1 Korin
1
Kótóné mole kisipa sya furaalu, Yesu Kerisoné ama fo yó male fó̧póló, ȩ aposel whi̧ sóró beteraai, Talené a̧ beterepaae ape yale whi̧ Pol-né dapó. Da̧né no Sostenes da̧mo wusuró bituraalu i dere ape.
Ya̧lo i dere asȩta, Korin be huluamó Yesu Kerisoné sameané fokóló kae beteróló, Kótóné touró betere so whi̧ dia̧paae dapó. Dia̧ atéró beteraleteita dowi ala ini, ama mo kae ala beta̧ erótu beteró̧póló, a̧ beterepaae ape yalepó. Aita, dia̧ maaté mei, hae kwia doko̧ feamó betó mole so whi̧kélé Yesu Kerisopaae tao sae du betere so whi̧ dia̧ ere kaaetóró erapó. Ti ai sekȩ́ a̧ta, da̧kélé atimakélé fea tȩteróló kaae tare Talepó.
Da̧né Aya Kótóró da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu Kerisotamo tua̧mó kaaróló wale hamokoróló ha̧le tao sere alaró hosaa muni deyóló mo dua betere alatamo, dia̧ tua̧paae eró̧póló yae.
Talepaae mo kée dere fo
Ti dia̧ta, da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu Keriso tua̧mó betepa, Kótóné hamokoróló ha̧le tao su betereteimó betere doko̧ Kótópaae ya̧lo mo kée du beterapó. Ti noatepae, dia̧ a̧ tua̧mó bitu kaekae ala eró̧póló, ama fo yó matere alaró ai fo bete mo diriyóló kisipatere alatamo Kótóné dia̧ mo su̧ró beterapó. Ti aita ha̧le meipó. Da̧né dia̧paae Yesu Kerisoné ama yale ala i ape yóló yó matere fo diaao̧ wosaleteiné, Talené dia̧ tua̧mó mo ala eró betepa kilituraalu, ita mo bete mole fopóló kisipa mualepó. Atéreteiné, da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu Keriso ha̧keamó wale kelaai dapóló, dia̧ ketekȩ buóló kaae taté fu beterapó. Téturaalu, Talené ala eraairetei ya̧ya̧ni, kae kae ala fea eró̧póló Dȩi Kepe Wisiné ha̧le matere ala dia̧ tua̧paae mo su̧ró beterapó. Atépa, da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu Keriso wale sukamó, dia̧ me alakélé munire so whi̧ beteró̧póló amatei dia̧ fotoko̧ bulaté fóló kemene fole kwiapaae sókó faalo ai ape. Kótóné dia̧ró ama Naale Yesu Kerisotamo fulumu yóló beta̧ kisipa muóló beteró̧póló, a̧ beterepaae ape yalepó. Atéyale Kótóné ama eraalopó dere ala fea ha̧sókó feni, motóró dokonóló erótua dapó.
Keriso so whi̧ fake tekeyale ala
10 Norape-ó, ya̧lo dia̧paae i dere fota da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu Keriso tua̧mó bitu, dia̧ fake terekeni beta̧ kisipa muóló mo beta̧ alatóró du beteró̧póló, ama doimó ya̧lo dia̧ tao su ma fo i dere ape. 11 Ya̧lo no nerape-ó, dia̧sisi arale sóró fake teketu beterapó dere fo mepaae Koloené be whi̧né ene wapa wosalepó. 12 Ya̧lo dere foné bete i ape. Dia̧kó mené duraalu, ȩta Pol-né yó matere fo sya fulapó, mené du Apolos sya fulapó, mené du Sipas (Pita) sya fulapó, mené du so whi̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Keriso sya fulapó, du betere fo ya̧lo wosalepó.
13 Diaao̧ ai du betere ala-a, da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Keriso terekeyóló kae kae fake betere? Dia̧ tao saai Pol filipaa ni tómó olerale? Dia̧ wȩi tópuraletei-a, Pol-né fake so whi̧ beteraai yaleé? Mo mei ai ape! 14 Dia̧ mepaae so whi̧ wȩi tópuratere ala ya̧lo ini, Krispas-ró Kaius-tamo beta̧ tópuraleteiné mo kée fo du beterapó. 15 Ya̧lo mo kée dere fo bete i ape. Dia̧ mepaae whi̧né duraalu, ȩta Pol-né doimó wȩi tópualepó dere fo yaaire tu̧ munéni yaleteiné dapó. 16 Kisipa keteyale fo me i ape. Stepanas-ró ama fake so whi̧tamo beta̧ ya̧lo wȩi tópuraletei, mepaae so whi̧ ya̧lo tópurénipóló kisipa mutapó. 17 Ti noatepae, da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Kerisoné ȩ dotonaleteita, so whi̧ wȩi tópuró̧póló ini, so whi̧ feapaae ama fo wisi yó meló̧póló yalepó. Ai fota, mo whi̧né mole fosó fosói kisipané yó mótumipó. Ti noa ala yao̧sóró meipó. Mo whi̧né kisipané fosó fosóyóló yó matere foné, da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Keriso a̧ filipaa ni tómó sukó̧ló da̧ tao sale foné bole doasi fotoko̧ alurao̧sóró dapó.
