9
Paul na amita namei kamei Judea Embomeni avo hotembeto osaga ena amita ke
Eto na ke sokova ae rate Keriso ta javota ke be erena amo Ahihi Otohu na nau jo ta ei ingihe erena amo nau namei kamei Judea embomeni ta degi do puvuresuja avoembo osaga ere kogona. Eto nau namei kamei Israel embomeni na Keriso ke be ara ari erevi aetena amo nanena ungo hondate ari embo ke eto God na ungo uhue namo avo tau amburaetena te God na Israel embomeni amo amita meniundi avoeto umbuto amita sago kiari te usasa te eto ke kajari peni te isapa te eto naingeto God jakeka asora amite tapa iketo enana ta degi hotari ikasi onde ena. Eto Israel embomeni ta mamone mamatu na God ta ke kiti umbua eto Keriso enana ta hondate ari embo puvuna amo enana ta jeka hoka ta orohuta puvuna amita javo amo i be ita, God ta peka ta daroho iresuja. Amen. Eto God ta ke Israel embomeni ta degi ikitie onde ena amo God na toae rate enana ta ujena toa te amita be amo hamo na Israel embo rate ungota jo avo Israel embo mane. Eto Abraham ta meniundi tapa amo Abraham ta meniundi be mane avoeto amita ke kajari erevi be hotembevujo “Eto no ahihije ta mamo be amo no meni Isaac na aisuja”. Eto ke amita be amo God ta meniundi be amo hamo te bisi te na ae rate God ta ke matu ikari avo ingihe ke be ari embomeni amo God ta meniundi eto Abraham ta meniundi bera. Eto God na Abraham ta ae na meni umbaja onde ue ke einge ena, “Eto na iji iketena inonota puvuto mitirono no ae Sarah na meni umbasuja” ainge enu 10 meni Isaac umbunu pajito embo eto Rebecca jimbuto ve ikena. 11-12 Rebecca urete eto oti ta meni heriso irari iji te God na ke einge ena, “Meni ambo Jacob amina embo peni au meni bugo amo ambo meni amita pure embo aisuja”, eto ke ainge ena amo meni javotoho davore sapura davore avo kito ae rate God ta uje na ena 13 amita ke avo einge kajena “Na embo Jacob avo osa ere ona te embo Esau avo na uje ae ra”. 14 Ke ainge God na ena amo embo sirikari sapura ue enute? ainge aera te 15 Moses ta degi ke einge ena avo kivujo “Na uje nau na embo kogurono jo aisuja amo embo kito hondate aisona”, ke ainge God na ena 16 amo embo kito hondate ari amo embo na eonga pure ngahia eto God ta hondate umbae rate God ta jo ari na hondate ari ikeoi embo ta degi puvuja. 17 Amita be amo God na Pharoah ta degi ke einge ena, “Umo nanena umbuto iketene embo peni etea amo nanena no degi ta isoro ururono enda embomeni tapa na kogue nau javo te nau sovera te avo kogue ke be ara umo nanena iketene hetetea”. Ke ainge ena 18 amita be amo God ta uje na embo nei kito jo eoi hondate euja eto embo nei amo kito toi jo ngahia eora.
God ta tumo te jo ari te
19 Te ungona nau degi ta ke einge ereva amo “Eto God na umo eonga embo ta jo eoi ngahia eora amo God na naingeto embo amo pehumba au? Eto God na uje amita avo ururou embo na amita uje avo ari haite rete?” Ungo ke ainge ereva 20 te na ungota degi ke erevi erena amo ungo embo teho rate ke ainge ijie God ta degi pehumba ereova, amo erevira, ovu enda na ari amina ovu ari pamone ta degi ke einge aisuja “Umo do eto nau degi ta ari einge mo ete?” Ainge aisuja ainge nombo ungo na ke amo ereva 21 amo ovu ari pamone na enda umbuto ovu heriso eto ovu nei kiari ovu eto ovu nei sio jigama aisora ovu amo teho uje amita na euja. 22 Eto ari ainge nombo amo God na embo ta degi ere ua amo God na embo ta ari sasapura avoembo amita tumo do aingere amite eto amita sovera te avo embo na kiora ue embomeni sasapura tau ambuvujekitie hajire kiaetera te 23 avo toto simba ue mitie embo amita toho matu siriketo umbuna avo amita usasa javotoho kiora ue toto mitouva. 24 Eto embomeni amo ungotena Judea rete enda nei embomeni rete amo God na matu siriketo umbuna amo ungotenamora. 25 Eto God na enda nei embomeni te tapa amita toho ara umbasuja avo peroveta Hosea na einge kajena, “Eto embomeni amo nau mane rate nane embomeni nau ke aisona eto enda amita embomeni amo na osa ae rate nanena nau tunga umbari embomeni ke aisona, 26 eto ungo enda aita mitiaeteva amo nanena ungo embomeni nau mane ke ijiena te embo nei na ungo enda ai ta miteva avo kogue God vasiri te amita meniundi ke aisora”. Ke ainge peroveta Hosea na kajena. 27 Eto Peroveta Isaiah na Israel embomeni kogue ke einge ena, “eto Israel embomeni na eva hora aingeko embo isapamane arote aisora amo God na embo heriso kateketo umbasuja. 28-29 Amo porere mane aisuja te sausau enda embomeni ta degi hajire ikau kesora,” Ke ainge Isaiah na eto ke nei einge ena, “Eto Utu te enda te ta Bada God sovera isapamane te na jo enu Israel embomeni heriso be amo tae tona te toaetija amo da Sodom te Gomorrah te na ea aingeko tapa tau amburaetera.”
Paul na Israel avoembo pari ena
30 Eto ke erena emita tutumota ke peni mo do ano? Rate ke peni re erevira, enda nei embomeni na embo jajavotoho asi jombure ae rate God na oenga kito etei embo jajavotoho ere ora amo embo amuna God tumota ururou God na kito embo javotoho ke aisuja. 31 Eto Judea embomeni na God ta ke pepeni tapa avo agi asi tunga ikea te God na kito embo jajavotohora ainge aera 32 te do eto ke ainge aere? Amita be amo ungo ke be na God tumota ae rate ari neite neite amina embo jajavotoho asi ere uaetera, te enana na God ta Atara amo amita Meni Iesu Keriso amita hamota teto tiambu eto bea 33 amita ke amo einge kajari mitia, “Ungo kivujo, da Jerusalem ta tiri Zion ai ta nau Atara ikano mitirou amo ungo teto tiambueto beasova te ungo na Atara avo kito ke be ijie amo me mane kesova”.