Jems
1
I dere asȩta, Kótóró Tale Yesu Kerisotamoné kutó diratere whi̧ Jems-né dapó. Dia̧ Kótóné ama 12 fake so whi̧rapetei torokó̧ faróló, kae kae tiki daae mole so whi̧ kuamó betó mole no nerapepaae ko̧leó fo i dere ape.
Sekȩi alané da̧né tuȩ́ tiki tiiró betere ala ka̧ae kolóló su̧ sirapó
Ya̧lo hosaa mole no nerape-ó, mepaae kae kae sekȩi alarape dia̧paae wapa, ita ȩ ka̧ae kelaai dapóló hai̧né sukutu betae. Ti noatepae, ai wou betere sekȩi alarapenéta, diaao̧ Kótópaae tuȩ́ tiki tiró betepa ka̧ae kólóló su̧ ai sere ape. Ai su̧ sere alanéta, diaao̧ du betere wisi ala taaréni, yótóróti tawó̧póló fotoko̧ bulótu beteretei, dia̧né ai tuȩ́re ape. Ti atétu betere alanétei, diaao̧ hosaa tua̧mó wisi ala mulu, whi̧ wisinaale beteraté fole ala tua̧mó tikini, ha̧le deté fóló kemene fole kwiamó sókó fó̧póló yae. Téturaalu, me alakókélé ya̧ya̧ni, mo turó su̧ yaalo ai ape. Dia̧kó mepaae so whi̧ detamo Kótóné ala eraairaalu fosó fosói kisipa tiki wisi ya̧ya̧tepa, ti mo turó mótu betere Kótópaae wosae. Atétepa, Kótóné wosóló taaréni, a̧ mo hamokore sekȩ́ betereteiné dia̧ feamó mo melaalo ai ape. Téyaalotei, mepaae whi̧né Kótópaae woseturaalutamo ȩpaae i ala eraalopé neya̧alorópó yóló kisipa tamo muni, mo a̧paaetóróti kisipa tiki tiró bitu wosae. Ti atei kaae kisipa tamo mutere so whi̧ta, besȩ́né wȩi upaae só fua, ipaae só wuatere kaaené kelerapó. Atei kaae kisipa mutere whi̧né Talepaae kematere o̧la mo beta̧kókélé saalo nisi yao̧se. Ti ai sekȩ́né ama kisipa tamo moleteiné, ama dere alarape fea diriyóló bitu ini, ha̧le tómó dakeró bitu dua dapó.
O̧la o̧la meiyóló ha̧le yoleale betere Keriso nota, doasi doi mulapóló hai̧turaalu bopé faketu betae. 10 A̧ta atétu betaalotei, fea o̧la o̧la tare néli whi̧ta, doasi doi muni, sókó dei beterapóló bopé faketu betae. Ti noatepae, néli whi̧né ama dere alata, kale ha̧le yó mole ne fua hapale dulukó fu dere kaae yaalo ai ape. 11 Atétere kaae dirii suka duraalu, suka supuné ere o̧la sóku botó yóló dulukó durupuraalu, ama ere au kelené kelaalo koko̧ yaletei dotua dapó. Atétere kaae, néli whi̧né ama du betere ala deté fu betepatei, alu deté fu betaalo ape.
12 Whi̧ me de a̧paae doakale sekȩi ala wapatei, haepaae derepéni, beléetóró tare whi̧ta, Kótóné wisiró betereteiné hai̧né sukutu beterapó. Ti noatepae, ai sekȩi alané ka̧ae kelaai su̧ siré fu beteró kemene folepaaekélé haepaae derepéni, diriyóló daapa, ti atétere whi̧ sururu yóló fu folosóró sókó fole whi̧né topo tao su dere kaae, mo ti betere bete saalo ai ape. Ti ai betere beteta, Kótóné a̧paae yaala sókó fole so whi̧mó melaalopóló, taketi ere o̧lapó.
13 Me dowi ala yó̧póló su̧ seremó me whi̧né duraalu, ita ȩpaae Kótónétei eratapó fo ekesé. Ti noatepae, Kótó a̧ dowi ala yó̧póló, me alané su̧ seni yóo, amakélé me whi̧ dowi ala yó̧póló su̧ sóo, dumipó. 14 Tétumitei, hupu dó̧póló he tȩnóló ama ekȩleyóló nokole o̧la he dolomó mulótu dere kaae, da̧ so whi̧ doko̧ feané hosaa tua̧mó mutere kisipanétei dowi ala yaai ekȩleyóló, au nuku beterapó. 15 Atéró au nóló kisipa sere alané sorape naale derótu dere kaae dowi ala kaaratapó. Atéró naale yóló u̧lumétepa ditu dere kaae, ti kale dowi ala foparóló ha̧keamó depa kilitua dapó. Atéró kale naale doayóló mo doasi whi̧ bitu dere kaaeta, dowi ala faketuraalu sukutere ala kaaratapó.
