16
Ekalesia ta hande ikasora amita ke
Eto ungota koro siriketo humbuto God ta embomeni ta degi hande ikasova amita ke aisona. Eto enda Galatia ta ekalesia na do ara ijiena ainge dombo ungona evujo, amo ungo ekalesia vahai vahai na ungo koro doinge hande ikari haite avo giu ari iji hekeri ta kaheketo oenga ikavo irirou na pambuto avo umbasona te iji amikote avo ungona mane sirikihirovo iresona. Eto na ungota degi pambuto ungota embopo nei uhoho amo ungona siriketo humbasova amita embo amunure avo ahari ta harikasi kaeto ikihe koro ikano humbuto da Jerusalem ta pambuto ekalesia ai ta mihera amita degi hande ikasora. Eto amo javotoho eto na pambasona kito namoga da Jerusalem ta pambasora.
Paul na do asi sirikena
Eto na enda Macedonia ta pure mane aisona te pesina ungota degi pambuto ungota degi iji isapa porere mihie umoro aisora amo aita jajemo iji anote aisona amo na ungo toto degi dainge pambasona amo ungona embere avo pambasi uje ere ona. Eto ungo kogova amo Bada na uje aisuja kito na ungota degi iji tuhaupa mane rate iji isapa porereko mihie umoro aisi uje ere ona, te na da Ephesus ta mihimakara Pentecost iji puvuresuja. Amo God na pe hirikehei ai ta pure aisona te aita amo kitoho embopo isapamane mihera te aravora, sove sove eto pure aisona.
10 Eto embo Timothy na ungota degi puvurou kito amina mane joru neite neite aisuja avo kito kogo evujo, amina na ere ona ainge dombo Bada ta pure ere ua. 11 Avoeto embomeni na amita degi hini kambari eagora simba evujo. Eto amita pure au irae au ikevu tunga javotoho te tapa nau degi ta egerembai. Eto namote namei kamei nei uhoho te tapa na Timothy ei puvuroja simba ue mihera. 12 Eto ungotenau namei Apollos ungota degi namei kamei nei uhoho ga pambaja penunu ijiena te amina eha mane pambasi ke ngahia na ijija te iji nei javotoho puvurou pambasuja.
Ke tutumo
13 Eto ungo God humota ue ahe ivote heteto turieto sinderite irivujo. 14 Eto ari tapa osa ari na evujo.
15 Eto ungo ari nei ava uje ere ona amo embo Stephanas te amita jeka hoka kivujo, amina enda Achaia aita kihi Iesu ambo ambo ea eto amina God ta embomeni ototohu kaiketo hondate ere ovora 16 avoeto ungona enana te embomeni nei aingeko amite avo hondate ava uje ere ona amo enana te enana ta pure hondate ari embomeni te tapa amita ke ambo ambo ava erena. 17 Eto embo Stephanas te Fortunatas te Achaicus na aingeto ei ta puvera avoeto tunga javotoho be ere ona amo ungota hondate amo enana na ereora avoeto tunga javotoho ereona. 18 Eto na osaga koguena te enanana osaga nau ehere irae ehei osaga ungota te tapa irae ehija avoeto embo aingeko amo osa vesa aheva.
19 Eto ekalesia tapa enda Asia ta mihera amina ungo ere pekihera, eto embo Aquila te amita ae Prisca te ekalesia amita bande ta horukagora amite tapa na jo tapa na Bada ta javota ungo ere pekihera. 20 Eto namei kamei ei mihera amina ungo ere pekihera. Eto ungo ari otohu na mune tavo mine ara ue pekari mine ara evujo.
21 Eto na Paul nanena ungo pekihe ingeni nau na javo nau ere kajihena-PAUL. 22 Eto embo vahai na Bada osa ae aisuja kito ohimbevu pe te pambai. MARANATHA Bada puvujo! 23 Eto Bada Iesu Keriso ta hondate ari ungota degi iroi. 24 Eto ungotena Iesu Keriso ta toho avoeto na ungo osa ere ona, Amen.