4
Ekalesia ta hamo vahai ari.
Eto na Bada ta pure embo avoeto tipura eto mihena nane ungona ava erena amo God na ungo ehara ta jage eto umbuna iji te daingeto irova ena aingeto irova erena, amo embo javote ke ijie “Na na” mane aisova, sausau ereto hini kambari mane aisova. Eto namei ta ari nei eto ururou kito mane urumbasova te osa mine ara evujo. Eto Ahihi Otohu ta peka na ungo ajeketo pundurari iragova avo ungota jo tapa na simba evujo. Eto ekalesia neite neite irae rate ekalesia vahai eto Ahihi Otohu vahai eto God na ungo iji puvurou kiagova jage ena amo vahaira. Eto Bada vahai, humota ari vahai, bapataito vahai, eto God amo embomeni tapa ta Mamo donda tapa ta Bada avoeto donda tapa eto embo tapa ta jota mihie pure eaguja.
Eto ungotena embo vahai vahai na Keriso hande ikari embo be amita degi Ahihi ta sovera ari oenga oenga hande eto umbera amita ke amo einge kajari mihia, “Amina isoro eto dembeto i be ita vihito embomeni ta degi hande ikerekena,” ke ainge mihia, eto Keriso na uhu i be ta vihina amita be amo Keriso na uhu i ta eto veto enda kovari jo ta vena. 10 Eto Keriso enda ta vena amina uhu i be ta vihito Ahihi amita na uhu te enda te tapa eneteto iraguja. 11 Eto Keriso na embomeni ta degi hande ikerekena amo nei apostero ara ikena nei peroveta ara ikena nei amo God ta ke hande ara ikena, nei God ta embomeni simba ara ikena eto nei embo ahe poekara ikena. 12 Eto hande ainge ikena amo God ta embomeni tapa na Keriso ta ke agi eto pure ue Keriso ta embomeni na ari jajavotoho ue pajirora ikena. 13 Avoeto ungotena na God ta Meni be avo kogue humota ue embomeni vahai eto pajito embo be eto Keriso ta hajire vahai aisora. 14 Eto ungotena meni isasaraho mane avoeto ahepoekari embo sapura puvuto embo kihi humbasi ke gamo poekasuja te ungote ai ta mane huhevasora 15 te ungotenau osa ari na ke be pere jigama ue Keriso ungotenau kihi humbari ke ijie ambo ambo ue ari amita na pajiresora. 16 Eto Keriso amo siro rate hamo uhu tapa amo ungotenamora. Eto ungotena osa mine ara ue pure eagora amo hamo ta vehu aingeko kaju ue pajiraguja.
Keriso ta jo ta irari eha.
17 Eto na Bada ta javota erena ungo God kiae embomeni amita ari avo ambo ambo avojo. Enana ta hotembari amo ke be mane 18 eto enana ta kiari amo mume ta mihera. Eto enana ta jo ngahia amina kiari irae avoeto enana God ta degi vasiri eha mane humbasora be ra. 19 Eto enana amo ari sasapura kaiketo asi uje isapamane eagora te me kiari avo irae ra.
20 Eto Keriso ta ahe poekari ai ta amo ari sasapura ainge amo iraera 21 te ungo amita ambotani ta degi ahe poekehere ingihava amo Iesu ta ke be avo pere ingihava. 22 Avoeto ungota irari mahu amo bo tongopate aingekora houketo gosukevu irae ai. Amo ungota hamo ta irari mahu na uje sasapura amita na umo oenga sari uija. 23 Eto evu God ta Ahihi Otohu na au ungota hotembari jo eha ururou 24 ari eha bo eha aingeko asuketo irivujo. Eto ari eha aita amo God ta tombu hajire vahai ai ta amo ke be te otohu te avo embo na kiagora.
25 Avoeto ke sokova tapa tovujo irae ai. Ungotena Keriso ta jo ta avoeto hamo visi vahai avoeto namei, Iesu ke be ari embo, amita degi ke be pere evujo. 26 Eto umo tumo ue kito amita tutumota ari sapura mane asoa te mume sihukae mihirou mahu iji te no tumo avo ejo irae ai. 27 Eto Satan na umo engekaguja na simba ejo. 28 Eto mahu pegene embo na ari avo toto ingeni amita na pure eto koro humbuhe ombari asari amita avo simba ue donda irae embomeni hondate aja evujo. 29 Eto isembari ta ke avo toto ke javotoho na pere deirami ijiro embo nei hondate aisuja avo pere evujo. 30 Eto ungo God ta toho amita hajire amo amita Ahihi Otohu ungota jo ta mihia avo kogue God na ungo vujekasuja iji puvuto ere hua avo ke be eagora avoeto ari deina eagove God ta Ahihi Otohu osaga kiaguja avo tovujo. 31 Amo jo memenga, ujeje sasapura, tumo sisire hini kambari boru jumbari, isembari ta ke avo pe te tovujo irae ururou 32 osa mine ara ue God na umo Keriso avoembo ari sasapura no avo hotembeto tona ainge dombo namei ta ari sasapura hotembeto tojo.