2 Pita
1
I asȩta, Yesu Kerisoné ama kutó diro̧póló dotȩyale aposel whi̧ Saimon Pitané dapó. Yesu Keriso a̧ta mo Kótótóró bitu, da̧ aluyao̧sóró tao su betere whi̧pó. Téru, ama ere mo donoi ala sya furaalu, mo doasi ke bole beta̧ kaae kisipa tiki tiratere ala da̧mókélé, dia̧mókélé matepa salepó.
Kótóró da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesutamo diriyóló kisipa dereteiné, atimaamoné erótu betere hamokoróló ha̧le tao sere alaró hosaa muni deyóló dua betere alatamo mo turó dia̧ tua̧mó muló̧póló yae.
Kótóné a̧ beterepaae ape ere fo diriyóló kisipa muae
Kótó sya fóló ama ala eróturaalu, fea ala ya̧ya̧ yao̧sóró ama doasi fotoko̧né da̧paae mo su̧ró beterapó. Ti aita, ama kae ere dȩró wisi alatamo fa̧anu, da̧paae ape yale sekȩ́ a̧ kisipa deté fole betené su beterapó. Ai doasi fotoko̧i ala da̧paae eróturaalu, etei kaae bete mole alarape dia̧paaekélé eraalopóló muló beterapó. Ai eraalopóló ere fo wosóló, da̧né tuȩ́ tiki tiratepa, ti Kótó a̧ tua̧mó ere ala wisinaaletóró da̧paae tokó melóo, i haemó betó mole so whi̧rapené ekȩle yóló ho̧ko du betere sonaalei dowi ala da̧paae tokó meni yóo, yaalopó.
Atéró doasi ala ere betené, diaao̧ tuȩ́ tiki tiró betere ala tómó beleróló wisi ala mo ketekȩ buóló du betae. Ai wisi ala tómó, Talené ama bete mole fo diriyóló tuȩ́ yae. Ai ala tómó, tó tikiné ekȩlere ala yao̧sóró tȩteróló kaae tawae. Ai ala tómó, sekȩi ala wapakélé ha̧le beletétóró fu betae. Ai ala tómó, Kótó tua̧mó ere ala wisi su̧róló du betae. Ai ala tómó, diaao̧ ne no ko̧leturaalu, hosaa muóló betae. Ai ala tómó, mepaae so whi̧ ko̧lené sukó̧ló hosaa mo turóné yaala sókó fu betae. Ti ai alarape dia̧ tua̧mó muluraalu fakeraté fu betepa, ti da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu Keriso tuȩ́ deté faalopó. Atéruraalu, dia̧ ha̧le bitini, Talené ala eraté fóló, dia̧ tua̧mó mo du wisi woleyaalopó. Tépatei, mepaae whi̧ tua̧mó ai alarape munipa, ti mepaae bete mole ala ama diriyóló kilini, kele dilikirapó. Atéru, ama take yale dowi ala Talené fokóló kemeró beteretei kisipani, mo ti kisipa keteró beterapó.
10 Atérapa ya̧lo no nerape-ó, dia̧ta Kótóné ama sókó su yóló a̧ beterepaae ape yale so whi̧tamo beta̧mó biturapa, diaao̧tei hotowayóló kelae. Ti noatepae, diaao̧ ai alarapetamo deté fu betepa, ti dia̧ dée nóló haepaae derepéni, mo diriyóló bitiré faalopó. 11 Atéró bitiré furaalu, da̧ aluyao̧sóró tao sale whi̧ Yesu Kerisoné ama mo ti mole ala tȩteróló kaae tare tua̧mó dia̧ beteró̧póló, ama mo hȩkesetamo wisiyóló dape saalopó.
Kótóné ko̧ló whi̧rapené asȩre fo
12 Kale bete mole mo fo dia̧né wosóló diriyóló tuȩ́ yóo, dia̧paae yae yóló bope yale alarapekélé diaao̧ tuȩ́ yóo epatei, kisipa keteni tuȩ́ yó tanó̧póló dia̧paae yaairetei ȩ hó̧ni, ha̧le yó tawaalopó. 13 Ȩ suka̧airaalu kapala asiri haemó i daale mo tikita, kuti be fisikaai kapala asiri tȩnure kaae, ȩ i haemó kapala beterapó. Ȩ suka̧ai ha̧le bitutei, ya̧lo i bope yale alarape diaao̧ kutiri tua̧mó ha̧le muó tanó̧póló momó du momó du deretei, mo dono dapóló kisipa mutapó. 14 Ti noatepae, da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu Kerisoné ȩpaae ya̧ betere kuti be mo felekemó fisikaai dapóló, ha̧keamó yó maletei ya̧lo kisiparapó. 15 Ya̧lo mió i du betere forape ȩ suki̧tikimó dia̧né kisipa keteni, tuȩ́ yó tanó̧póló ȩ doasi ketekȩ buluraalu, asȩró fotamo dia̧paae i du betere ape.
16 Ti da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu Keriso a̧ doasi fotoko̧tamo waalopóló, da̧né dia̧paae yó melale fota da̧né kekeme nóló ha̧le dola̧a fo kaae inipó. Ama mo kae ere ala wisinaaletóró da̧né kelené mo kelaletei dia̧paae yalepó. 17 Ti Alima Kótóné ama mo kae ere dȩ wisinaale tua̧mó naalema betepa kolóló, i fo yalepó. “A̧ta, ya̧lo hosaa mo turó mole naale ai ape. Ama du betere alamó ȩ mo doasi hȩkesené sukutu beterapó,” erapó. Alimané ai fo yaleteiné, a̧ tua̧mó mo kae ere dȩ ha̧kearóturaalu, a̧ doasi doi mulatere ala yalepó. 18 Ai fota, ama kae ere hasi fosómó da̧ Yesutamo bituraalu, hepen bemó Kótóné ai fo deretei mo da̧nétóró wosalepó.
19 Ai hasi fosómó yale fo woseturaalu, take betale Kótóné ko̧ló whi̧rapené yale fo Yesu tua̧mó mo dokonatapóló da̧né mo diriyóló kisiparapó. Diliki tua̧mó dȩró betere sa̧ dȩyó taru ere kaae, diaao̧ kisipa ai ko̧ló whi̧rapené ere fopaaetóró muló bitu, dia̧né hosaa tua̧mó be dȩyó hotu dere kaae yóo, hi̧ka dȩyó tare ho̧re kolóo yaaipatei, ti ai eró betere alapaaetóró kelené kikéyóló kaae tapa mo wisirapó. 20 Ai deté wale forape tómó, me doasi bete mole dirii fokélé i dapa wosae. Kótóné ama ko̧ló whi̧rapené yale fo asȩ tua̧mó moletei, atima kisipané kekeme nóló inipó. 21 Atimané yale fota, mo whi̧né kisipa sya furaalu kaaróló ini, Dȩi Kepe Wisiné kale ko̧ló whi̧rape fotoko̧ratepa, so whi̧paae Kótóné fo i ape yóló yó maaté kwȩyalepó.