1 Pita
1
I dere asȩta, Yesu Kerisoné dotȩyale aposel whi̧ Pitané dapó. I fota, Pontus, Kalesia, Kapadosia, Esia, Bitinia, i dosa̧ayale hae kwiarapepaae dapo dapo yóló betó mole so whi̧paae dapó. Ti dia̧ta, Kótóné ama sókó su yóló kae beteró betereteiné, i haemó uké wale so whi̧ kaae ai betere ape. Atéru, Aya Kótóné dia̧ kaaraai teópa, ama tuȩ́nétei mo ama so whi̧tóró beteró̧póló sokósu erapó. Kótóné ama so whi̧póló atéró kae beterale alata, Dȩi Kepe Wisinétei eró beterapó. Aita, noa ala yaai ini, Yesu Kerisoné ama dere fo wosóló sya fóo, dia̧ Talené ama so whi̧póló da̧le mulótu, Yesuné samea apuróo yó̧póló erapó. Kótóné ama hamokoróló ha̧le tao sere alaró hosaa muni deyóló mo dua betere alatamo, mo turó dia̧ tua̧paae eraté fu beteró̧póló yae.
Nalo mo ti betere bete saalopóló ha̧itamo Kótóné doi sóró horótu betae
Da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu Kerisoné Alima Kótóné doi doasi muló̧póló, hale sóró horae. Ama da̧ doasi ko̧leyóló tao suraalu, kisi so whi̧ deyóló beteralepó. Atétere alata, Kótóné Yesu Keriso kepaaróló beteraleteiné, take waaire alimó da̧paaekélé Talené mo ti beteraaire ala wisi eraalopóló hai̧tamo bitiré fu beteró̧póló erapó. Atéró bitu, Kótóné da̧paae eraaire wisi alaró melaaire o̧latamo hepen bemó ama mo wisiyóló kaae tarapó. Ai wisi wisi o̧lata aluyóló doni, mo ti ha̧le muó tawaalopó. Take kemetere alimó da̧ aluyao̧sóró, Kótóné mo ti betaaire ala ha̧kearaai donoró betere be dȩ teópatei a̧paae tuȩ́ tiki tiró betepa, me alané da̧ dorao̧sóró Kótóné ama fotoko̧ wase kaae diru, sesétu beterapó. Mió i betere alimó, kae kae sekȩi alané dia̧ ka̧ae kólóló su̧ seremó dekȩné sukutepatei, mió ai waaire wisi ala saai dapóló kisipa mutu, dia̧ doasi hai̧tu beterapó. Ti dia̧paae ai wale sekȩi alané diaao̧ tuȩ́ tiki tiró betere ala mo erapó yó̧póló, ka̧ae kolóló su̧ sirapó. Doasi moni sere o̧la kold kapa simó biliyóló mo o̧la alerótu dere kaae, sekȩi alané diaao̧ kisipa tiki tiró betere ala ka̧ae kolóló su̧ su beterapó. Kisipa tiki tiratere ala kolósu, kold kapa kolósu depa, kisipa tiratere ala doasi bete moleteiné kold kapata, ti doyóló mo aluyaalopó. Yesu Keriso wouraalu ha̧kearatere sukamó, atéró tuȩ́ tiki tiró betere so whi̧ feané kilitu, ita Talené ama kae ere dȩ wisinaaleró fotoko̧tamo eratapóló doasi doi mulóló, hale sóró horaalo ai ape. Take bitiré wou diaao̧ a̧ kelené kilinirutei, a̧paae hosaa muóo, miókélé kelené kilinipatei, kisipa tiróo erapó. Atéru, Kótó tua̧mó bole hai̧ wisinaale dia̧ tua̧mó fa̧anetei, ai bete etérapóló me whi̧né yó melaairetei mo su̧nipó. Ti noatepae, tuȩ́ tiki tiraté fóló kemene furaalu, saaire kwia ti mió diaao̧ mo su beterapó. Ti aita me kae mei, dia̧ aluni tao sóró mo ti betaaire bete ai ape.
10-11 Ai kale bopeyale tao sere alata, mo take Kótóné fo erale ko̧ló whi̧rapepaae kale Dȩi Kepe Wisiné Kerisopaae eraaire ala i ape yóló yó matepa, atimanémo mo so whi̧paae deté wou bitipakalepó. Ai fo dokonóturaalu, Kerisopaae sekȩi ala mo eróo, ai ki̧lipaae hepen bemó doasi doi mulatere alaró mepaae wisi alatamo a̧paae eróo yaletei, mepaae ala ti eraai teórapó. Ai ala eraai teópa, kale ko̧ló whi̧rapené me noa alatamo touróló eraalorópóló kaae tawóo, ai ala metéli eraaloé yóló kaae taru, bete kekitu betóo, ipakalepó. Ai kale ko̧ló whi̧rapené bopeyale Kótóné hamokoróló tao sere ala mo dokonóturaalu, dia̧paae eratepa diaao̧ mo su beterapó. 12 Talené ama ko̧ló whi̧rapepaae i fo ha̧kearóló erapó. Diaao̧ ai ditu betere kutóta, dia̧ maaté tao saai dumi, take nalo betaaire so whi̧kélé tao saaire kutó ai ditere ape yalepó. Mió ai kale fo wisi yó matere whi̧rape, ó hepen bemó betere sekȩ́né dotonale Dȩi Kepe Wisiné fotoko̧ratepa, atimanémo dia̧paae yó melalepó. Ai fota me kae mei, take betale Kótóné ko̧ló whi̧rapené yó melale fotórótipó. Ai ala bete ensel-rape atimakélé tuȩ́ inireteiné, atima kelenée du beterapó.