Kerisota Kótóné fosó fosóre kisiparó fotoko̧tamoné betepó
18 Ti noatepae, sukó̧ló mo ti aluyaaire so whi̧rapené ni tómó suka̧lepó dere fo woseturaalu, bete muni ha̧le ho̧ko fo nisi du beterapó. Tépatei, aluyao̧sóró tao sere so whi̧ da̧néta, Kótóné ai fo doasi fotoko̧ bulapóló kisipa mutu beterapó. 19 Ti noatepae, i fo asȩyóló muló beterapó.
“Fosó fosóre so whi̧né kisipa tiki ya̧lo doróo,
mepaae so whi̧rapené doasi kisipare alakélé ya̧lo okoko eróló mo ti doróo yaalopó,” erapó.
20 Da̧ tao saai fosó fosói kisipa mole whi̧-a, de betere? Skul yóló doasi kisipa sere whi̧-a, de betere? Mió i alimó bitu, du betere alané bete kisipare whi̧-a, de betere? Mo meipó. I haemó betere whi̧rapené mole fosó fosói kisipata, Kótóné ama yale alané keteirapené kisipa ao̧róló, mo ti okokoralepó. 21 Ti noatepae, so whi̧né i haemó mole fosó fosói kisipané Kótóné ala bete kelaai kikitu beteretei, kelao̧sóró Kótóné ama fosó fosóre ala sya furaalu, atimané kisipa fomaakeralepó. Atére Kótóné ama fo wisi mepaae so whi̧né bete muni ha̧le ho̧ko fopóló faletu betepatei, ai fo wosóló tuȩ́ tiki tiratere so whi̧ aluyao̧sóró Kótó a̧ wisi kisipatamo tao sua yalepó. 22 Juda fake so whi̧né dere fo mopóló kisipa tiró̧póló, kelemei alakó erae yóo, Juda mei Krik fo bole so whi̧né fosó fosói kisipa bete kekitua yóo du beterapó. 23 Tépatei da̧néta, ti so whi̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Keriso filipaa ni tómó suka̧le fo beta̧ yó mótu beterapó. Atéró yó matere fo woseturaalu, Juda fake so whi̧ atima dei tuȩ́ mutu aita kelemei ala wisi mei, ho̧ko alapóló atima dée nukua yóo, Krik fo bole so whi̧né bete munire fopóló faletua yóo, du beterapó. 24 Tépatei, Juda fake so whi̧kélé, Krik fo bole so whi̧kélé fea Kótóné a̧ beterepaae ape yalepó. Atéyale so whi̧né da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Keriso suka̧lepó dere fo woseturaalu, a̧ta Kótóné fotoko̧ró ama fosó fosói kisipatamo bole bete ai ape du beterapó. 25 Ti noatepae, whi̧né Kótóné dere ala kilituraalu, bete muni kapala ho̧ko alapó du betepatei, ai alané mo whi̧rapené fosó fosóre kisipa teraae falapó. Mepaae whi̧rapené Kótóné du betere ala kilituraalu, keteirapené dere ala kaae ao̧rapó du betepatei, ai alané mo whi̧né bole doasi fotoko̧ teraae falapó.
26 No nerape-ó, dia̧ Talené a̧ beterepaae ape yaletei, take dia̧ noa kaae so whi̧ betepa yaleró, diaao̧tei kisipa muae. Mo so whi̧rapené dia̧ fea ka̧ae kolóló, fosó fosói kisipa mole whi̧rape ó néli whi̧rape ó mo doasi topo whi̧né naale senaalerape bitinipó. 27 Tépatei, i haemó mepaae doi munire alarape Kókóné tao suraalu i haemó betó mole fosó fosói kisipa mole whi̧rapené kisipane ala sisópaae eráló haleralepó. Téturaalu, mepaae i haemó fotoko̧ buni bére ala tao suraalu, fotoko̧ bole ala só deróló haleralepó. 28 I haemó doi munire alakélé, bete muni ha̧le ho̧ko du betere alakélé, mo inire alakélé fea Kótóné sorokó suraalu, mo doasi doi mole ala só deróló ha̧le o̧la ao̧ralepó. 29 Ti ai ere alata, noa ala yao̧sóró meipó. So whi̧ mo beta̧nékélé, Kótóné ama keletómó bopé fakeyóló nene yao̧sóró erapó. 30 Yesu Kerisota, da̧mó fosó fosói ala melaai, Kótónétei a̧ ai alané bete alée faralepó. A̧ tua̧mó bole fosó fosói ala wisi i ape. Da̧ a̧ tua̧mó betepa, Kótóné donoi so whi̧pó yóo, ama ala eró̧póló sóró mo kae beteróo, da̧né dowi ala Yesuné sameané dupuróló da̧ ha̧le beteróo erapó. 31 Atéreteiné, i fo asȩyóló muló beterapó.
“Mepaae so whi̧ bopé fakeyóló nene yaai depa, ti Talené ama eró betere alamó beta̧ a̧ dukiróló bopé faketu betae,” erapó.