10
Iesu na apostel tapa 12 umbuna
(Mark 3:13-19, Luke 6:12-16)
Eto Iesu na amita ambotani 12 jage enu vahai ta puvuo enana ahihi sasapura kurumbara ambure nei te neite aro irae aja sovera ikenu umbua. Apostel 12 amita javo amo erevira: kiti amo Simon Peter te amita namei Andrew te ra, nei amo embo Zebedee ta meni heriso James te John te ra, eto nei amo Philip te Bartholomew, eto nei amo Thomas amite matu tax umbari embo, javo Matthew amite ra, eto nei amo Alphaeus ta meni James amite Thaddaeus te ra eto nei Simon ra (embo amita jo vahai embomeni na Rome ta gavamani isoro na taekasi uje ea.) eto embo nei amo Judas da Kerioth embo te amina Iesu umbuto isoro embomeni ta ingeni ta ikena.
Apostel 12 amina pure ara ikenu pambua
(Mark 6:7-13, Luke 9:1-6)
Eto Apostel 12 avo Iesu na ikenu pambasi uo onde katari ke einge ena, “Ungo enda nei embo ta enda ta mane pambasova eto Samaria embomeni ta da ta mane pambasova rate Israel embomeni o sheep na maine pambarako ere ora amita degi pambuto ke erevi hande evujo. ‘God na tohota embomeni siriketo umbuto titi jigesuja iji puvuto ere hua’ ainge ijie ambure umbari embomeni evujo kokondekare eto amburari amite tapa evujo vasiri te erare eto hamo ta ambure nei te nei te tapa avo evujo hamo javotoho are eto ahihi sasapura kurumbevujo pambare. Eto ungo sovera umbeva amo koro ikae teho umbeva aingeto koro umbari mane hotembasova rate embo hondate ari javotoho evujo. Ungo koro tapa mane juruketo umbuto pambasova 10 eto nei ombari asari te utu goru nei te eti savo te tapa mane umbuto pambasova, amita be amo ungo pure javotoho aisova avoeto embomeni na ungo unduresora. 11 Eto ere pahuma da ta puvuto toravo embo javotoho amuna ungo peketo unduresi aisuja amita bande ta toreto mitima pure irae au pambasova. 12 Eto bande ta toreto ‘Peka ungota degi iroi’ ainge evujo. 13 Eto bande amita embomeni na ungo osa ue pekasora amo javotoho ari enana ta degi iresuja rate enana ungo mine pekae asora amo ungota javotoho ari enana ta degi iketeva avo taekevujo 14 Eto da damina ungo pekae osa ae aisora eto ungota ke ingari uje ae aisora amo ungota utu oniho jaevekevujo beau toto pambuvujo. 15 Na ungota degi ke be erena, iji kombu ari sirikari iji te da ungo pekae aisora amita embomeni ta degi God na hajire ngahia be ngahia na ikau da Sodom te Gomorrah te ta embomeni na isapa kesora aingeko mane kesora.
Memenga osaga kiari iji puvuresuja
(Mark 13:9-13, Luke 21:12-17)
16 Ingivujo! Ungo ikari embo nanena ungo o sheep umbuto kitoho o ta ikarako ere ona avoeto ungota pambari degi jireki poeki eto kogue siro jigama ue ari sasapura tapa hotembae pambuvujo. 17 Eto be kivujo. Embomeni na ungo andito umbuto ikaro koto ta hetasova nei Judea ta giu ari bande ai ta ungo esi na ejembaro memenga kesova. 18 Eto na avoembo embo na ungo kings te enda titi jigari embopo te ta titi ta ganoka ae ikaro heteto ke nau tapa avo avo ingesora. 19 Eto ungo koto asora iji te ke do aisova eto ke naingeto aisova avo hotembavojo. Iji amina ke do aisova amo God na ikau aisova 20 Eto ke hande aisova amo ungota mane aisuja rate ungota Mama God ta Ahihi na ijirou pe no ta eto puvuresuja. 21 Eto iji puvuresuja amikote embo na namei kitoho embo na taro amburora enana ta ingeni ta iketo toasora ainge nombo mamone na meniundi ta degi aisora. Eto meniundi na ereto emone mamone kitoho embo na taro amburoja iketo toasora. 22 Eto ungo nau javo vahai avoeto embo tapa na ungo ta degi tini kambari aisora rate sovera eto irirovo tutumota God na ungo orekasuja. 23 Rate da vahai na au memenga kesova da avo toto oju tutuveto pambuto da nei ta irivujo eto emore ke be na erena ungota ke hande ari pure Israel enda ta da tapa mane avo iraesuja rate Embo ta Meni kiti puvuresuja. 24 Ate poekari embo avo nombora kiari jombure ari meni avo isapara eto nei titi jigari embo amo okosera te amita pure embomeni amo isapa ra. 25 Avoeto atepoekari embo ta ari do aingere ke aisora avo kiari jombure ari meni ta ari ainge nombo ke aisora. Eto nei titijigari embo ta ari amo sapura ke aisora amo pure embomeni te tapa ari sapura ke aisora. Ke amita be amo embomeni na na Satan ke eora avoeto ungota ari kito urumbitie Satan ta pure ari embomeni ke aisora.
