27
Iesu umbuto ikeo Pilate ta titi ta hetena
(Mark 15:1, Luke 23:1-2, John 18:28-32)
Eto iho bujenu enana priests pepeni te embomeni ta okose vahaita toruketo Iesu naingeto taro amburesuja avo ke kaseo irae enu ingeni ta jigito umbuto pambuto enana ta gavana javo Pilate ta ingeni ta ikea.
Embo Judas ambuna
(Acts 1:18-19)
Eto Judas, Iesu taro amburesuja ke avo ingito osaga peni vahai umbuto koro tapa 30 kina ohue ikeo umbuna avo priest pepeni te embo okokose te ta degi egerembeto ikasi pambuto ke einge ena, “Embo amo ari sapura nei do ae rate nanena ari sapura peni be eto sio hariketena” ainge enu enana “osaga amo nangota mane, nora,” ainge eo, Koro temple jo ta gosuketo pambuto esi umbuto ihive ta timbuto ambuna. Eto priests pepeni na koro 30 kina gosukena avo siriketo umbuto ke einge ea, “Koro emo sasaga koro ra avoeto temple ta koro amiga vahaita mane ikasora.” ainge eto koro amina do aisora avo ke kaseo irae enu enda nei embo puvuto amburoro kovasora amita use enda avo koro amina ombasi pambuto enda na ovu ari embo amita degi enda ombua. Eto eha oroho enda amita javo sasaga enda ra eora. Eto ainge nombo Peroveta Jeremiah ta ke kajari ta amo einge mitia. “Israel ta meniundi na embo amita mine 30 kina ra etera 10 eto koro amina ovu enda na euja embo ta degi enda umbera, ainge Bada na ana etija” ke ainge ijie Jeremiah na kajena.
Iesu Pilate ta titi ta hetena
(Mark 15:2-5, Luke 23:3-5, John 18:33-38)
11 Eto Iesu avo gavana ta titi ta ikeo hetenu gavana Pilate na amita degi ke einge ena, “Umo Judea embomeni ta king re?” ainge enu Iesu na, “Erea aravora,” enu 12 Priests pepeni te embo okokose ta na ke nei te nei te ijie ganoka ijio Iesu ke mine ae enu 13 Pilate na amita degi einge ena, “Enana ke nei te nei te ijie umo ganoka erera amo umo ingae re?” ainge enu 14 Iesu enana ta degi ke mine ari uje ae enu gavana na kito mana mana ena. (v 18) Eto gavana na kina amo embomeni na tini kambari ue jo memenga ari na Iesu tasi uje eto umbuto puvua
Iesu taro amburoja ke ena
(Mark 15:6-15, Luke 23:13-25, John 18:39–19:16)
15 Rate Pilate na Judea embomeni ta pondo ari iji te tipura embo vahai avo embomeni na tambuta puvuroja uje eto eore Pilate na eoi araha ta pahuatera ari ainge pere uatija 16 avoeto tipura embo vahai javo Barabas amo embo sapura be avo embo tapa na kia avoeto embomeni isapamane vahaita puvuo 17 Pilate na enana ta degi ke einge ena, “Na do ana uje ere ove?” ke ainge 18 (-) 19 eto embomeni ke mine do aisora avo simba ue amita avo arumba peni ai ta arumbeto mitinu Pilate ta ae na ke einge ikenu puvuna. “Ari sapura ae embo avo na eture ta kena avoeto osaga kogue mitena. Avoeto embo avo tojo pambai.” ainge ena 20 rate Priests pepeni te embo okokose te na embomeni na ke einge ara, “Barabas avo au araha ta pahurou Iesu taro amburesuja,” ainge jo kajeo, 21 Gavana enana ta degi, “Ungo embo amunure araha ta pambaja uje ere ove?” ainge enu enana, “Barabas araha ta pambasuja,” ainge eo 22 Gavana na ke einge ena, “Eto ainge ue Iesu ungota orekari embo ke eora amo do ano?” ainge enu, “Ejo i atahu ta taro amburoi,” ke ainge eo 23 Pilate na “Do eto? Embo emita sapura deire?” enu, ke mine ae ue aruketo einge ea, “Ejo i atahu ta tare” ainge pere ijio 24 Pilate na nei do aisuja avo hotembae eto embomeni ungo eonga mine tara aisora avo joru eto umo isapa heva ta timbuto embo tapa ta titi ta ingeni egitie ke einge ena, “Embo ari sapura irae embo ta sasaga avo ingeni nau ta mane iresuja, ari ungo eonga evu.” ainge enu 25 embomeni tapa tunga vahai na ke mine einge ea, “Embo amita sasaga amo nangota eto nangota meniundi ta hamo ta iresuja, tehora.” ainge eo 26 Pilate na enu Barabas araha ta pahunu Iesu avo esi na ejembeto umbuto pambuto i atahu ta tara ke ena.
Iesu ta siro ta esi pepe te ikeo asukena
(Mark 15:16-20, John 19:2-3)
27 Eto gavana ta isoro embopo na Iesu umbuto gavana ta bande peni ta toreto isoro embopo tapa avo jage eo vahaita puvuo 28 amita bo ujuketo bo pangari avo king ta asukari ke ijie ikeo asukenu 29 king ta siro pohu ke ijie esi pepe te jigito egoveketo siro ta ikeo asukenu patuna uhu ingeni ta ikeo jiginu urumbitie paunge teteri eto mitie ke einge ea, “Judea embomeni ta King umo ere pekitora.” ainge ijie 30 isuva eto patuna uhu egimbeto umbuto uta ta tea. 31 Eto Iesu urumbeo irae enu bo pangari ikeo asukena avo houketo uhue bo amita avo ikeo asukenu umbuto i atahu ta tasi pambua.
