo God ta ke matu kajari ta mitia avoeto inono ta etija. “Eto amita popo tapa amo nei mane taro poekasuja” ainge kajari mitia 37 eto nei amo “Embo patita ta kajea avo embomeni na kogue iresora.” ke ainge matu kajari mitia.
38 Eto embo Joseph da Arimathaea embo amo Iesu ta ambotani rate Judea embo oju ue ondikari na Iesu ambo ambo ena, embo amina pambuto Pilate ta degi Iesu ta hamo umbasi penunu enu Pilate na aravora ainge enu umbuto pambuna
Iesu kovea
(Matthew 27:57-61, Mark 15:42-47, Luke 23:50-56)
39 Eto embo Nicodemus amo matu mumete Iesu ta degi puvuna amite tapa jeune mune te (javo ‘myrrh’ te ‘Aloes’ te) avo umbuto Iesu ta hamo jigesi puvuna amita bouka ta teka amo 50 kilos ainge avo umbuto puvuna. 40 Eto Iesu ta hamo umbuto jeune mune te amiga tapa bo koso vahai ai ta iketo togea amo Judea embomeni ta ari ainge eora avoeto ea 41 Eto Iesu cross ta teo ambuna amita degi engiti amo i vuji jajavotoho irari degi amita jo ta panga to eha kovea amo embo kovae kiti ta Iesu ikeo serekena 42 eto evito amo Judea embomeni ta pondo indesora sirika burika ari iji te Iesu umbuto hoi ta pambari inono ae avoeto asa ta kovea.