9
Iesusiva mwitaa tiva sero tiqaro, Ne quqaa tianira riaate. Vaiti mwonravu mwaini mate mwaa tivita variasa sia qumina qutu vivarave. Kotiva nraase qoraqaa kepusaqama sero ntaqaihiari entava nrianira mwisa taqeta qutu vivarave, tiro.
Iesusira mwavantavano nai mwo qarama mwo mwavanta suqe mwavanta suqu vura
(Matiu 17:1-13; Ruku 9:28-36)
Iesusiva mwitaa tuvaro 6 enta nritarovaro mwiva Pitaaravata, Semisiravata, Ioniravata, mwiravusaqai vita varero taaqi nroraqaa niariaraa varirerata vita. Mwini uro varuvaro mwisa vuqaa Iesusira mwavantavano suqu viro vahuvaro mwira tuavaaqavanovata mwoqama sero itero tahuqi varura. Siama so vaiti mwovano hiqama tairaro mwitaama sero tahuqu vuanaro.
Mwitaama sero mwira mwavantavano suqu viro vahuvata mwira nraaqiara taaramwonravuvano variqata taqovata Iraisaasa Mosesisa mwisa haivaqasatana qovarama vita variqata Iesusira vatama seta qua ti varura.
Mwitanasa Iesusira vatama seta qua ti varuvaro Pitaava Iesusirara tiqaro, Mwaara ti variara vaitio, suqemama tirenravu i vatama seta mwaini nrurasa varuro. E sove tirera, te haraara nraavu taaramwonravu iara mwo, Mosesirara mwo, Iraisaarara mwoma seta hoqa nataare, tiro. Mwisa mwoqama sero nraatuqa tovata varuvarora tiro, Pitaava nara quave tianirave tiro, mwi quara turama.
Mwitaa tuvaro tonavuvano qovara hiro mwisaqaa ntuvaqu sovaro quavano tonamwuqitairo tiqaro, Mwaa ni maaqu mwirara ni mwutusa nti variva variso. Nénravu mwira qua riaate, tiro. Mwitaa tuvata mwira nraaqiaranravuvano qamwanramase tuqataaqata hiqata taqovaro sia mwovanovata Iesusira nraaqani varuvaro Iesusivaqai nariaraa varura.
Mwitaa huvata mwisa taaqi mwiraqaataita tuvi varuvaro Iesusiva mwinravusara kepusaqama sero tiqaro, Mateqaa taqaa inraisarara sia mwosa qamwanrama seta tiva niate. Ne mwatani mwatatai nraaqiarava ne naatiara qutu vina qaiqaa qaqi tivina varianiraqaataita né soma tiva niqita vivarave, tiro.
10 Mwitaa tuvata Iesusiva tuntema seta sia mwosavata tiva ninraitita, niariaqai nai tiva mwi nai tiva mwi hita tiqata, Iesusiva nai qaiqaa tivuanirara tira nataa hi quarave tiso? tita. 11 Mwitaa tiva seta mwisa Iesusira sapara hita tiqata, Mwaara osara tiva ni varia vaitisa tiri tiva timwita tiarave. Iraisaava tiri haivaqava mwiva nraante qovarama viro nri ntaanarove, ti variarave. Naraqamave mwisa mwitaa ti variavo? tita.
12 Mwisa mwitaa tuvaro Iesusiva tiva niro tiqaro, So mwisa quqaa ti variarave. Iraisaava nraante esaa inraisa ntapihi sero tequama tareraro nriarivama variso. Ni mwatani mwatatai nraaqiarara mwo? Nara qua niara qara ntuva tova vahirave? Niara mwiva airi nriqa vuani inraisara varaqiro virata mwiraqaataita mwisa mwira qoririma mwatetama mwirara qumina vaitive tivarave tiro, qara ntuva torave.
13 So ne iniara tiqana Iraisaava vaasa nrima varurarama tuqo. Mwiva nrima varuvata vaiti mwonravuvano mwira niari sasa huntema seta mwira uaqama mwatorave. Kotira vukuqi qara ntuva tova tiqaro, Naatiara mwira mwitaa hirave tura mwivau mwira mwitaa hurave, tiro.
Iesusiva nraaqiaraqitairo vaana titovaro nritarero vura
(Matiu 17:14-21; Ruku 9:37-43)
14 Mwitaa tiva sero Iesusiva nai nraaqiara hininravu sonani uto taqovata nraase qora airivano uairama vita varuvata mwaara osara ti varu vaitisa mwini variqata Iesusira nraaqiaranravu sapata irora hi varura.
15 Mwisa uto ntovata mwini uairama vita varusa qamwanrama seta Iesusira taqeta nriharama vita santeta uro mwira qua mwantovaro 16 Iesusiva nai nraaqiara hini mwinravusa sapara hiro tiqaro, Nara inraisa saarave né mwisa sapata irora hi variavo? tiro.
