2 Korin
1
Ȩta, Kótóné ama kisipa mole ala sya furaalu, so whi̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu Kerisoné kutó diró̧póló dotȩyale aposel whi̧ Pol-né dapó.
I dere asȩta da̧né no Timoti da̧mo wusuró bituraalu, dia̧ Akaia hae kwiamó Kótóné kae beteró betere so whi̧ró, ai hae kwiamó tȩne Korin bemó betere Kótóné fake so whi̧tamopaae dapó.
Da̧né Aya Kótóró da̧ tȩteróló kaae tare Tale Yesu Kerisotamoné hamokoróló ha̧le tao sere alaró, hosaa muni deyóló dua betere alatamo dia̧paae eró̧póló yae.
Kótóta ko̧leturaalu tao sóró ha̧i kisipa mulatere Talepó
Da̧ tȩteróló kaae tare Tale Yesu Kerisoné Alima Kótóné doi hale sóró horó̧póló yae. Ti a̧ta, ko̧lené sukutere ala kaaratere Aya bitu, sekȩi ala wapakélé kisipa feléróló tao su betere Kótó beterapó. Da̧né sekȩi alarape feata, ama tao sóró da̧ kisipa felérótua dapó. Kótóné da̧paae ai ala erótua dereteita, mepaae so whi̧ kae kae sekȩ tua̧mó betepa, Kótóné da̧paae ai male kisipa feléraletere alané atimamo tao só̧póló erapó. Ti noatepae, Yesupaae erale doasi susupui ala feleyóló furaalu, da̧paaekélé mo dekéró wou beterapó. Atétu, da̧né sekȩi alakélé Yesu Kerisoné tao sóró, da̧ kisipa felératere ala mo dekéró erateretei fa̧aturaalu, feleyóló mepaae so whi̧paaekélé fu beterapó. Da̧ sekȩi ala su betereteita ha̧le mei, dia̧ feléyóló betóo, aluyao̧sóró tao sóo, yó̧póló dapó. Atétu, Talené da̧ tao sóró kisipa felératepa, ti dia̧kélé feléyóló betaalopó. Da̧tamo Kótóné kisipa felératere ala depa, ti aita, dia̧ feléyóló beteró̧póló dapó. Da̧paae wou betere susupui ala kaae, dia̧paaekélé wapa, ti ai eratere feléi alané ai susupui ala ha̧le belée tanó̧póló, dia̧ fotoko̧ bulatapó. Dia̧ take mo wisiyóló betaalopóló, da̧né mo diriyóló kisiparapó. Ti noatepae, da̧paae wou betere susupui ala kaae, dia̧kélé ai su betere ape. Atétere kaaetóró, da̧paae erótu betere kisipa felératere ala dia̧kélé saalopó.
No nerape-ó, da̧ Esia hae kwiamó betepa, erale sekȩi alarape diaao̧ kisipa yaasepóló dapó. Mo doasi sekȩi alané da̧ só deró betaleteiné, beleyaaire mo su̧nipó. Atéru da̧ mo sukutere da̧lemó beterapóló kisipa mualepó. Ita mo dapó. Da̧né hosaa tua̧mó mo turó muale kisipata, da̧ mo sukó̧ló mole nisi yalepó. Téyaletei, da̧paae ai erale ala da̧né su̧mó belenére nisi yao̧sóró, suka̧le so whi̧ kepaarótu betere Kótópaae kisipa tiró̧póló yalepó. 10 Da̧ felekemó mo ti dóló aluraletei, ama da̧ tao su yale kaae, nalopaaekélé atérótóró tao saalopó. Tétu diaao̧kélé da̧ tao sóró momarótu betepa, ti Talené da̧ aluyao̧sóró tao sere ala ha̧le yó tareteiné da̧ hai̧tamo a̧paae kisipa tiró beterapó. 11 So whi̧ feané da̧ tao sóró momatu betere ala mo dokonóturaalu, Talené hamokoróló ha̧le tao sereteimó da̧ so whi̧ feané a̧paae mo kée yaalopó.
