2
Keriso na meni isapa sira ari
Eto ungo Keriso ta jo ta mitie amita degi sovera uhue amita osa ari na ungo simba eoi Ahihi Otohu ga tatapeketo ue ungo na namei jo eoi hondate mine ara eova kito na tunga javotoho be ana eto ari erevi aeteva avoeto avo erena amo ungo hotembari vahai osa ari vahai eto jo vahai ue ungo eonga embo pepeni ke ijie na na mane aisova te meni isapa sira ue ungo amo embo isapa embo nei amo embo peni ke ijie Ari ungota pere mane hotembasova te embo nei ta vasiri amo ke be ke ijie irivujo. Eto Iesu Keriso ta ari avo eto hamo asova amo erevira: Iesu amo God ta ari vahai rate buvure amita na God ga inono asi ae rate uje amita na amita embo peni ari avo toto embo ta agi ari embo ta ari umbuna, amo embo ta hamo bisi avo umbuto embo ena. Eto amina meni isapa sira eto God ta ke agi ere uaetija rate amo embo be avoeto i atahu ta ambuna. Avoeto God na jiginu erenu umbuto i be i ta ikenu arumbenu javo peni be ikena, amo javo tapa tapa ta hamota avo ikena. 10 Avoeto embomeni tapa utu i ta eto enda ta eto enda tota amina paunge teteri eto Iesu jakeka ijie 11 Iesu Keriso amo ungotenau Bada peni be ke ijiroro God Mamo hena ta usasa pambasuja.
Ungotena enda ta usasa ra
12 Avoeto nau tunga humbari embomeni, na ungote mitene ke nau agi ueva te na ungote irae iji te peni be amo ke nau agi evujo. Eto ungo God otohu ue iji tutumota oreketo umbaja segigite jopapa te tapa ohare mamare ue pure evujo. 13 Amo God ta uje eto amita pure avo aisi uje ava God na ungota jo ta mitie pure ere ua. 14 Eto ungo kupi ambu ue boru jujune ke toto ari tapa avo evujo. 15 Eto ungo ari sasapura tehon tahon ari embomeni ga enda ta mitie God ta meniundi eto ari sasapura toto pehumba ari haite mane tongopa ambu irivujo. Eto kuro hunjara na utu i ta usasa euja ainge arako ue enda embomeni ta usasa ue God ta vasiri eha ikari ta ke avo hande evujo. 16 Eto ainge ere uma Bada ta puvurari iji te amo nanena ungo kogue pure ngahia ea amo aijaja ae rate be uena avo na kito tunga javotoho aisona. 17 Eto sasaga nau amo ungo God tumota ari amita hamota God ta degi pene overekanote asona amo na kiae rate sasaga nau overekasona kito amo ungote namote tapa tunga javotoho aisona. 18 Avoeto namoga tapa tunga javotoho evujo.
Embo Timothy te Epaphroditus te ta ke
19 Eto Bada na uje au kito na ungota duru au ingito sovera umbasi Timothy ungota degi sausau ikano pambaja uje ere ona. 20 Eto eita amo Timothy na vahai namote ungo osa ue ere hotembitia. 21 Te embo nei tapa amina Iesu Keriso ta pure hotembae ue ungota ujeje avo pere hotembeora. 22 Eto Timothy amo pure ari embo javotoho amo ungo tapa na kiarira eto amite namote amo mamo te meni te na arako God ta duru javotoho avo amiga vahai ta pure ere ovora amo ungo matu kiarira. 23 Avoeto na nau degi ta ari do puvuresuja avo kiti kito Timothy ungota degi ikano pahurou 24 Na tumota ere ona ambota Bada na uje aisuja kito namote tapa ungota degi sausau pambasona.
25 Eto ungona na hondate aja ikitava embo Epaphroditus amina namoga Keriso ta ke na isoro ue pure ere ouva te ungotenau namei avo ungota degi ikano pambasuja 26 Amo ambure ena avo ungona ingava avo ingito osaga kogue iriuja avoeto ungo sausau pambuto kesi uje ere ua. 27 Eto amo ambure umbuto sari ari ahumpa be rate God ta jo ari amita degi eto nau degi ta avoeto enu kondena te sari aetija amo namote tapa na osaga pajire be kiaetena, 28 Avoembo na uje ere ona amo Epaphroditus ikano pambau ungo kito tunga javotoho ururovo osaga nau irae aisuja. 29-30 Avoeto ungotenau namei avo jo tapa na peketo umbuvujo. Amo ungo na na hondate ari inono ae rate amo ungota hondate embo amina Keriso ta pure ue amburari ahumpa etija avoeto embomeni aingeko avo osa be evujo.