21
Umo ireremba javo Tiberias amita hora ta Iesu na ambotani ta degi puvunu kia
Eto amita ambota Iesu na umo ireremba javo Tiberias amita hora ta Iesu puvuna ambotani na kia amo eingera, Eto Simon Peter te Thomas amita javo nei Didimus amite Galilee enda ta da Cana embo javo Nathanael te Zebedee ta meni heriso amite eto ambotani nei heriso amite aingeto vahaita mitio Simon Peter na, “Na umo o timbasi pambasona,” ainge enu ambotani amiga mitia amina, “Dago umote pambasora,” ainge eto mumete pambua te o umbae uo iho bujitinu Iesu na puvuto umo hora ta hetena te embo nei ke ijie uo, Iesu na jage eto, “Nau namei kamei ungo o umbevete?” ainge enu, “Dago o umbae ra,” ainge eo Iesu na, “Ungota hovoro avo e nga be hena ta ikevujo beau o umbuvujo,” ainge enu ikeo benu o isapamane ombunu jigea te bitari inono ae enu, ambotani vahai Iesu na osa ena amina, “Embo emo Bada ra,” ainge Simon Peter ta degi enu, Peter bo ujuketo mitina avo bo umbuto asuketo umo ta eheruva eto bovunu, ambotani nei uhoho amo e nga tavitie hovoro o na pevitina avoeto jigito goruketo umbuto hora ta pambua amo degi koso mane ‘100 meters’ ainge ai ta pambua.
Eto enana hora ta bitito bread te o borari amo i ingotu evikitina amita hamo ta mitinu koguo 10 Iesu na ke einge ena, “Ungo umo o umbeva avo heriso umbuto have,” ainge enu, 11 Simon Peter na e nga ta bitito hovoro gorukenu hora ta bitinu o pepeni papeni tapa 153 umbua avo kina eto o isapamane rate hovoro perarae ena. 12 Eto Iesu na, “Ungo huma iho donda indavu,” ainge ena. Eto ambotani na Iesu amo matu kia te ehako umo amunure ainge eto ingesi uje ea te me enu toa. 13 Eto Iesu na i amisa ai ta imite o borari te bread te umbuto ambotani ta ikenu india. 14 Eto Iesu na ambuto vasiri te ereto ambotani ta degi puvunu kia eto ehako puvunu kia eto ehako puvuna emina nei heriso nei vahai ena.
Iesu na Peter ta degi ke ena
15 Eto enana indio irae enu Iesu na Peter ta degi ke einge eto ingina, “Enanana na osa isapa ere ora te inena na osa peni vahai ere oete,” ainge enu, Peter na, “Bada, na umo osa ere ona amo umo kiarira,” ainge enu Iesu na, “Aravora te umo nau o ‘sheep’ meni avo simba ejo,” ke ainge eto ehako eto ingina 16 “John ta meni Simon, umo na osa ere oe?” ainge enu, Peter na, “Bada na umo osa ere ona amo umo kiari ra,” ainge enu Iesu na, “Umo nau o ‘sheep’ simba ejo,” ainge eto 17 ehako, “John ta meni Simon umo na osa ere oe?” ainge enu ke vahai avo nei heriso nei vahai ainge ena avo Peter na ingito tumo ue ke einge ena, “Bada, ari te ke te tapa amo umo kiari avoeto na umo osa ere ona amo umo kiarira,” ainge enu Iesu na amita degi ke einge ena, “Aravora, umo nau o ‘sheep’ undujo. 18 Eto na no degi ta ke be erena. Umo meni isapa ta amo uhu ta pupuri umo eonga tigito uje no ue ere pahuaetea te kerembo ue no ingeni jujurukitiro amo embo nei na no pupuri uhu ta tigito umo pambari uje ae asoa degi ai ta umo jigito umbuto pambasora,” 19 (ke amita be amo Peter na naingeto ahurou God ta degi usasa pambasuja avo Iesu na harikena.) ke ainge eto Iesu na, “Umo na ambo ambo e,” ainge ena.
Ambotani nei amita degi ari do puvuresuja
20 Eto Iesu te Peter te pahumite Peter na overeketo ambotani vahai ambota puvutuhunu kina amo Iesu na osa ena embo amina pondo tutumota indie mitio Iesu ta mindi ta siro tembeto, “Bada umo embo amuna harikau isoro embo na umbaro.” 21 Ainge ena embo avo Peter na kito, “Bada embo emita degi do puvurou?” ainge enu, 22 Iesu na ke mine einge ena, “Embo amo teho mitirou na pambuto ehako egerembasona te amo osaga no manera te umo na ambo ambo ejo,” ke ainge ena 23 amo sigeto pambunu ambotani tapa ingito, “Ambotani vahai amo mane sari aisuja,” ainge hotembea te Iesu na Peter ta degi, “Ambotani amo mane sari aisuja,” ke ainge ae ra te, “Teho mitirou puvuresona,” ke ainge ena. 24 Ambotani embo amina ke tapa erevi hande ere umite book eremita jo ta kajena. Eto dago kogora ke amo ke be pere ra.
Ke tutumo
25 Eto Iesu na ari neite neite tapa ere uaetija avo siriketo tapa kajaetera amo books amina enda tapa enete aeteite aetija.