16 Ya̧lo hosaa mole ne norape-ó, mené kapala fonétei dia̧ dilikao̧sóró yae. 17 Da̧né Aya a̧ ó hepen bemó ere dȩ wisinaale tua̧mó bituraalu, da̧ i haemó betere so whi̧paae wisi alaró wisi o̧latamo betere doko̧ fea mo turó mótua dapó. Ai sekȩ́né ama dere alata, whi̧ sukamó daatepa aso ha̧leketu, fo̧lotu dere kaae dumipó. Betere doko̧ fea ama erótu betere alata, mo beta̧ kaae alatóróti eró tarapó. 18 Da̧né kale mo fo wisi woseté fu betereteiné, ama naale senaale beteraai dapóló, amatei da̧ sóró beteralepó. Taketi Talené ama kaaróló muló betere o̧la fea yó mupatei, da̧ta folosóró doasi topo o̧la beteró̧pólópó yóló kisipa mutu, deyóló beteralepó. Atéreteiné da̧ta mo ama so whi̧tóró beterapó.
Dere fo wosóló taaréni, sya fae
19 Ya̧lo hosaa mole no nerape-ó, i dere fo mo wisiyóló wosóló tuȩ́ muae. Dia̧ feané kale fo wisi woseturaalu, deka ini, ketekȩ buóló mo wisiyóló wosae. Mepaae fo yaairaalu, hapale ho̧ko ini, mo dua tuȩ́ tekeyóló yóo, me whi̧né ya̧ fopaae buó̧póló sesemeratere fo depakélé, kisipa tekeyóló me o̧la meipóló mo dua betóo, yae. 20 Ti noatepae, mo whi̧né atéró fopaae butere alané Kótóné ama mo donoi naale senaale beteranée yóló mole kisipa eranénipó. 21 Térapa, Kótóné keletómó mo kelaalo sonaalei dowi alaró i hae kwiamó mole kae kae dowi alatamo momó kae ini, mo ti taaróló kisipa keterae. Atéturaalu Kótóné fota, da̧ aluyao̧sóró tao saaire fopa, o̧la wae hae wisimó bitu dere kaae, naao tiki tua̧paae derepó̧póló mo ketekȩ buóló sae.
22 Kale fo ha̧le wosȩ́liné maaté wosóló taalatepa, ti naaotei kapala ya̧ ai dilikitu betere ape. Ai ala ini, ama ya̧paae erae du betere fotóróti mo eró tawae. 23 Mepaae whi̧ dené Kótóné fo wosóta deretei, ama yae dere ala mopóló erénitepata, ti etei ala dere kaaepó. Whi̧ beta̧né ama kelepaa klas-mó fopeyóló, a̧ faaire tikipaae fulapó. 24 Atéró furaalu, ama kelepaa etei daapa kelalepóló kisipa yó tani, mo hapale téti keterótua dapó. 25 Téretei, Kótóné ama tukóló muló betere fo dokonaleteiné so whi̧ dokóló moletei ha̧le fó̧póló erótu beterapó. Mepaae whi̧ dené ai fo wosóló kisipa keteréni kutirimó mulóló eraté fu betepa, ti até dere whi̧né ama du betere ala tua̧mó Kótóné a̧ wisiraalopó.
26 Téretei, mepaae whi̧ denétamo a̧ Kótóné ala erótu betere whi̧pó du bitutei, ama dere fo fea wisiyóló tuȩ́ tekeyóló ini, dowi fotamo dekaaporóló du betepa, ti ama ai dere fonétei a̧ dilikó̧ló, Kótóné ala erótu betereteikélé mo ha̧le o̧la kaae aleratapó. 27 Da̧né Aya Kótóné keletómó so whi̧né Talené ala eróturaalu, kae kae alatamo hosekéni, mo donoi alata, i ape. Bokonaale naale senaaleró wulia sorapetamo sekȩ yao̧sóró tao sóo, depa, ti Kótóné ama mo donorapóló kisipa muaalopó.