Polo-né folosóró yaai kisipa muale ala fisikóló taarale fo
12 Da̧ i haemó betó mole so whi̧ kuamó kutukélé, dia̧ Keriso so whi̧ kuamó kutukélé, Kótó tua̧mó wale mo kae ere alaró tó tikiné ini, kisipa mo turóné dere alatamo da̧ tua̧mó mupa, so whi̧ feané kelalepó. Atéró kutu yale ala da̧né kisipa faróló taletepa ho̧ko ala ini, feané keletómó mo donoi ala yalepóló da̧ hai̧turaalu, bopé fake dapó. Atétu betaletei i haemó mole kisipa sya fóló ini, Kótóné hamokoróló ha̧le tao sere ala sya furaalu yalepó. 13-14 Ti noatepae, da̧né dia̧paae i asȩ dere fota, hapóluni, diaao̧ dosa̧ayóló su̧mó kisipanérapó. Da̧né du betere ala mepaae diaao̧ kisiparetei, mepaae dia̧ kisipanipó. Téretei, take nalopaae ti diaao̧ mo turó tuȩ́ yaalopóló kisipa mutapó. Take da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu wale sukamó da̧né dia̧ kilitu, hai̧yóló bopé fake yaaire kaae, diaao̧kélé da̧ kilituraalu, hai̧yóló bopé fake yaalopóló, kisipa mutu i dere ape.
15 Ai betené, ȩ mepaae faai folosóró dia̧ betereró waairaalu, o̧la o̧la taleyóló mulalepó. Até yaleteita, ya̧lo yó matere fo tua̧mó bole wisi ala dia̧ tamo félimó só̧póló yalepó. 16 Ȩ Masedonia hae kwiapaae furaalu, dia̧ keleté wóo ȩ momó fesaae woukélé dia̧ keleté wóo, yaai yalepó. Atéró ȩ aipaae wapa, ti diaao̧ ȩ tao sóró Judia hae kwiapaae dotonaasepóló kisipa mualepó. 17 Ya̧lo ai muale kisipata, bete munipa ho̧ko yaleé? Ó i haemó mo whi̧né kisipa kaae mulu, ȩpó téyaalopó dutei, momómo meipó du dere kaae yaleé?
18 Téni, Kótóné ama yaalopó dere ala motóró du dere kaae, da̧né dia̧paae yó mótu betere fota, ȩ́pó, dutei meipó, fo kae dumipó. 19 Ti noatepae, dia̧ kuamó ȩ Pol, Sailas, Timoti, da̧ sore whi̧rapené Kótó Naalema Yesu Keriso i kaae whi̧póló, dia̧ tua̧mó yó móturaalu, ama ȩ́pó dutei meipó, dere fokélé erapóló dia̧paae yaleé? Ai fo ini, Kótóné ama eraalopó deté wale fo fea Yesu tua̧mó dokonóturaalu, ȩpó, téyaalopó fo beta̧ deté konapó. 20 Ti noatepae, Kótóné ama mo eraalopó yóló muló betere forape fea, da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Keriso tua̧mó mo dokonóturaalu, ȩpó, fotóró mulapó. Atéreteiné, Kótóné doi doasi mulóló, da̧ Yesu tua̧mó bitu mo kée, téyó̧póló yae, fo dua dapó. 21-22 Da̧kélé, dia̧kélé, da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Keriso tua̧mó diriyóló beteratere alata, Kótóné amatóró dua dapó. Da̧ Kótóné ama so whi̧póló sóró beterótu, topomó wel wȩi su̧ni yóo, da̧ mo amapóló siriróo, take da̧paae wisi ala eraalopó kisipa muó̧póló, ama Dȩi Kepe Wisi da̧né hosaa tua̧mó beteróo, erapó.
23 Kótóné keletómó ya̧lo mo fo i dere ape. Ȩ fesaae wou ai Korin beró dia̧ foné siré waai yaletei, dei kisipa muao̧sóró taaralepó. 24 Da̧ta, diaao̧ kisipa tiki tiratere ala tȩteróló kaae tare doasi ao̧yóló bitu dumipó. Tépatei, dia̧ hai̧yóló beteró̧póló kisipa mutu, da̧ dia̧tamo kutó beta̧mó ditu beterapó. Ti noatepae, diaao̧ kisipa tiki tiratere alané beta̧ dia̧ mo diriyóló beteranérapó.