1 TIMOTHY
1
Paul na Timothy ta ahari kihi kajena
Na Paul ungotenau orekari embo God eto ungotenau hondate ari embo Iesu Keriso ta ke na apostel ereona eto nanena Timothy umo Keriso humota ere oa avoeto umo nau meni be ra eto no degi ta ahari erevi ere kajihena. Eto God Mamo te ungotenau Bada Iesu Keriso te amita hondate ari te jo ari te peka te tapa no degi ta iroi.
God ta ke sokova na ahepoekari avo Paul na Timothy ta harikena.
Eto na enda Macedonia ta pahue umo da Ephesus ta iroa ke ngahia na ijiena eto ehako asa ta iroa erena amo da ai ta embomeni na God ta ke avo ke sokova nei te nei te na ahe ere poekihera avo ke ngahia na haekejo. Eto enana amo ohihi ta hihi avo dombo ke ijie Moses ta ke pepeni amiga kaju ue ahe ere poekihera avoeto embomeni na ingihe jujune isapamane be ere ora rate God ta pure be amo God vahai humota ue eagora. Eto ke erena emo embomeni na osa mine ara aisora avoeto erena. Eto osa ari amo jo javotoho eto hotembari javotoho eto God humota ari na puvaguja rate embo nenei na ari erevi toto degi nei ta pahue ke gurou nei te nei te erera. Eto enana God ta ke pepeni ahe poekari embo asi uje ere ora te ke erera avo ingihe ke amo be pere ra ainge erera te ke do erera amo ungo be ingito kogoaera.
Eto ungotena kiarira Moses ta ke pepeni amo javotoho ra te embo na mane jigito aro sapura aisuja. Eto ke pepeni amo embo jajavotoho avoeto ikae rate ke poekari embomeni te ke ingae embomeni te God kiae embomeni te ari sasapura embomeni te ke te jo te tongopa embomeni te e mamo jigae embomeni te eto embo tari pehari embomeni te 10 eto tiha embomeni te embo nei pegene eto embo nei ta degi koro ombuto humbari te ke sokova ijie ke be ari ke eagora eto ari nei do tapa amo God ta ahe poekari mane avoeto God na Moses ta degi ke pepeni avo ikarira. 11 Eto God usasa te amita duru javotoho avo nanena simba ana ikena.
Bada na Paul ta degi hondate ari ikena.
12 Eto ungotenau Bada Iesu Keriso na na humota ari embo kito amita pure ana iketo sovera ari ikena avoeto na God osa eagona. 13 Rate na iji kihi ta amo na God ta degi sapura ue tumo eto amita embomeni ta degi memenga ikeo kia amo na God ke be ae ue kiae kiae ere uaehena 14 avo God na kito jo enu ungotenau Bada Iesu Keriso ta humota ari te osa ari te hondate ari isapamane nau degi ta overekena. 15 Avoeto ke erevi asona amo ke be pere asona, Iesu Keriso na ari sasapura embomeni oreketo humbasi enda ta puvuna. Eto na amo ari sapura embo be ra te 16 Iesu Keriso na na toae jo enu umbuna avoeto embo amuna Iesu Keriso ke be ijie vasiri daroho humbasi uje aisuja kito embo amina na kogue ke be ava umbuna. 17 Eto God vahai daroho irari ta King amo tihi na mane kiagora eto mane sari aisuja eto amita degi jakeka ari te usasa te daroho iresuja, amen.
18 Eto Timothy nau meni umo God ta pure do asoa avo peroveta na mahu harikari avo kito inena pure erevi ae ere ikihena. Eto pure erevi asi hotembihe God humota be ue hotembari javotoho na isoro javotoho ejo. 19 Eto ari erevi embo nei nei na toto God humota ari amo ehere sapura be ehija. 20 Eto ari ainge ere ora embo heriso amo Hymenaeus te Alexander te aingeto God ta javo eagore sapura eaguja Satan ta ingeni ta toruhana amo ai ta kiari umbara uena.