3
Kemetere be dȩmó Kótó hó̧róló bóe daaitere ala
1-5 I dere fo mo diriyóló wosae. Kemeyaaitere alimó mo dowi sekȩi ala wapa so whi̧ feané i alarape du betaalo ai ape. Atimatei atima yaala sókó fole ala yóo, monimó ekȩle dere ala yóo, bopé fake dere ala yóo, amatei a̧ hale horatere ala yóo, dowi teka fo yóo, atimané hae aya ao̧mó sukó̧ló bitini yóo, mené wisi ala eratepatei mo kée dere fo ini yóo, Kótóné ama kae beteró betere so whi̧ bitini yóo, mepaae so whi̧paae yaala sókó fole ala ini yóo, me whi̧tamo ho̧le saletei hapale kemeraaire tuȩ́ muni, dowa̧ae fole ala yóo, eratere fo yóo, atimané ekȩlere ala tȩteréni yóo, ko̧le dere alakélé ini, susupuratere alamaaté eróo, me whi̧paae wisi ala eraai tuȩ́ muni yóo, mo no apu nisirutei eleké deyóló dóo, yaaitere ala kisipa tekeyóló ini ho̧ko yóo, mené kolóló dukiró̧póló nene dere ala yóo, tó tikiné yaaitere ala ekȩle yóló duraalu, Kótópaae yaala sókó fole ala ini yóo, atima Kótóné ala eratere whi̧rape ao̧rutei ai ala eraaire fotoko̧ meitepa, atimanétei hó̧yóló taaralepó. Atei ala du betere so whi̧tamo fulumu yóló bitini tika kae betae.
Ai ala du betere whi̧rapené wisi ala yaai tuȩ́ munire sorapené bepaae kikiti dua sókó fóló kale sorapené kisipa tiki doróló i ala yae yóló yó mótu beterapó. Ti ai sorape atima du betere dowi alané atima só deróló atimané kisipa tikikélé besȩ́né ni upaae só fua ipaae só wua dere kaae, kae kae dowi ala yaai ekȩle yóló du beterapó. Atimané kale fo wisi saalopóló su betepatei mo foné bete wisiyóló kisipa mutumipó. Take Moses-né Kótóné fo i ape yóló yó mótu betepatei, Janes-ró Jamperes-tamoné ai fotamo bóe du bitu yale kaae, ai whi̧rapenékélé mo fotamo bóe du bitu, dowi ala yaaire kisipatóró fa̧anuraalu, Talepaae tuȩ́ tiki tiró betaaire ala su̧nipa, Kótóné atima taaralepó. Kale u whi̧ tamopaae yale kaae, ai whi̧rapené ho̧ko ala du betere bete so whi̧ feané koló̧póló ha̧kearatepa fo̧lo sukamó deté fu betaalomeipó.
Pol-né Timotipaae i ala yae yóló ketekȩ bulale fo
10-11 Tépatei, ya̧lo yó mótu betere fokélé, ȩ betere alakélé, ya̧lo yaai tuȩ́ mutere alakélé, kisipa tiki tiró betere alakélé, sekȩ beleté fu betere alakélé, yaala sókó fole alakélé, sekȩi ala wapatei hepée taae faróló ha̧le yó tare alakélé, susupui ala erótu betepakélé, kae kae su betere sekȩi alakélé, ȩ Antiok beró Ikoniam betamomó betepakélé, Listra bemó betepakélé, ȩpaae kae kae susupui ala erótu betaletei, fea naao ai tuȩ́re ape. Ai alarapené ȩ só derao̧sóró Talené ȩ tao salepó. 12 I fota mo dapó. Mepaae whi̧ detamo Yesu Keriso tua̧mó bitu, Kótóné ala eraai kisipa muóló erótu betepatei mo whi̧rapené atimapaae sekȩi ala erótu betaalopó. 13 Ai ala erótu betere whi̧raperó mepaae wisi ala du betere nisi dere whi̧rapetamo atimatei dilikitu yale kaae, atimané mo so whi̧kélé dilikitu beterapó. Atimané atéró du betere dowi ala mo ti faketuraalu, atima mo doraalopó. 14-15 Atimata ai ala du betepatei, ya̧ta kaepa, ya̧paae ai fo yó melale so whi̧rape naao tuȩ́ru atimané yó melale fo tuȩ́tóró yó tawae. Kótóné mo ama kae asȩyóló muló betere fota, ya̧ mo ketemó bitu woseté waletei naao mo tuȩ́rapó. Ti ya̧ Yesu Kerisopaae kisipa tiki tiraté fu betereteiné aluyao̧sóró ai fonétei mo tao saaire bete wisiyóló tuȩ́ yó̧póló, yó melanérapó. 16 Kótóné asȩmó yóló muló betere fo feata, ama bole fomo sókó faraleteiné eró beterapó. Ti aita noa ala yó̧póló meipó. Kótóné ala eratere whi̧né kae kae wisi ala erótu beteró̧póló kisipa mutu, yóló muló beterapó. 17 Tétu, ai fonétei mo so whi̧paae yó matere ala yóo, dowi ala depa foné sere ala yóo, me ho̧ko ala depa donoratere ala yóo, Kótóné ama donoi alamaaté mo su̧mó wisiyóló eraté fóo enérapó.