Galatians
1
Eto Paul na ahari erevi enda Galatia ta ekalesia tapa ta degi kajena
Na Paul na embo ta sovera na embo ta ke na ikae pambae rate Iesu Keriso te God Mamo Iesu jiginu vasiri te erena embo amite tapa na apostel humbuto ikeo pambua. Eto namote nau namei kamei namote mihera amite tapa na ahari erevi kajihe ungo enda Galatia ekalesia miheva avo ere pekihera.
Eto ungotenau Mama God te Iesu Keriso te ta hondateari te peka te avo ungota degi iroi. Eto Iesu Keriso amo ungotena ari sasapuraga tapa enda erei ta irora uje ae ue hamo amita na ungotenau ari sasapura ombuto umbuna amo ungotenau Mama God ta uje ta ena, amita degi usasa daroho iroi, amen.
Duru javotoho nei irae.
Eto God na Keriso ta orekari na ungo umbuna te ungo na God egikihie duru nei avo javotoho ke ijie aita borambu pambeve na kito mana mana ere ona. Amo Keriso ta duru javotoho nei irae rate embo ungote mihera amina ungota jo kajaro Keriso ta duru sapura aja ere ora. Avoeto erena amo namo retemo Anera nei amina ke kihi dagona hande ehere humbuheva avo mane rate nei avo javotoho ke ijie hande ururou na uje ere ona amo God na embo amo tau memenga iji datohota kogue iresuja. Eto ke ehena amo ehako ano ingivujo, amo embo amuna ke kihi dagona hande ehere ingito humbuheva avo mane rate nei avo javotoho ke ijie hande ururou na uje ereona amo God na embo amo tau memenga iji datohota kogue iresuja. 10 Eto na ke erevi erena amo embona ingito na embo javotoho ke ara erevete? Ainge manera te God na ingoja erena. Eto ke be amo na embo ta tihi ta na ke be ara ari nau tapa avo mane eagona te embo ta tihi ta embo javotoho asi ahena amo Keriso ta pure ari embo mane ahena.
God na Paul jage eto umbuna.
11 Eto nau namei kamei ungo be ingova uje ere ona amo duru javotoho hande eagona amo embo ta hotembari na puvuraera 12 eto embo na nau degi ta ae ingae eto ahe poekae umbae rate Iesu Keriso na nau degi ta harikenu ingia. 13 Eto na Judea ta ari tapa jigama ue ere uaehena amo ungo ingarira amo God ta ekalesia tano irae aja hamota osaga memenga neite neite ere ikihahena. 14 Eto nau namei kamei tapa Judea embomeni rate nane vahai Judea ohihi ta ari tapa avo inono ta asi uje eto jo tapa na jigama ere uaehena. 15 Te nau oje na na ingae pekota amo God ta hondate ari na na umbuna 16 amo amita Meni ta duru javotoho avo God kiae embomeni ta degi hande ana umbuna. Eto God na nau degi ta haeketo umbuna amo embo ta degi ke nei do ae 17 eto apostel mamahu Jerusalem ta mihia amita degi ke asi pambae rate toto enda Arabia ta pambuto mihimihe da Damascus ta egerembihiena. 18 Eto na God degi ta hambuhana jua 3 amita ambota Peter hambuto tombu kesi da Jerusalem ta pambuto iji tapa 15 ai mihiena 19 te apostel nei uhoho hambae rate Bada ta namei James vahai avo hambuhana. 20 Avoeto ke erena amo God ta tombu ta ke be na perekari ere kajihena.
21 Eto amita ambota amo enda Syria te enda Cilicia te ta pambuhone 22-23 Keriso ta ekalesia Judea enda ta mihahera amina na enana ta kitoho embo ke ijiore ingagora te tombu nau avo kiae pekota kito God humota ara ke hande eagona 24 avo ingito tunga javotoho be ue God jakeka ea.