I atahu ta tea
(Mark 15:21-32, Luke 23:26-43, John 19:17-27)
32 Eto degi ta pahue enda Cyrene embo javo Simon avo degi ta tambuto eo Iesu hondate eto amita i atahu umbuto pambuna. 33 Eto degi javo Golgotha (Golgotha amita be amo embo sasape ari ta uta popo) 34 ai ta puvuto Iesu ta degi wine te sogaga te ombuto ombuto ari avo indoja ikeo umbuto isapa indinu sogaga enu kito tona. 35 Eto Iesu ta bo houketo i atahu ta teto vahaiketo amita bo avo amuna umbasuja avo kesi ituha koso te tuho te jigio koso umbunu 36 embo amina bo amo umbuna enana arumbeto Iesu amburoja simba ea.
37 Eto ari sapura ta ke kaeto vahaikeora besi ai ta ke einge kaeto amita siro kombu ta tea, “Embo emo Iesu, Judea embomeni ta king ra.” ke ainge kaeto tea.
38 Eto iji amina donda pegene ari embopo heriso avo i atahu ta teto vahai ingeni be ta eto nei ingeni angata hurukea. 39 Eto embomeni puvuto Iesu kogue mani mani ue ke einge ijie urumbea, 40 “Umo temple aimbeto iji 3 amita jo ta gerikasi ijea rate umo eonga hondate ari inono ae re? Umo God ta Meni kito i atahu toto beto pambu.” 41 Eto priests pepeni te ke pepeni kiari embopo te embo okokose te tapa na Iesu urumbitie ke einge ea. 42 “Embo nei nei avo hondate uija rate umo eonga hondate ari inono aera. Eto emo Israel ta King be kito i atahu ta eketo mitia avo toto beau nango kito ke be aisona. 43 Embo emo God tumota ue God ta Meni ke euja avoeto God na uje eto kito au beto pambai.” ainge ijie urumbea. 44 Eto pegene embopo Iesu ga i atahu ta tea amina ke vahai ainge ijie Iesu urumbea.
Iesu ambuna
(Mark 15:33-41, Luke 23:44-49, John 19:28-30)
45 Eto 12 o’clock eto pambuto ture 3 o’clock amita jo ta enda tapa mume sihukena, 46 eto ture 3 o’clock ainge Iesu na jage eto einge ena, “Eli Eli, lama sabachthani?” ke ainge ena amita be amo “Nau God, Nau God umo do eto na toto pambe?” 47 ainge ijinu enana heteto mitimite ingito ke einge ea, “Elijah jage eria” eo 48 embo vahai na Iesu umo uje ari ke eto tutuveto pambuto soi umbuto patuna uhu tutumota egeka eto wine ta jauketo umbuto pambuto Iesu na indoja ikitinu 49 embomeni na kito taeketo ke einge ea. “Hete, Elijah jage eria avo puvuto hondate aute avo kesira.” ainge eo 50 Iesu na ehako jajage ijie amita hen jamo ena. 51 Eto Iesu ahunu amikote temple jo ta degi peikari bo avo eonga i ta eto sorereketo beto enda ta unu enda titira unu atara pajire be eonga haukitinu 52 embo kovari panga amo pe hirikitinu embo ototohu matu ambuvujekari amo vasiri te ereto 53 Iesu vasiri te erena amita ambota arahata puvuto da otohu javo Jerusalem ta pambuo embo nei nei na kia. 54 Eto enda titira unu vasiri nei te nei te tapa amo Rome ta isoro embo peni te amita isoro embopo te Iesu simba ea amina kito joru pajire be ue ke einge ea, “Ke be emo God ta Meni be ra.” 55 Eto pamone isapamane hoi ta heteto kogue mitia amo Galilee ta eto Iesu ambo ambo ue puvuto Iesu unditie simba ea. 56 Eto pamone nei nei amo Mary Magdalene te Mary nei amo James te Joseph ta e te Zebedee ta meniundi James te John te amita e te aingeto heteto kogue mitia.
Iesu kovea
(Mark 15:42-47, Luke 23:50-56, John 19:38-42)
57 Eto ture sosoha unu da Aramathaea embo vahai javo Joseph amo haja vaja embo Iesu ta ke ambo ambo ena 58 amina puvuto Pilate ta degi Iesu ta hamo penunu enu 59 Pilate na embo amita degi ikara enu ikeo 60 umbuto amita hamo avo bo eha na togeto amita embo kovari panga orina to eha kovari ai ta ikenu serekenu atara peni vahai amina aherekenu pambuto pe peikena 61 eto Mary Magdalene te Mary nei amite panga pe ai ta arumbeto mitia.
Rome ta isoro embopo ikeo panga simba ea
62 Eto evito jarukari pondo nununga eo irae enu enana priests pepeni te Pharisee embomeni te aingeto pambuto Pilate ta degi ke einge ea, 63 “Embo okose, embo ke sokova embo amina eha irari iji te ‘na iji 3 amita ambota vasiri te erasona’ ijija 64 avoeto ke ikejo no isoro embopo pambuto panga to iji 3 amita jo ta simba are. Amita be amo amita ambotani na puvuto amita hamo umbuto matu vasiri te erari ke embomeni ta degi aisora. Eto ke sokova ainge amo matu uera te eha ainge aisora amo sapura be aisuja,” ainge eo 65 Pilate na ingito ke einge ena. “Aravora simba ari embomeni umbuto pambuto use pe javotoho eto vahaiketo simba evujo.” ainge enu 66 pambuto atara peni ai ta tahi ikeo vahaikenu isoro embopo ikeo simba ea.