Kótóné kele tómó mo kae so whi̧ betae
13 Térapa, diaao̧tei dia̧ tȩteróló kaae taru, Talené ala eraaire tuȩ́ beta̧ muóo, Yesu Keriso a̧ ha̧keamó wouraalu dia̧ hamokoróló tao saaire alapaae beta̧ hosaa muóo iru, siki siki yóló ama ala beta̧ erótu betae. 14 Take dia̧ mo fo bete tuȩ́ni ho̧ko bitu, tó tikiné ekȩle yóló du betale bete munire ala momó kae yao̧se. Téni, dia̧ a̧ beterepaae ape yale sekȩ́ a̧ mo kae biture kaae, dia̧kélé atéru, naale senaale hama alimané dere fo mo beta̧ wosóló, ao̧mó betere kaae yae. 15 Tétu, dia̧paae ape yale Kótó a̧ta, me dowi alakélé muni mo kae biture kaae, dia̧kélé me dowi alatamo hosekéni mo kae bitu, ama ala wisi maaté erótu betae. 16 Ti noatepae, asȩmó ere fo i ape.
“Ȩ me dowi alatamo hosekéni mo kae beterapa, dia̧kélé ȩ ere kaae mo kae betae,” erapó.
17 Diaao̧ Aya-ó, da̧ tao sae du betere sekȩ́ a̧ta, so whi̧ feané du betere ala taleturaalu, mepaae so whi̧ wisiyóló kolóo, mepaae so whi̧ wisiyóló kilini yóo, dere Tale meipó. A̧ta mo feapaae beta̧ kaae alatóró erótu betere Tale beterapa, dia̧ i haemó uké wale so whi̧ kaae bitu, a̧ kolóló witamo ama ala beta̧ erótu betae. 18-19 Ti noatepae, take diaao̧ ayarapené yó tawale mepaae bete munire alarape diaao̧ tokóló ho̧ko deté fao̧sóró, Kótóné dia̧ dupuyóló tao salepó. Dia̧ atéró dupuyaleteita, doyóló aluyaaire o̧la silpa kapa ó kold kapané dupuni, mo whi̧né sipsip hupu fopeyóló tikimó siri ó me ala inire hupu male Talepaae matere kaae, Keriso a̧ sukuturaalu sókó fele mo doasi ke bole sameanétóró, dia̧ aluyao̧sóró dupuyalepó. 20 Atei wisi ala Yesuné ama eró̧póló, haeró ere o̧latamo kaaraai irutei, Kótóné a̧ sókó sóró tukóló kaae beterélipakalepó. Téyaletei, mió i kemetere alimó ama dia̧ tao saai dotȩyale whi̧póló, so whi̧ feané a̧ koló̧póló ha̧kearó beterapó. 21 Kótóné Yesu Keriso kepaaróló hepen bemó, mo kae ere dȩ wisinaale tua̧mó beteró beterapó. Yesu Kerisoné ama ai yale alané dia̧ Kótópaae tuȩ́ tiki tiró beterapó. Téru, take nalo Kótóné dia̧paae eraaire wisi alaró kisipa tiki tiratere alatamo Kótó tua̧mó ai ere ape. 22 Diaao̧ mió Kótóné bete mole mo fo wosóló sya foleteimó, dia̧né dowi ala fea fokóló wisiró beterapa, diaao̧ no nepaae yaala sókó fole ala dia̧né hosaa mo turóné du betae. 23 Ti noatepae, dia̧ Kótóné ama naale senaale deyóló beteró beterapó. Atéreteita, kȩlaa yóló alutere kené deni, kȩlaa initere kené derapó. Ti ai keta me kae mei, betere bete mulu Kótóné mo ti muó tare fonétóró dia̧ kisi so whi̧ deyóló beteró beterapó. 24-25 Ti noatepae,
“So whi̧ fea i haemó betere alata, ne sélitu dere kaae yóo,
atimané tikimó ere au wisinaalekélé haemó yó mole ne fua kaae yóo, erapó.
Nekélé hapale séli yóo, ne fuakélé hapale dulukó fóo deretei,
Talené ama fota, ti ha̧le muótóró tarapó,” erapó.
Aita me kae mei, mepaae whi̧né dia̧paae yó male fotóró ai ape.