20
Iesu ta hamo use jo ta iraera
(Matthew 28:1-8, Mark 16:1-8, Luke 24:1-12)
Eto jangu indari iji irae enu iho ungate da Magdala evohu javo Mary na Iesu ta panga use ta pambuto koro na pe ahurekea avo hiriketo pambari kito huheveto pambuto Simon Peter te eto ambotani nei Iesu na osa ena amita degi ke einge ena, “Bada ta hamo amo use ta iraera te humbuto pambuto dainge ikehere avo dago kiaera,” ke ainge enu, Peter te ambotani nei amite aingeto use kesi huheveto pahue ambotani nei amina Peter seriketo huheveto use ta kihi pambuto panga jo ta anembeto bo ‘Linen’ na ari amina hamo togea avo enda ta veto mihinu kina te jo ta horaera, te Simon Peter na ambota puvuto use panga jo ta horeto bo enda ta veto mihina avo kina eto bo nei Iesu ta siro togea amo oenga egoveketo degi nei ta ikeo mihina avo kina. Eto ambotani nei kihi use ta pambuna amite tapa horeto kito ke be ena. (rate Iesu vasiri te erasuja amita ke God ta ke ta kajari avo amikote amo hotembae ea.) 10 eto ambotani heriso amo egeremebeto bande ta pambua.
Iesu na da Magdala evohu Mary ta degi puvunu kina
(Matthew 28:9-10, Mark 16:9-11)
11 Eto Mary na use pe araha ta heteto si ijie mihimihe use ta anembeto 12 Anera heriso bo parara asukari amo Iesu ikeo herekena ai ta embo nei siro hena ta arumbena eto embo nei utu hena ta arumbena aingeto mihio kogunu 13 Anera heriso amina evohu amita degi ke einge ea, “Pamone umo do eto si ere?” ainge eo evohu amina, “Nau Bada humbuto dainge ikehere avo na kiae ra,” ke ainge ijie 14 ahereketo Iesu heteto mihinu kina amo Iesu rate be ijuketo kiae unu 15 Iesu na amita degi ke einge ena, “Evohu, umo si ijie amunurami jombure ere oe?” ke ainge enu Mary na embo avo ji vuji simba ari embo ke ijie ke einge ena, “Embo, inena Iesu ta hamo amo humbuto pambuto dainge iketo kito avo ejo umbane,” ainge enu, 16 Iesu na, “Mary,” ke ainge enu Mary na ahereketo kon eto kito, “Rabboni,” amo Hebrew ta ke na, “Ahe Poekari embo,” avo eto enu, 17 Iesu na, “Na Mama ta degi pambae avoeto na mane jigesoa, te pambuto nau namei kamei ta degi Mama nau eto enana ta Mama eto God nau eto enana ta God amita degi egerembeto pambasi ere ona avo ejo ingore,” ainge enu, 18 Mary na egerembeto pambuto Bada kina eto amina ke tapa do enu ingina avo ambotani ta degi enu ingia.
Iesu na amita ambotani ta degi puvunu kia
(Matthew 28:16-20, Mark 16:14-18, Luke 24:36-49)
19 Eto Sunday hure mume unu Iesu ta ambotani na Judea embo okokose joru ue bande bokiri iketo jo ta mihio Iesu na enana ta orohuta irerembeto puvuto, “Peka ungota degi iresuja,” ke ainge eto 20 amita ingeni te pahiha te avo enu kito enana ta Bada avo kito tunga javotoho ue osa pajire be ea. 21 Eto Iesu na, “Peka ungota degi iresuja, eto na Mama na ikehei puvena ainge dombo nanena ungo ikano enda tapa ta pambasova,” ainge ijie 22 enana ta hamo ta pe hoenge hukihe ke einge ena, “Ungota jo ta Ahihi Otohu umbuvujo 23 eto ungona embo ta ari sasapura hotembeto toasova amo God na ainge hotembeto toasuja, te ungo na embo ta sasapura hotembeto toae asova amo ainge God na mane hotembeto toasuja.”
Thomas na Iesu kito ke be ena
24 Eto Iesu ta ambotani 12 rate vahai javo Thomas amita javo nei Didimus amo Iesu puvuna amikote amo enana ga irae avo eto 25 ambotani na, “Dago Bada kehera,” ainge eo Thomas na, “Na amita ingeni ta ikoko na tehera amita pupuho avo tihi na kogue ingeni nau na hame eto pahiha ta amo hame aisona, te ainge ae amo na ke be mane aisona,” ainge enu 26 hura vahai irae enu Thomas ambotani nei uhoho ga bande jo ta bokiri iketo mihio Iesu enana ta jo ta irerembeto heteto, “Peka ungota degi iresuja,” ainge eto, 27 Thomas ta degi ke einge ena, “Nau ingeni pupuho kogue hame eto no ingeni jujuruketo nau pahiha hame eto umo ke be ae ere oa avo toto na ke be ejo,” ainge enu, 28 Thomas na, “Umo nau Bada eto nau God ra,” ainge enu, 29 Iesu na ke einge ena, “Umo na kogue ke be erea te embo na na tihi na kiae rate na ke be aisuja embo amina tunga javotoho aisuja.”
John na do eto ke kajena amita ke
30 Eto Iesu na God ta sovera avo humbuto ari neite neite enu ambotani na kia amo book emita jo ta amo kajaera, 31 te ke erevi ere kajihera amo ungotenau orekari embo God ta Meni be Keriso amo embo nei mane rate Iesu avo ungo kito ke be ava ere kajihera amo ungo Iesu kito ke be ijie vasiri be humbasova.