5
Ungo haja vaja embomeni be kivujo
Eto ungo haja vaja embomeni ungo ta degi ke erena ingivujo. Ungota degi osaga nei te nei te puvuresuja avoeto mahu ihiketo hori gaga eto sisi sasi evujo. Ungota kiari bo o soan na papasekari te koro ain kembari te donda tapa sasari ari eto ungota ‘Gold’ te ‘Silver’ te ta ain kembari avo embomeni na kogue ungo ari sasapura embo hotembasora eto ungota donda ta ain kembari amina ji vevere ainge ungota hamo visi eveketo hohueto eto veasuja. Eto iji tutumota irae ere ua rate ungo donda hamo ta hamo ta eto ere humbuhava. Kivu, ungota pure ari embomeni na ungota donda urari ta be humbuhe pure ngahia ere ora te ungo na ke sokova ijie mine ikae umbae ue si ijiore uhu te enda te ta Bada na oje jevito ere ingihia. Ungo enda ta mihie donda nei te nei te pere avo ere hotembihe no hamo ta beuje ta pere pahue seha isapamane o ohu na arako ere ova rate ungota hevari iji auvehija. Eto ungo na embo jajavotoho ganoka eto tave pehagora rate enana ungota degi mine ae.
Pari ta ke
Eto nau namei kamei simba ururovo Bada puvuresuja amo embo na donda ve ureto ga kihi veasuja eto simba ururo ga ambota veau enda ta donda be javotoho be au humbasuja. Eto ungo ainge dombo ungota jo ta sovera humbuto Bada puvuto ere hua avo simba evujo. Eto namei kamei ke sapura mine ara tovujo, eto God na ungo mane ganoka aisuja kivujo, te embo ta ari sirikari Embo na bokiri pe ta heteto horasi ere ua. 10 Eto ungo daingeto osaga kogue simba ue iresova avo be kesi uje eto kito peroveta Bada ta ke hande ari embomeni ta ari avo kogue hotembevujo. 11 Enana hamo sovera te osaga te Bada ta pure ere uahera avo eto enana na tunga javotoho ere ora. Eto embo Job ungo kiarira amina osaga kito hamo sovera humbuto iji koso Bada humota ere uahija eto tutumota God na jo enu hande isapamane Job ta degi ikena.
12 Eto amo dombo be eto ungo uhu ta javo nei nei humbuto ke ngahia mane aisova nei enda ta javo mane humbuto ke ngahia aisova rate umo ‘Aravora’ ke asi uje aisova kito teho ‘Aravora’ ke ejo. Eto umo ari uje ae eto kito ‘Mane’ ke ejo eto ainge aisoa amo God ta javo mane sapura ta jigama eto ari sapura aisoa. 13 Eto ungota degi embo amuna tunga osaga kesuja amina God ta degi hondate penunu aisuja. 14 Eto amuna tunga javotoho kesuja amina haveni aisuja. Eto embo amuna ambure humbasuja amina ekalesia ta okokose jage au puvuto “Oil” na hamo ta kuheto Bada ta javo ta ambure avoembo pari aisora. 15 Eto embo na Iesu be humota ururoro kojau Iesu na jigou erau amita ari sasapura do mahu ari avo God na hotembeto toasuja. 16 Eto ungo na ari sasapura do ueva avo donda mamo ta harikasova amo hotembeto toasuja eto ari ainge avo mine ara evujo. Eto ungota ambure avoeto pari mine ara ururovo God na au kojasova. Eto embo javotoho ta pari amo sovera pajire bera, God na ai ta pure ere ua avo eto. 17 Peroveta Elijah hotembevujo, embo amo ungotena ainge rate ga mane veaja pari enu ga amo jua vahai eto hariga six amita jo ta enda ta veae, 18 eto ehako pari enu ga na uhu ta eto venu enda na ehako ihiketo be ikena. 19 Eto nau namei kamei ungo vahai na God ta ke be toto sio pambasuja eto embo nei na embo avo peiketo au jo hapereketo God ta degi egerembasuja 20 amo hondate ari embo amina ari sapura ehija embo amita ahihi pehasuja avo orekasuja eto au God na embo ta ari sapura isapamane hotembeto toasuja.