3
God ta ke eha ta agi ari embopora
Eto ke ere kajihera emo ungona dago ke be ava kajari ke ijie ere hotembihevete? Eto enana ke sokova ijie ahe poekari embomeni na eagora ainge dagona popoja na kajagora ainge mane kajasora amita be amo embomeni na ahari mane ehekasora te ungota vasiri kogue dago Keriso ta pure ari embo be avo ke be aisora. Eto ahari be amo Keriso na ungota hotembari jo ta kajena amo ungona dagota ke avo be ijie humbuheva te ke amo ongo na kajae rate God ta Ahihi vasiri te na kajarira. Eto ke amo God ta ke 10 koro hamota kajena aingeko mane rate ungota hotembari jo vasiri te aita kajarira.
Eto dago ke erevi erera amo jo ta segigi ae rate Keriso avoembo God ta tihi ta ke be na erera eto pure emo dago oenga ari ke mane eagora te God ta degi ke te pure ta sovera ari te puvaguja avoeto God na enu dago God ta noma eha ta kajari amita ke hande ari embopo ereora eto God ta noma eha kajari amo ingeni na ahari ae rate Ahihi Otohu na ke ikarira. Eto ke mahu kajena aita amo embota Ahihi pehari puvuna te ke eha ikari ai ta amo Ahihi Otohu na ahihi ta vasiri ikaguja.
Eto ungo be hotembevujo. God ta ke pepeni koro hamota kaeto ikihinu Moses ta tombu usasa pajire be unu Israel embomeni na avo kiari inono ae ea te ke ikari aita embomeni na ke avo hatikea avoeto ahihi pehari hambua avoeto ke amita usasa irae ena. Rate Ahihi Otohu ta ke eha ikari aita usasa pajire be kogora amo ke kihi ikari ainge manera. Eto ke erena amo ahihi tari pehari amita ke ikari aita amo usasa isapa kogora te ahihi ta degi vasiri eha ikari amita ke eha puvija aita amo usasa pajire be ere kogora. 10 Eto usasa eha puvija amo pajire be pajire amina ke mahu Moses ta degi ikari amita usasa amo mahu peikehei irae ehija. 11 Eto ke kihi puvuna amo usasa ga tapa puvuna te amita usasa irae ere ua te usasa eha puvija amo daroho iresuja.
12 Avoeto ungotena vasiri te daroho irari embomeni na nei do joru mane aisora 13 te Moses tiri i ta eto vovue amo Israel embomeni na amita tombu ta usasa irae ere ua avo kiagora uje ae ue tombu ahurekena. 14-15 Eto nei amo enana ta siro ngahia unu ke ehekenu ingito ingae sira ere uahera avo embo eha oroho amo enana God ta ke Moses ta degi mahu ikari avo ehekihore ingae ere ovora te Keriso na enana ta siro hirikari inonora 16 amita be amo enana ta siro ngahia mane irae aisuja te jo ahereketo Bada ke be aisora iji amite amo siro ngahia ari amo irae aisuja. 17 Eto Bada amo Ahihi avo eto Bada ta Ahihi iresuja degi ai ta amo embo ta Ahihi ari sapura na andirari avo iraera. 18 Eto ungotenau tombu amo nei deina togae eto andirae avoeto siro ngahia ungotenau degi ta irae rate ungotenau tombu ta amo Bada ta usasa mihia, avoeto Bada ta Ahihi ungotenau jo ta mihie pure ururou ungotenau degi ta usasa pajihirou Bada ta tombu vahai aisora.