TITUS
1
Paul na Titus ta ahari kajena
Na Paul, God ta ke agi ari embo eto God na siriketo humbari embomeni amina God humota be ue amita ke be avo be kogue God ta ari javotoho avo be jigama ara na Iesu Keriso ta apostel nane ke hande ere ona amo ungotenau irari daroho avo humbasi ue God ta ke be avo humota ara eagona. Eto irari daroho avo God ke sokova embo mane ke be ari embo amina enda ae kihi ta embo ta degi ikasi ke ena amo amita iji inono ta embo na amita ke be avo kiagora ungotenau orekari embo God amita ke avo nanena hande ana ikena. Na Paul ungotena God ta ke humota eagora avoeto Titus umo nau meni avoeto no degi ta ahari erevi ere kajihena. Eto God Mamo te Iesu Keriso ungotenau orekari embo amita hondate ari te peka te no degi ta iroi.
Titus na pure erevi aja enda Crete ta Paul na ikena
Eto umo enda Crete ta toto puvuhena amo pure huna toruhena avo inena ae umo toto puvuhena. Eto ke no degi ta ijiena ainge dombo da vahai vahai ta ekalesia tihi jigari embo avo inena siriketo umbujo. Eto tihi jigari amo ari eingeko avo umbujo. Eto ari javotoho ari embo evohu vahai jimbari amita meniundi God ke be ijie e mamo ta ke agi ue isa sio sao mane eagora embo ainge avo umbujo. Eto pure erena amo nei mane God ta pure avoeto ari jajavotoho eaguja embo amina aisuja, eto keniga embo eto tumo embo, wine indito tihivi ari embo, sausau ereto embo isembari embo, ke sokova ijie ombagora embo amina mane aisuja te embo undurari embo, ari javotoho osa ari embo, hotembari javotoho hotembeto ari embo ari javotoho ari embo otohu embo amita hotembari sasapura uje sasapura toari veari embo amina tihi jigihe ke tapa do ahe poekihera avo inono ta jigama ue hande ururou embo nei nei na sovera ari humbuhuro embo nei ta ke sokova amo tau iraesuja.
10 Eto ke sokova ari embopo ainge amo mihera amina God ta ke be ingito ingaesira ue ke sokova na embomeni humbuto ari neite neite amina kihi humbuto ere pahora. 11 Eto Judea embomeni na hamo kakamba eto God ta toho ara ke sokova na ijie ahe poekihore embo javo vahai amo kaheketo oenga pamba eagora avoeto enana ta ahe poekari sapura avo haekejo, amo osa ue koro humbasi ere ora. 12 Eto ke sokova ainge ere ora amo enana da Crete embo vahai ungota peroveta vahai amina hariketo ke einge ena, “Eto Crete embomeni amo ke sokova hihi tirari isoro ngahia ari kupi ue okope undurari embomeni ra” 13 ke ainge ena amo Ke be avoeto enana ta ari avo ngahia na haekejo God ta ke be avo humota ue 14 Judea ta hihi sokova amite ari neite neite avo ke be ae ari embopo na ara eagora avo toare 15 eto otohu embo ta degi donda tapa amo otohura te God ke be ae ari sapura ari embopo ta degi donda tapa amo otohu manera. Eto ke be amo enana ta hotembari te jo te tapa amo sapura ari ra. 16 Eto enana na God ke be eagona ainge eagora te God ke be ari embopo na enana ta ari na harikeoi kiagora amo enana God ke be ae embopo ra. Eto enana God ta ke agi ae ari sasapura embopo amina ari nei javotoho ari inono aera.