2 THESSALONIANS
1
Paul na da Thessalonia embomeni ta degi ahari kajena
Eto na Paul te Silas te Timothy te aingeto ungotenau Mama God te ungotenau Bada Iesu Keriso te ta toho uho ekalesia da Thessalonica ta miheva amita degi ahari erevi ere kajihera, eto ungotenau Mama God eto Bada Iesu Keriso na ungota degi peka te hondate ari te ikasora.
Keriso na puvuto embota ari sirikasuja
Eto dagota namei kamei, ungoembo God ta degi iji tapa osa ere ora amo ungota degi God humota ari eto osa mine ara ari na pajito peni vahai ere ova avoeto osa ere ora. Eto ungota kitoho embona ungo kesira ore memenga te osaga te ere kogova, eto kogue amo God toae rate ke be ijie ngahia na heteto miheva avoeto dagona ke avo God ta ekalesia nei nei ta degi hande ue tunga javotoho ere ora eto ke erevi tapa ai ta ere kogora amo God ta ari sirikari amo ke be pere eto amita tutumota amo ungo na God ta tihi jigari degi ta horeto iresova, eto osaga memenga ere kogova amo ke avoembo ere kogova. Eto God na ari javotoho erevi aisuja amo enana ungo kesira uore osaga memenga kiagova avoembo amita degi amo God na osaga memenga mine ikau humbasora 7-8 eto ungo osaga ere kogova ungota degi eto dagota degi tunga jamo ari ikau humbuto jangu indie iresora. Eto Bada Iesu na amita Anera sovera te ji peri te amiga uhu i ta eto puvuto Bada Iesu ta duru javotoho amita ke agi ae embomeni amita degi hana kiari ikau kogue pehari ta memenga iji datohota kogue iresora te Bada ta irari degi usasa te ai ta mane horasora. 10 Eto Iesu puvuresuja iji te amo amina amita ke be ari humota ari embomeni ta degi otohu ari te jakeka ari te ikau humbasora. Eto ungona dago ta ke hande ore ingito ke be ijieva avoeto ungona enanaga tapa degi ai ta asova. 11 Eto dago ari ainge avoembo ungo hotembihe iji tapa pari eagora. Eto God na vasiri be ikau humbuto irova ungo jage eto umbuna avoeto ungo avo humbari haite ava pari eagora. Eto God na amita sovera na ungota jo ta pure ururou ungona embo jajavotoho asi uje eto God humota be ava pari ere ora. 12 Eto ungo ainge aisova amina Bada Iesu ta javo avo dombo be ururou amina ungota degi ikasuja amo God eto Bada Iesu Keriso ta hondate ari na ari avo humbasova.