MARK OTOHU TA EVANERIA
1
John Bapataito ari embo na onde katena
(Matthew 3:1-12, 11:10, Luke 3:1-18, 7:27, John 1:19-28)
Ke emo Iesu Keriso, God ta Meni amita ke jajavotoho te ari jajavotoho te tapa, Eto Iesu puvurae kiti ta Peroveta Isaiah na ke einge kaeto ambuna “God na ke einge eria ‘Na nau ke hande ari embo No tombu ta ikano puvuto no embere sirikasuja. Embo amo ojagatambu ta jage eto ke einge aisuja, Bada ta puvurari degi sirikevu, amita embere evu tambu ai’.” Ke ainge peroveta na kajena. Eto John bapataito ari embo na ojagatambu ta mitie God na embomeni ta ari sasapura hotembeto toaja tunga hapereketo ari sasapura toari amite bapataito ari amite onde katena. Eto enda Judea jo ta da nei te nei te embomeni te eto da Jerusalem embomeni te aingeto John ta degi pambuto enana ta ari sasapura toasi harikitiore John na ingihe umo Jordan ta bapataito ere uaetija.
Eto John ta bo amo o ‘camel’ ta ando tu avo asuketo pupuri amo o hoga na ari avo tigito amita indari amo o boruga te iruha te ere indiaetija. Eto ke amo einge hande ere uaetija, “Eto nau ambota embo, na eingeko mane, sovera te puvuto ere hua amo na amita utu goru houkari haite aera. Na ungo umo na bapataito ere ovona te Embo Dombo amina ungo Ahihi Otohu na bapataito aisuja.” Ke ainge John na hande ena.
John na Iesu bapataito ena
(Matthew 3:13-17, Luke 3:21-22)
Eto iji amikote Iesu na Galilee da javo Nazareth ta eto puvunu John na Iesu umo Jordan ta bapataito ena. 10 Eto Iesu umo ta eto eritinu Utu pe hirikenu Ahihi Otohu di dipo ainge Utu ta eto beto amita degi ta puvunu 11 utu ta eto ke einge puvuna “Umo osa ari Meni nau, na umo kogue tunga javotoho ere ona.” Eto ke ainge enu irae enu
Satan na Iesu ojagatambuta engekena
(Matthew 4:1-13, Luke 4:1-11)
12 God ta Ahihi na Iesu ojagatambu ta 13 Satan na engeka aja enu pambuto iji 40 mume 40 ai mitina. Eto ojaga tambu ai sevahe di o ga mitinu God ta Anera na simba ea.
Iesu na ambotani kiti umbuna
(Matthew 4:12-22, Luke 4:4-14, 5:1-11)
14 Eto John avo umbuto tipura ta ikeo mitinu Iesu na enda Galilee ta pambuto God ta ke javotoho hande ue 15 ke einge ena “God na embomeni amita toho siriketo umbuto titi jigesuja amita iji puvuto erehua avoeto tunga hapereketo ari sasapura toto God ta ke javotoho tumota evujo.” 16 Eto ke ainge hande ue umo ireremba Galilee hora ta pahue o parari embo heriso Simon te amita namei Andrew te o bonga gosukitie uo 17 Iesu na tambuto ke einge ena, “Ungo na ambo ambo ue havu. Ungo o timbuova aingeto nane ano embo timbasova” ainge enu 18 o umbari bonga toto Iesu ambo ambo ea. 19 Eto degi isapa imite Iesu na embo Zebedee ta meni heriso James te John te avo e nga ta arumbeto bonga perarari avo ihiritie mitio 20 kito jage enu embo heriso na mamo pure embo ga e nga ta mitina avo toto Iesu ambo ambo ea.
Embo vahai ahihi sapura na torari
(Luke 4:31-37)
21 Eto enana da Capernaum ta pahuo jangu indari iji puvunu Iesu na Judea embomeni ta ke kasari bande ta toreto embomeni ate poekena. 22 Eto enana na amita ate poekari ke avo ingito ke amo enana ta ke kajari embopo ainge mane ra te amo kiari embo na eria ainge eto haha puha ea. 23 Eto Iesu ke ijie mitinu embo ahihi sapura na jo ta torari amina gagaha eto ke einge ena 24 “Iesu Nazareth embo umo dagota degi do asi puve? Umo ivuha eto dago irae ara puvea. Eto umo amunure na kiarira. Umo God ta Meni Otohura”. Ainge enu 25 Iesu na ke ngahia eto einge ena “Ke ambu eto embo ta jo ta eto puvuto pambu.” Ainge enu 26 ahihi sapura na enu embo amo beto titi te pe te haro haro gatari gatari enu gagaha ijie tambuta puvuto pambuna. 27 Vasiri avo embomeni na kito mani mini eto ke mine ara eto einge ea “Ari emo ari eha retemo deire? Amita kiari na ke eoi ahihi sasapura te tapa amita ke agi eora” ainge ea. 28 Eto Iesu na Judea embomeni ta ke kasari bande toto pahunu ari do ena amita duru na Galilee enda enetena.
Iesu na embomeni isapamane enu kokondekea
(Matthew 8:14-17, Luke 4:38-41)
29 Eto Iesu te James te John te aingeto Simon te Andrew te ta bande ta toreto 30 Simon ta imboti avo ambure ue hoga bevere te tapa sereketo mitinu amita ke avo Iesu ta degi enu ingito pambuto 31 ingeni ta jiginu eritinu amita hoga bevere jamo enu embo indari unduna. 32 Eto mume sihukitinu da embomeni tapa na ambure embomeni te ahihi sasapura na torari embomeni te aingeto umbuto Iesu na kokondekaja puvuto 33 bande pe ta areo Iesu na ambure nei te nei te kokondikitie ahihi sasapura kurumbena. 34 Eto ahihi sasapura na Iesu matu kiari avoeto enu ke ambupu ea.
Iesu na enda Galilee jo ta ke hande ena
(Luke 4:42-44)
35 Eto iho unga haunkitinu Iesu ereto pambuto embo irae degi ta eonga pari ue mitinu 36 Simon te embo nei uhoho te Iesu pambuna avo tain ta eteteto pambuto 37 Iesu tambuto ke einge ea, “Embo tapa umo jombure ere ora” Ainge eo 38 Iesu na einge ena, “Ungotena da nei nei ta pambuto ke hande aisona, avoeto na da toto puvena.” Ainge enu 39 Galilee da tapa ta isa ue Judea embomeni ta ke kasari bande ta ke hande ue ahihi sasapura embo ta jo ta torari avo kurumbena.
Embo vahai ambure na hamo sapura ari avo Iesu na enu kondena
(Matthew 8:1-4, Luke 5:12-16)
40 Eto embo vahai ambure na hamo sapura ari amina Iesu ta degi puvuto paunge teteri eto penunu ijie einge ena. “Umo asi uje eto kito na e kondane.” ke ainge enu 41 Iesu na ingito jo enu, ingeni jujuruketo tame ue “Na aisona, eto umo javotoho e.” Ainge enu 42 embo ta ambure irae enu javotoho ena. 43-44 Eto Iesu na ke vasiri na embo ta degi einge ena, “Ari erevi embo ta degi mane ao ingesora te pambuto priest ta degi ejo no hamo kiore, eto Moses ta ke pepeni agi ue no hamo ta mine avo hande ikejo embo tapa kito no ambure irae avo kogue ke be are.” Ke ainge eto enu pambuna. 45 Rate embo amina ke ingito ingarako ue pambuto ke hande enu da tapa ingia avoeto Iesu da ta torari inono ae enu da sahu ta mitinu enda embomeni tapa amita degi puvua.