3
John Bapataito ari embo na onde katena
(Matthew 3:1-12, Mark 1:1-8, John 1:19-28)
1-2 Eto Caesar javo Tiberius na heteto jua tapa 15 ainge simba unu God ta ke avo Zachariah ta meni John ta degi ojaga tambu ta puvuna. Eto iji amikote Pontius Pilate amo enda Judea ta gavana ra, Herod amo enda Galilee ta embo peni ra, eto Herod ta namei Philip amo enda Iturea eto enda Trachonitis te amita embo peni ra, eto Lysanias amo enda Abilene ta embo peni ra eto Judea ta priests pepeni amo Annas te Caiaphas te ra ainge eto John ta pure itikari iji te embo einge emina titi ere jigihaetera. Eto John na umo Jordan engitita da tapa avo tehue embo na tunga ahereketo ari sasapura toari ta bapataito avo ara onde ere katitiaetija Eto ainge ere uatija amo Peroveta Isaiah na matu kiti ta einge kajena, “Embo na ojagatambu ta jage eto einge eria, ‘Bada ta puvurari degi siriketo evu tambu ai. Hotono tapa konerekasuja tiri te heti te tapa beto bisi bisi aisuja. Degi joro joro ari avo tambu aisuja eto hotoko patoko ari degi amo bisi bisi aisuja. Eto God na embo tapa oreketo umbasuja avo embo tapa na kesora’.” ainge Isaiah na kajena. Eto embomeni isapamane John ta degi bapataito aja puvuo, John na kito ke einge ena, “Ungo o koso o ta meniundi ra. Ungo ta degi embo amuna memenga osaga puvuresuja avo tiumbeto pambava etei puvevete? Ungo tunga ahereketo iresi uje ere ova avoeto i be kiari javotoho kiova ainge nombo ungo vasiri javotoho evujo. Eto ke erena avo ingito ‘Abraham amo nangota mama ra avoeto nango inonora,’ ainge avojo, ungota degi erena be ingivujo. Eto God na au atara erevi sariketo Abraham ta meniundi asora amo inonora. Eto hogoro i susu ta iketei mitia eto i be javotoho ae kito jeto gosukau evekasuja.” ainge enu, 10 embomeni tapa na ke einge eto ingia, “Eto God na nango ari javotoho do ara uje ere oi?” ainge eo 11 John na ke mine einge ena, “Eto asukari heriso kito embo asukari irae amita degi vahai ikasoa eto indari indie kito indari irae embo ta degi ikasoa.” ke ainge ena. 12 Eto ‘tax’ umbari embopo na puvuto bapataito aja ue einge eto ingia, “Ate poekari embo, nango God na do ara uje ere oi?” eo 13 John na einge ena, “Eto ungo ‘tax’ koro umbava matu teka ari ai ta inono ta avo pere umbasova rate nei hamo ta mane umbasova,” ainge ena. 14 Eto isoro embopo na puvuto einge eto ingia, “Eto nangomo do aro?” ainge eo amina “Embo ta degi jujune ue ke sokova ijie embo ta koro mane pegene aisova te ungota pure ta mine avo inonora ijie irivujo,” ainge ena.
15 Eto embomeni na John ta ke ingihe iji peni puvurari ke ijie enana ta jo ta einge hotembea, “John emo Judea embo ta hondate ari embo Keriso puvija erevi rete,” ainge eo 16 John na ke mine einge ena, “Eto na ungo umo na bapataito ere ona te embo nau ambota puvuresuja amo nombo be sovera te rate na sovera ambura. Na amita utu goru bujekari haite manera. Embo amina ungo Ahihi Otohu te i bevere te na bapataito aisuja. 17 Eto javotoho davore sapura davore sirikasi nununga ere ua. Javotoho avo siriketo amita harau ta ikasuja eto sapura siriketo i ta ikau evekasuja i amita seikari amo irae ra,” ainge eto 18 ke neite neite amina embomeni onde katitie God ta duru javotoho hande ena.