17 Mwitaa tuvaro nraase qora vutaqitairo vaiti mwovano mwira tiva mwiro tiqaro, Mwaara ti variara vaitio, vaanavano ni maaqu vutaqi varisaro mwiva sia so qua tisanara tina, ne e hianarani vitena nruqo. 18 Vaanavano ni maaqu ntavaaqavu sero mwira mwataqaa tuta saisaro mwira nroqitairo taaraparavano nrisaro nai vai kutisaro esaa mwira mwavantavano ntapihi viro kepusaqama vivihirave. Ne i nraaqiarara vaana titaivaro nritarero vuarive tuqata mwisa mwitaa hiare tiavaro vaanavano sia nritare virave, tiro.
19 Vaiti mwiva mwitaa tuvaro Iesusiva mwi quara riero tiqaro, Né mwaa entara varia nraase qorasa Kotirara qumimaqama seta sia mwirara riaavo. Qike, né ni pupohaira uti variavana ne nataama nanive nkyi sapata varianirave? Ne nataama entave variqana ini saahaqa hianirave? So nraaqiara mwira vita vareta mwaini nriate, 20 tuvata vite nruvaro vaanavano Iesusira taqero nraaqiara mwira vara mwataqaa tuta sovaro tuqataaqata hi varuvaro mwira mwavanta ntirintiri hi varuvaro taaraparavano mwira nroqitairo mwo uti varura.
21 Mwitaa hi varuvaro Iesusiva mwira qora sapara hiro tiqaro, Taire hoqarama serove mwitaa iso? tiro. Mwitaa tuvaro mwiva tiqaro, Nraaqiara pataru varisaro mwitaamaqiro virave. 22 Vaanavano mwira rusaase tiro, mwira vara tiaqive nramariqive tuta sairave. E tiri so saahaqa hirava varirera, tiriara po tiqara tiri saahaqa hiane, tiro.
23 Mwitaa tuvaro Iesusiva qaqao tiro, E tiqara, E so tiri saahaqa hiravave variaro tianarave. E siave ntapihira hiaro? Kotirara kepusaqama sero riaariva esaa saiqa so varaanarove, tiro. 24 Tuvaro nraaqiara mwira qova qamwanrama sero tiqaro, So ne Kotirara riemwaqina vuva siama soqa iso. Evata ni saahaqa hiraqena ne Kotirara kepusaqamase riemwaqina vuase, tiro.
25 Mwitaa tuvaro Iesusiva taqovata nraase qora uairama vusa itai itai vaini nruvaro Iesusiva vaana irora hiro tiqaro, E sia qua tiara vaanavave. E nraatora hiara vaanavave. E nraaqiara mwiqitaira nritarera vuane. Sia qaiqaavata nraaqiara mwiraqi viqetera variane, tiro.
26 Mwitaa tuvaro vaana mwiva nroraqama sero aasara ntero nraaqiara mwira vara ntuqutuvaro ntirintirima sero mwiva qutu vusa nraantantamwa sero ntuva viro vahuvata nraase qoravano tiqatama, Mwiva qutuma viso, tita. 27 Tuvaro Iesusiva mwira sauquqaa tu varero mwira vara mwaaviarama sovaro so qaqi tiviro varura.
28 Nraaqiara mwiva so qaqi tiviro varuvaro Iesusiva mwiraqaatairo uro nraavuqi varuvata mwira nraaqiaranravuvano uro mwira tiremase nariaraa sapara hita tiqata, Te vaana mwira titauraro sia nritarero virave. Naraqamave te sia so mwitaa huro? tita.
29 Mwisa mwitaa tuvaro Iesusiva tiqaro, Mwitaa hiani vaanara sia so qaqi titaivaro nritarero vuanarove. Kotirara aasara nteqatama titaivaro so nritarero vuanarove, tiro. Iesusiva turama.
Iesusiva qaiqaa nai qutu viro qaqi tivuanirara vutu sero tiva nura
(Matiu 17:22-23; Ruku 9:43-45)
30-31 Mwiraqaatairo Iesusiva nai nraaqiaranravu sapata mwi mwatara seta Karirini vura. Mwini viqaro qua ntapihi sero nai nraaqiaranravu tiva niariva vahuvarora tiro, mwovano te vuanara huaama sero taqaaso tiro uqetase titero vura. Iesusiva nai nraaqiaranravu tiva niro tiqaro, Mwovano ni mwatani mwatatai nraaqiarara qovarama sairata ni ntavaaqavuqita uro vaiti sauquqi saivata ni ru saivaqena qutu vina taaramwo enta vari senama qaiqaa qaqi tivuanirave, tiro.
32 Iesusiva mwitaa tuvata mwira nraaqiaranravuvano mwi quara osara sia ntapihi riaraitita, mwiva qua tura nraatu aatu hiqata sia mwi quara osarara sapara hura.
