2 PETER
1
Peter na ahari erevi kajena
Na Simon Peter, Iesu Keriso ta apostero eto ke agi ari embo nanena ungo God na eto Iesu Keriso na hondate ari avoeto God humota eagova amita degi ahari erevi ere kajihena amo God na embo tapa inono inono ke ijie eaguja avoeto ungota God humota ari amo dago na God humota eagora ainge dombo eagova.
Eto ungona God te Bada Iesu te kogurovo amita hondateari te peka te ungota degi pajito peni be ai.
God na ungo siriketo umbuna
Eto ungotena amita degi ta usasa te ari jajavotoho te hande iketo umbara jage eaguja embo God avo be koguroro amita sovera na ari jajavotoho tapa ikau humbuto irari javotoho hambuto God ta vasiri ambo ambo aisora.
Eto ke amita be amo God na ari jajavotoho ikasi oje ena avo ikau humbuto jigama ue enda ta uje sasapura avo tiumbihe God ta ari ikau humbuto amita hajire vahai ainge aisora avoembo ungo God humota ue kito ari jajavotoho amite tapa evujo eto ari jajavotoho ue kiari eha umbuvujo, eto kiari eha humbuhe ungota tumo eto ungota hini kambari toruhue sovera ari humbuto ari jajavotoho ue irivujo eto hamo sovera ari humbuhe God ta ari avo asi tunga ikevujo eto tunga ikihe ekalesia emboga namei kamei evujo eto namei kamei ere uma Keriso ta osa ari na embo tapa osa evujo. Eto ungona ari tapa erena erevi aemana humbasova kito ungona Bada Iesu Keriso ta ari be avo kogue sovera amita na asova rate ari erevi amuna umbae asuja amo tihi kuru ari embo ainge ambota do puvuresuja avo kiae ue amita ari sasapura mahu egari iraeari avo mahu jenete arira.
10 Avoeto nau namei kamei ungo God na amita toho avo siriketo jage ehei puveva avoeto amita toho be eto iresova avoeto tunga iketo pure ngahia ue God mane egiketo pambasova. 11 Eto ari ainge aisova amo God na au umo Bada Iesu Keriso ungotena oreketo humbari embo na datohota tihi jigari degi ai ta horasova.
12 Eto na kogona amo ungona ke erena erevi tapa be jigito ke be ijie ereova te 13 na hamo visi te ei ta mihie ke eremina ungota jo ta undurono be hotembasova. 14 Eto ainge ere ona amita be amo Iesu na ke ehei ingena amo na hamo te visi te houketo pambasova iji ere auvihia. 15 Eto na pambuto mihirono ke erevi mahainge hotembu ue irova avo be eto kogoeto nununga ere ona.
Keriso ta usasa tihi na koguera
16 Eto Bada Iesu Keriso usasate egerembeto puvuresuja amita ke humbuto puvuto ungota degi hande uera amo embo ta hihi sokova tirari avo hande ae rate dagota tihina amita soverate avo koguera 17 amo dago amiga mihere God Mamo na usasa te otohu te avo ikihe uhu i ta usasa ta eto ke einge puvei ingihera, “Emo nau osa ari Meni ra avo kogue tunga javotoho ere ona” 18 ke ainge amo dago tiri otohu amita hamo ta mihere uhu ita eto puvuhija avoeto ke dagota amo ke be perera.
19 Eto peroveta mamahu na ke do hande ere uahera avo jo tapa na ke be erera amo ungo na hotembu ue siro pure evujo ke amina kerivo ijimbeto mume ta jigoro usasa ururou Bada Iho vujihirou iho kuro na ungota jo usasa ururou ke hande uera avo be hotembasova 20 rate ke dombo be erevi hotembevujo, ke tapa peroveta na God ta ke ta kajari amo embo vahai amuna umo oenga hotembari amita na kajaera 21 te peroveta ta ke amo enana ta hotembari na ungo oenga ae rate ahihi Otohu na God ta ke avo humbuto enana ta jo ta ikeoi ingihe hande ere uahera.