Ungo embomeni mane joru aisova
(Luke 12:2-7)
26 Avo eto ungo joru avojo. God ta ke matu ahurekari tapa hirikano kesova. 27 Eto hi te kumumu ke na erena ungo iji te da tambuta isara na aisova. 28 Eto ainge ijie embo mane joru aisova. Embo amo tari amburari haite ra te embo ta ahihi tari inono aera. Rate God amo embo ta hamo te ahihi te tapa tau amburou ari sapura embo ta hajire umbari degi ai ta memenga ari kiari haitera avo eto God vahai joru evujo. 29 Eto di siripeta ta mine amo peni mane ra heriso avo 2 toea na ombuto umbaetera aingera rate di siripeta vahai na sio mane enda ta beto amburesuja rate amita amburari iji puvurou ungota Mama God na aravora ijie kogurou beasuja. 30 Eto nei amo ungota uta ta siro tu doingere matu God na eteketo kiarira 31 Avoeto embomeni na ungota degi do aisora avo joru avojo. Ungo nombora. Ungo di siripeta aingeko manera.
“Nango Keriso ta tohora” ainge aisora
(Luke 12:8-9)
32 Eto embo amuna ‘Na Keriso ke be ijie ambo ambo ere ona avo eto na amita tohora’ ke ainge embomeni ta degi aisuja amo embo avo naura ainge Utu ta nau Mama ta degi aisona, 33 rate embo amuna embomeni ta titi ta na ke be ae aisuja amo Utu ta God ta degi embo avo naura ke mane aisona.
Na peka umbari embo mane rate na isoro embora
(Luke 12:51-53, 14:26-27)
34 Na enda embo ta peka umbuto puvurari hotembavojo, na peka umbari embo mane rate isoro umbari embora. 35 Na puvuto ere ona amo meni na ereto mamo ga jujune aisuja, iae na ereto e ga jujune aisuja eto nei amo imi na ereto imboti ga jujune aisuja. 36 Eto ke nau avoembo embo ta kitoho embo be amo amita javo vahai na aisora.
37 Eto embo amuna amita e te mamo te osa ue na osa ae aisora amo ambotani nau ari haite manera. Eto nei amo embo amuna amita meni te iae osa ue na osa ae aisuja amo ambotani nau ari haite manera. 38 Eto embo amuna amita i atahu umbuto na hatiresona tain ai ta haito pambari uje ae aisuja amo ambotani nau ari haite manera.
39 Eto embo amuna vasiri eonga ue uje amita ta pere pambasuja amita vasiri avo beto pambau irae aisuja. Rate embo amuna namo avoembo amita uje tapa jene ambu eto iresuja embo amina vasiri be avo tambasuja.”
Ari ta mine God na ikau umbasora
(Mark 9:41)
40 “Eto ke nau ijie pahurovo embo amuna ungo kito javo katitie besi tiresuja amo na ungo ta ikari embo avoeto nau degi ta arako aisuja eto Mama God amo ikari embo nau avoeto amita degi ta arako aisuja. 41 Eto God ta ke hande ari embo na God ta degi mine umbasuja ainge nombo God ta ke hande ari embo avoeto peketo omena aisuja embo amite tapa God na hande ikau umbasuja. Eto embo javotoho avo embo na kito peketo omena aisuja embo amiga tapa God ta degi hande umbasuja. 42 Eto ke be erena amo embo amuna nau ambotani vahai kito ambotani nau avoeto umo jamo ikau indesuja embo amo God na hande ikau umbasuja.”