JAMES
1
James Otohu ta oje kahari ke
Ahari erevi, na James, God ta Bada Iesu Keriso ta pure ari embo nane ere kajihena. Eto ungo Israel javo vahai tapa 12 enda tapa ta sio pambuto iragova avo ere pekihena.
Humota ari te ke be kiari
Nau namei kamei ungo ta degi osaga nei te nei te puvuresuja avo kito tunga javotoho evujo. Ungo kogova amo ungo osaga kogue irirovo God na ungota degi tunga jamo ari ikasuja eto ungo osaga avo tiumbeto pambasi mane hotembasova rate God humota ue tunga jamo ari ungo ta degi pajito inono au ambota ari sapura do puvuresuja ai ta mane ereto sapura aisova te ari javotoho aisova.
Eto ungo amuna ari sapura davore ari javotoho davore amita kiari humbasi uje eto kito God ta degi penunu eto umbuvujo. Eto God amo hande embo be amina tumo ae ue embo ta degi kiari aravo hande ikaguja. Rate embo amuna Bada be humota ae ue hande avo penunu aisuja amina humbasi mane hotembasuja, humota be ae avoeto. Embo avo ji sirivo eva piri hamo ta ainge pisara na humbuto egahu egahu ue pambaguja hotembari heriso ta ere pahua avoeto Bada ta degi nei do penunu aisuja avo mane ikau humbasuja.
Donda embo te donda irae embo
Avoeto Christian namei amuna donda ambu eto osaga ere kogue amo Keriso ta degi embo dombo eto tunga javotoho ere ua. 10 Eto namei nei embomeni na mahu embo dombo eto haja vaja embo ke ijiera rate donda irae ehei embo teho ke eagora embo amo Keriso ta tohora avoeto amina tunga javotoho aisuja 11 amita be amo amita haja vaja avo sasaha koru ainge iji vevere na kajeoi jaise eto karaun eto veaguja eto haja vaja embo ainge dombo pehasuja eto amita pure nei te nei te irae aisuja.
Ari sapura ta ke gamo ingito avojo
12 Eto embo na ari sapura amita ke gamo ingaguja rate mane eaguja te sovera eaguja amina tunga javotoho aisuja amita be amo embo amina vasiri datoho God ta degi hoteto humbasuja. Eto embo tapa amuna God osa aisora amita degi God na hotari ikasi ke ena.
13 Eto embo amuna ari sapura ta ke gamo ingito asi uje aisuja amina ke einge mane aisuja, “Ke emo God na ehei ingito asi ereona.” ainge mane, God na ari sapura mane aisi uje eaguja eto embo ari sapura ara ke gamo mane eaguja. 14 Rate embo vahai vahai ta ujena ujena na ari sapura kito ai pambasi uje eagora. 15 Eto uje sapura amita be ikari amo ari sapura ra, eto embo ta degi ari sapura pajito inono au pehari puvuresuja. 16 Avoeto nau namei kamei ke sokova ta pambavojo. 17 Ari sapura ta ke gamo God ta degi mane puvaguja rate God ta hande tapa amo javotoho pere eto God Mamo uhu ta usasa ari embo amita degi hande tapa ikeoi puvaguja, eto God mane nei aisuja eto kuho sindeto usasa seiketo dago mume ta irora mane aisuja. 18 Amo amita ke be na embo amita toho ere uhua eto donda tapa God na ena amita degi ta eto ungotena dombo be ara ere ua.
Ke ingari te ke agiari
19 Eto namei kamei ke erevi ungo mahu kiarira avoeto ke mane sausau aisova te ke sausau ingivujo. Eto tumo sau sau mane aisova 20 amita be amo embo javotoho aja God uje eaguja rate embo amita tumo na javotoho mane aisuja. 21 Eto ungota degi hotembari sasapura te ari sasapura tapa do mihia avo ejo irae au God na ke ungota jo ta urena avo sisire ae osari na pekari na unduvujo ungo oreka ai.
22 Eto God ta ke ingari pere ari irae amo sokova ra. 23 Embo amuna God ta ke ingito ae eaguja amo embo na amita aririvo umo ta kiaguja ainge dombora, 24 embo amina amita tombu do ainge kiaguja rate umo toto pambuto jeneambu eaguja ainge dombora 25 rate God ta ke javotoho na embo orekaguja eto embo amuna ai ta kaiketo ingaguja eto ingari pere mane rate ingito jeneambu ae eaguja amina iji tapa tunga javotoho aisuja. 26 Eto amuna “Na God jakeka ari embora,” ke eaguja rate amita ivivi tongopa te ra embo amita humotepain ari amo sapurara. 27 Rate God Mamo na humotepain ari kito javotohora ke eaguja amo eingera. Embo na evohu dodoru te meni hohojo te ta osaga kito jo ue unduaguja eto enda ta ari sasapura ta mane pambaguja ari ainge God na kito javotohora eaguja.