1 THESSALONIANS
1
Paul ta ahari Thessalonia ekalesia ta degi kihi kajena
Ajao da Thessalonia ekalesia embomeni God Mamo ta, eto Bada Iesu Keriso ta toho uho, dago Paul te Silas te Timothy te aingeto ungota degi ahari erevi ere kajihera kivujo. Eto God ta hondate ari te peka te ungota degi iroi.
Da Thessalonia embomeni ta humota ari
eto dagona ungo avoembo God osa ue iji tapa pari eagora amo ungo na Iesu Keriso humota ue amita pure avo ngahia eto namei kamei osa ue ari javotoho ueva avo ungotenau mama God ta degi pari na ijie hotembagora, eto ungo kupi ambu ue ungotenau Bada Iesu Keriso egerembeto puvuresuja avo jo tapa na simba ere ovova avo dago na hotembagora. Eto dago ere kogora amo ungo dagota namei kamei avo God na osa ue amita toho ava siriketo umbuna amita be amo dago ungota degi Iesu Keriso ta duru javotoho hande uera amo ke na pere ae rate ahihi otohu ta sovera na ungota jo ta enetenu ke be ava. Eto dago ungote mihie ari tapa ungo avoembo do uera amomo do aingere amo ungo kiarira. Eto ungo na osaga memenga kogue toae rate Bada Iesu te dago te avo ambo ambo asi God ta ke avo humbuhove ahihi Otohu na ungota tunga jamo ari ikehei osa ove enda Macedonia embo te enda Achaia embo te God ke be erera amina ungota ari avo kogue ambo ambo ue ere humbuhora. Eto ungo na Bada ta ke avo hande ove enda Macedonia te Achaia te pere mane rate ungo God humota eagova amita duru avo hande ore enda tapa ta sigeto ere pahua avoeto dago ke avo ehako mane aisora. Eto dago na ungota degi pahuore dago kito pekihe dagota ke avo ingihe ungota god ingeni na ari avo toto jo haperekeoi God vasiri te amita ke avo agi eagova amo embo isapamane na eagore dago na ingiora. 10 Eto God na amita Meni Iesu enu vasiri te ereto pambuna avo uhu ta eto puvuto ungotena orekihie mihova amo iji ke kahari puvurou ungotena orekasuja avo ungo simba ere ovova.