4
Ya̧lo i du betere fo bete mo whi̧né dere alapaae dó faróló dapa wosae. Beta̧ néli whi̧né naalema alimané teraae fele mómu o̧la o̧la fea muó mupatei, kale naale a̧ ketepa, a̧ kaae tare whi̧rape ao̧mó bitu, ama kutó diratere whi̧ su̧ beterapó. Kale naale alimané teraae fele o̧la o̧la amatei tȩteróló kaae tawó̧póló tukóló mulale be dȩ sókó waaipa, ti alimané sóró beterale whi̧rapené kale o̧la o̧la fea kaae tawaalopó. Mepaae whi̧né kale naalekélé kaae tapa, a̧ ai whi̧ ao̧mó bitiré fu betaalopó. Take da̧ atéró ketei naale senaale kaae betale alimó, i haemó ayarapené yó maté wale mara mole alané da̧ tȩteróló kaae taru, wae sóró kutó diratere whi̧ beteraté wou betalepó. 4-5 Téyaletei, Talené ama tukóló muló betere be dȩ sókó wapa, ama naale i haemó betere soné deyó̧póló dotȩyalepó. Ai naale a̧ kale tukóló muló betere fo ao̧mó betere so whi̧ dupuraairaalu, a̧ ai fo ao̧mó sukó̧ló betalepó. Atéyale alata, da̧ Kótóné ama naalerapetóró bitu, ama wisi wisi o̧la só̧póló kisipa mutu erapó. Ti noa betené meipó. Dia̧ fea Kótóné naale senaaletóró betepa, ama naalema Yesu betale sirimó beteraaire Dȩi Kepe Wisi da̧né hosaa tua̧mó beteró̧póló dotȩyalepó. Ai Dȩi Kepe Wisi da̧ tua̧mó betereteiné da̧né ko̧lómó Alima Kótópaae “Apa, Aya-ó” du beterapó. Atéreteiné, mió dia̧ wae sóró kutó diratere whi̧ momó kae bitini, mo ama naale senaaletóró betereteiné Kótóné Yesupaae eratere wisi wisi ala, dia̧paaekélé eraalo ai ape.
Pol-né Kalasia so whi̧mó kisipa mutu yale fo
Kótóné ama aleyóló muló betere o̧la o̧latei Kótópóló ao̧mó sukó̧ló betepa, ai o̧larapené dia̧ wae sóró kutó diratere so whi̧ betalepó. Atétu betale alata kapala kótó ai ape. Taketa atéyaletei, mió dia̧ mo Kótó tuȩ́rapó. Tépatei, Kótóné ama dia̧ mo tuȩ́rapó. Atérapa, dia̧ ai bete munire ho̧ko alarape ao̧mó betaai momó fesaae fute? Dia̧ atimané wae sóró kutó diratere so whi̧ momó betaai de? 10 Ti ya̧lo i dere fota ha̧le dumipó. Diaao̧tei mepaae be dȩ mo doasi bete mulapóló, be dȩrapekélé, wéliérapekélé, alirapekélé, ba forapekélé, kae tukóló mulótua dapó. 11 Ya̧lo dia̧ tao saai dapóló doasi ketekȩ buóló du betale ala bete munire nisi erótu betepa, ya̧lo dia̧mó kisipa mutu, ȩ mo doasi whaaliatu beterapó.
12 Norape-ó, i dere fo wisiyóló wosae. Take dia̧né du betere ala ya̧lo su̧róló du betepa, dia̧né ȩpaae me sekȩi ala erénipó. Atéyalepa, mió dia̧mó ya̧lo du betere ala su̧róló du betae. 13 Ȩ me tikipaae faai yaletei hepo daayóló bitu, folosóró sukamó kale mió wosetere fo wisi ya̧lo dia̧paae yó maletei dia̧né ai kisipare ape. 14 Ȩ tikimó daayale heponé dia̧paae sekȩi ala eraletei, dia̧né ȩ dei kelené kólóló faletere fokélé inipó. Ai ala ini, dia̧né ȩ Kótóné ensel ao̧róló mo wisiyóló dape salepó. Ó kale Yesu Keriso a̧ wisiyóló dapesu dere kaae, ȩ mo wisiyóló dape salepó. 15 Diaao̧ take du betale doasi hȩkesei ala mió netéyaleé? Dia̧né ȩpaae doasi ko̧letere ala mulu, kele sokóló me whi̧ matere o̧la ua̧sóró, ya̧lo kele kisi daaleteiné dia̧né kele sokóló ȩ bulólua̧pó. Mepaae whi̧né wosetepa, ti dia̧né ȩpaae erale ala fea ya̧lo enérapó. 16 Mió ya̧lo dia̧paae mo bete mole fo yó matereteiné ȩ dia̧né bóe whi̧ ao̧rótu betere?