Tavave tirinravuqitairo nroraqama viro vuniaa vaitivano varianarove tura
(Matiu 18:1-5; Ruku 9:46-48)
33 Mwiravusa vusa Kapeniaani uro ntovaro Iesusiva nraavuqi uro variqaro nai nraaqiara mwisa sapara hiro tiqaro, Nénravu aarana nriqata nara qua tiva setave irora hiavo? tiro. 34 Mwitaa tuvata mwisa sia qua tiraitita, tirema varura. Mwiravusa aarana nriqata mwitaama tita, Tavave tirinravuqitairo nroraqama viro vuniaa vaitivano varianarove? tura. Mwitaa turara tita, mwisa sauriqata sia Iesusira tiva mwita.
35 Mwiravusa sia qua tuvaro Iesusiva mwatasaa viro mwisa nraarama sero tiva niro tiqaro, Sai ne nroraqama vuani vaitira osara ini tiva niase. Vaiti mwovano nroraqama vuataa hiariva siama vuni uro variqaro nroraqama vuanarove. Mwiva nroraqama vuataa hiraro naatiarani variqaro esaa nraase qora saiqa vaiti variarivama nroraqama vuanarove, tiro.
36 Iesusiva mwitaa tiva sero nraaqiara pataru vita sero mwisa vuqaa vatero mwira avuhu sero tutero tiqaro, 37 vaiti mwovano niara rieqaro nraaqiara mwataa hianirara qamwateqaro suqema mwataariva mwiva nivatama mwitaama mataanarove. Mwiva mwitaa hiqaroma Kotiva ni titairavatama qamwata mwataanarove, tiro. Iesusiva turama.
vaiti mwovano Iesusira nrutu nteqaro saiqa varora
(Ruku 9:49-50)
38 Iesusiva mwi quara tuvaro Ioniva tiqaro, Mwaara ti variara vaitio, te taqauraro vaiti mwovano i nrutu nteqaro vaana tite varirave. Mwi vaitiva sia tirivata i vataqiro nrue variva mwitaa ihatara tita, te mwirara eqaane tiva seta, mwira antua tauro, tiro.
39 Mwitaa tuvaro Iesusiva qaqao tiro, Sia mwi vaitira antuaate. Mwovano ni nrutu nteqaro nrora saiqa varero mwiraqaatairo mwiva sia qamwanrama sero niara uaqa hi quara tianarove. 40 Mwovano sia tiri nravutaaqa hiariva varirera, mwi vaitiva tiri nravunaavama varianarove, tiro. 41 Ne tianira riaate. Ini nramari nraataa hirata varivaro mwovano iniara Iesusira nraaqiarave tiva sero, nramari ini niani vaitiva variraro Kotiva sia mwira tauru saraitiro, mwira soqaa suqema sero mwianarove, tiro.
Mwora uaqa hi aarara nraamwuterorave tura
(Matiu 18:6-9; Ruku 17:1-2)
42 Iesusiva mwitaa tiva sero nraaqiara pataru vaasa avuhu sero tutorara tiqaro, Nraaqiara mwaa voti hiariva ni qua riaariva variraro vaiti mwovano nri ntero uaqa hi aarara mwira nraamwutairera, mwira saara mwi vaitiraqaa qua nroraqama sero vahianarove. Vaiti mwira nruntaqi ori nrora saantaru sero nrukaqi tuto saivaro mwi vaitiva sia nraaqiara pata mwira uaqa hi aarara nraamwutaataarave.
43 Mwi quara rieqarama i sauqu hinivano uaqa hi saiqara uti varirera, mwira teqa sera saane. Mwiraqaataira sauqu kuaiqaqai vahiariva soma naavuni vira qaqi varinarave. E sauqu taaratana vahiariva uaqa hi saiqara uti variraro i tia iteqaro sia qipaaniraqi tuta saasorave.
44 [Mwi mwataraqi imwivano qutu vuani mwavantara qaqiqai nravaqiro vi varianarove.
Tiavano iteqaro siama qipa vuanarove.]
45 I suqu hinivano uaqa hi saiqara uti varirera, mwira teqa sera saane. Mwiraqaataira suqu kuaiqaqai vahiariva soma naavuni vira qaqi varinarave. E suqu taaratana vahiariva variraro i tia nroraqama sero itaaniraqi tuta saasorave.
46 [Mwi mwataraqi imwivano qutu vuani mwavantara qaqiqai nravaqiro vi varianarove.
Tiavano iteqaro siama qipa vuanarove.]
47 I vu hinivano uaqa hi saiqara utirera, vauru saane. E vu kuaiqaqai vahiariva soma Kotiva ntaqaihi mwatusaraqi vira qaqi variqira vinarave. I vu taaratana vahiariva uaqa hi saiqara utuqira viraro i tia nroraqi tuto saasorave.
48 Mwi mwataraqi imwivano qutu vuani mwavantara qaqiqai nravaqiro vi varianarove.
Tiavano iteqaro siama qipa vuanarove. (Ais 66:24)
49 Hore aatai ntema sero tiaqotairo esaa nraase qora aataanarove. 50 Hore suqe inraisave. Horevano uaqama viro sia qiasaa hirera, siama so qaiqaa utu sairaro qiasaa hianarove. So né hore suqera votima seta varivaro ini mwutusa qihaasa hirata nariara nariara suqe hiqata variate, tiro. Iesusiva turama.