19 Eto titijigari embo peni javo Herod amo ari sasapura neite neite ari embo amina namei ta ae pegene eto umbunu John na kito isembena 20 Eto ari sapura nei Herod na eto John umbuto tipura ta ikena.
Iesu bapataito ena
(Matthew 3:13-17, Mark 1:9-11)
21 Eto John na embomeni bapataito eto irae eto Iesu bapataito enu pari ue mitinu Utu pe hirikenu 22 Ahihi Otohu di dipo ainge eto beto Iesu ta hamo ta arumbitinu Utu ta eto ke einge puvuna, “Umo osari Meni naura avoeto na umo kogue osa ere ona,” ke ainge puvuna.
Iesu ta ohihi
(Matthew 1:1-17)
23 Eto Iesu ingari jua tapa 30 uhunu amita ate poekari pure itikena. 24 Eto Iesu amo embo Joseph ta Meni ke ere ijiaetera. Eto Joseph ta Mamo amo Heli, eto Heli ta mamo amo Matthat, Matthat ta mamo amo Levi, Levi ta mamo amo Melchi, Melchi ta mamo amo Jannai, Jannai ta mamo amo Joseph, 25 Joseph ta mamo amo Mattathias, Mattathias ta mamo amo Amos, Amos ta mamo amo Nahum, Nahum ta mamo amo Esli, Esli ta mamo amo Naggai, 26 Naggai ta mamo amo Maath, Maath ta mamo amo Mattathias, Mattathias ta mamo amo Semein, Semein ta mamo amo Josech, Josech ta mamo amo Joda 27 Joda ta mamo amo Joanan, Joanan ta mamo amo Rhesa, Rhesa ta mamo amo Zerubbabel, Zerubbabel ta mamo amo Shealtiel, Shealtiel ta mamo amo Neri, 28 Neri ta mamo amo Melchi, Melchi ta mamo amo Addi, Addi ta mamo amo Cosam, Cosam ta mamo amo Elmadam, Elmadam ta mamo amo Er. Er ta mamo amo Joshua, Joshua ta mamo amo Joshua, 29 Joshua ta mamo amo Eliezar, Eliezar ta mamo amo Jorim, Jorim ta mamo amo Matthat, Matthat ta mamo amo Levi 30 Levi ta mamo amo Symeon, Symeon ta mamo amo Judah, Judah ta mamo amo Joseph, Joseph ta mamo amo Jonam, Jonam ta mamo amo Eliakim, 31 Eliakim ta mamo amo Melea, Melea ta mamo amo Menna, Menna ta mamo amo Mattatha, Mattatha ta mamo amo Nathan, Nathan ta mamo amo David 32 David ta mamo amo Jesse, Jesse ta mamo amo Obed, Obed ta mamo amo Boaz, Boaz ta mamo amo Sala, Sala ta mamo amo Nashon 33 Nashon ta mamo amo Amminadab, Amminadab ta mamo amo Admin, Admin ta mamo amo Arni, Arni ta mamo amo Hezron, Hezron ta mamo amo Perez, Perez ta mamo amo Judah 34 Judah ta mamo amo Jacob, Jacob ta mamo amo Isaac, Isaac ta mamo amo Abraham, Abraham ta mamo amo Terah, Terah ta mamo amo Nahor, 35 Nahor ta mamo amo Serug, Serug ta mamo amo Reu, Reu ta mamo amo Peleg, Peleg ta mamo amo Ebner, Ebner ta mamo amo Shelah 36 Shelah ta mamo amo Cainan, Cainan ta mamo amo Arphaxad, Arphaxad ta mamo Shem, Shem ta mamo amo Noah, Noah ta mamo amo Lamech 37 Lamech ta mamo amo Methuselah, Methuselah ta mamo amo Enoch, Enoch ta mamo amo Jared, Jared ta mamo Mahalaleel, Mahalaleel ta mamo amo Cainan 38 Cainan ta mamo amo Enos, Enos ta mamo amo Seth, Seth ta mamo amo Adam, Eto Adam ta mamo amo God ra.