17 Ai whi̧rapenéta, dia̧ atimatamo touróló beteraai dapóló, doasi ketekȩ buóló atima mara mole alarape yae yóló sȩtu beterapó. Tépatei, atimané dia̧paae ai eraai du betere alata, mo wisinipó. Ti aita, dia̧ da̧tamo beta̧mó beteretei tekeróló, atimané dere ala sya wó̧póló, du beterapó. 18 Mepaae wisi ala yaai, kisipa mutu butere ketekȩta, ti doni mo wisirapó. Dia̧ ȩtamo betere sukamó maaté wisi ala eraai ketekȩ buni, ȩ alupa dia̧sisi bitukélé ketekȩ buóló, ai alatóró yó tapa, mo wisirapó. 19 Ya̧lo hosaa mole naale senaale-ó, Yesu Keriso diaao̧ betere bete tua̧mó sóró beteranée yóló mutere kisipané ya̧lo hosaa betemó dere suputa, sorape naale sisó nukuraalu dere dele kaae momómo dapó. 20 Diaao̧ du betere ala ya̧lo wosaleteiné ȩ sekȩi kisipa muóló fomo duraalu, dia̧ neyóló tao saaloé du beterapó. Téreteiné ya̧lo i dere hapólui fo taaróló, ȩ dia̧tamo beta̧mó bitu, naameiné dua ua̧póló, kisipa mutapó.
Hekaró Seratamopaae dó faróló dere fo
21 Kale tukóló muló betere fo ao̧mó betaai kisipa mutu betere whi̧rape-ó, ai fo tua̧mó mole fo dia̧ wisiyóló kisipanié? 22 Ti noatepae, i fo asȩyóló muló beterapó. Abraham-né ama naale tamo deipakalepó. Me naale ti ama kutó diró̧póló wae sale soné deyóo, me naale ti ama mo soné deyóo, ipakalepó. 23 Kale kutó diratere soné naaleta, ti mo sorapené naale detere kaae yólótóró dealepó. Téyaletei, ama mo soné naaleta, ti mo eraalopó yóló muló betere fo dokonóturaalu deipakalepó. 24 I fota take mo yale alatei, mió ya̧lo fo sale fopaae dó faróló i dapa wosae. Ai so tamota, kale dokóló mulale dirii fo tamo su̧ sóró dapó. Me dokóló muló betere dirii fo, ti Sainai hasi fosómó kaaróló sókó walapó. Ai dirii fo so kaae bitu, wae sóró kutó diratere naale senaale ditu beterapó. Ai su̧ratere sota, Hekar-pó. 25 Hekar-ta, ti Arabia hae kwiamó daale Sainai hasipaae dó falatapó. Mió tȩne be hulua Jerusalem-ta, ti kale Sainai hasi fosó kaae bitu, ama naale senaaletamo wae sóró kutó diratere so whi̧tóró beterapó. 26 Tépatei, me kae taoró tȩne Jerusalem be huluata, wae sóró kutó diratere so whi̧ kaae mei, mo be huluapó. Aita, da̧ deale so da̧né haetórótipó. 27 Ti noatepae, i fo asȩyóló muló beterapó.
“Naale senaale deni, ni daale so-ó, fo fakeyóló hȩkesei fo du betae.
Naale sisó nélitere so hai̧né sukutu betae.
Ti noatepa meipó. Ni daapa sisópaae eró betere soné deale naale mo dekéró betóo, whi̧tamo betere soné detere naale senaale mo teraae fóo erapó,”
28 Norape-ó, dia̧ta, kale Aisak detu yale kaae, ama eraalopó yóló mulale fo mo dokonóturaalu deyale naale senaale ai betere ape. 29 Até yale sukamó mo whi̧né detere kaae yóló deyale naalené Dȩi Kepe Wisiné fotoko̧né deyale naalepaae susupui ala eralepó. Até yale kaae, miókélé beta̧ alatóró du beterapó. 30 Téretei, Kótóné buk-mó noa fo asȩyóló muló betere?
“Kale wae sóró kutó diratere soró ama naaletamo ho̧kó falae,” fo erapó.
Ti noatepae,
“Kale kutó diratere soné naaleró mo soné naaletamo alimané o̧la o̧la tua̧mó bukurao̧sórópa, ho̧kó falae,” fo asȩyóló muló beterapó.
31 Atérapa, norape-ó, da̧ta kale wae sóró kutó diratere soné deale naale senaale kaae bitini, mo soné deale naale senaaletóró ai betere ape.