3
Yesuró Nikodimas-tamo yale fo
Téró Farisi whi̧kó Nikodimas beterepó. A̧ta, Juda fake so whi̧ tȩteróló kaae tare topo whi̧rapetamo beta̧mó kutó ditere doasi doi mole whi̧pó. Ai whi̧ a̧ dilikitamo Yesu beterepaae wóló duraalu, “Yó matere whi̧-ó, ya̧ta Kótóné dotonatepa wale yó matere whi̧póló da̧né kisiparapó. Ti noatepae, Kótó ya̧tamo bitua̧meisóró, ti mepaae whi̧né enénire etei kaae doasi kelemei alarape erótu bitua̧meipó,” yalepó.
Ai fo depa, Yesuné a̧paae ha̧kearóló duraalu, “Ya̧lo ya̧paae mo i dere ape. Whi̧ mo beta̧kélé hamané a̧ detu yale kaae momó denitepa, ti Kótóné tȩteróló kaae tare ala mo kelenénipó,” yalepó.
Yesuné ai fo depa, Nikodimas-né a̧paae duraalu, “Disiyale whi̧ haené depe tua̧paae netéró biti̧ doropóló, momó deyaaloé?” yalepó.
Tétepa Yesuné a̧paae duraalu, “Ya̧lo ya̧paae mo i dapa wosae. Mo beta̧ whi̧kélé wȩiró Kepe Wisitamoné deyóló muló bitinipa, ti Kótóné tȩteróló kaae tare ala tua̧mó sókó fóló betenénipó. Mo whi̧né detereteita, ti whi̧ tiki daaitóró deyóo, Dȩi Kepené deteretei, ti mo Kepe tiki daaitóró deyóo, dua dapó. Take ya̧lo ya̧paae momó denérapó yale fomó ya̧ kilita sókó fao̧se. Besȩ́ a̧ faaire tikipaae furaalu, ha̧le hu dere maaté wosetua dapó. Téteretei, waleró foleteitamo diaao̧ kilitimipó. Kale Kepe Wisiné deyóló beterótu betere so whi̧ feata, ai ala kaae du beterapó,” yalepó.
Ai fo depa, Nikodimas-né a̧paae duraalu, “Ai ala netéró yaalorópó,” yalepó.
10 Tétepa Yesuné a̧paae duraalu, “Ya̧ta Israel fake so whi̧ yó matere doasi doi mole whi̧tei, i dere alarape diriyóló tuȩ́ni airapó. 11 Ya̧lo ya̧paae mo i dere ape. Da̧né du betere fota, mo tuȩ́re fotóró yóo, mo kelale alatóró yó melóo, du betepatei dia̧né mo dapóló wosóló, kisipa tirénitere noatepa de? 12 Ya̧lo dia̧paae i haemó du betere alarape bope yóló yaletei, dia̧né tuȩ́ tiki tirótimipó. Ya̧lotamo ó hepen bemó mole alarape bope yóló enalemó, ti dia̧ mo kisipa tiraalomeipó. 13 Whi̧ mo beta̧kélé hepen bepaae fenitei, hepen be taaróló, i haepaae kapala asiri dorowale Whi̧né Naalemané ama beta̧ kisiparapó. 14 Mo take Moses-né ha̧le kópu ka̧ae fi tikimó kapa kwiané wuli aleyóló ni dée daaróló, sikipaae horóló oleralepó. Atéyale kaae, kale Whi̧né Naalemakélé, mepaae whi̧né atéró sikipaae só horóló oleraalo ai ape. 15 Ai fota ha̧le ini, a̧paae kisipa tiki tiratere so whi̧ fea mo ti betere bete saalopóló kisipa mutu yalepó.
16 Ti noatepae, Kótóné i haemó betó mole so whi̧ ko̧lené sinóló yaala sókó furaalu, ama mo beta̧ betere Naaletei i haepaae wó̧póló dotonalepó. Mepaae so whi̧ dené ai dotonó betere Naalepaae kisipa tiró betepa, ti atétere so whi̧ aluni, mo ti betó tawaalo ai ape. 17 Ti noatepa meipó. Kótóné ama Naalema i haepaae wó̧póló dotȩyale beteta, i haemó betó mole so whi̧tamo fo tokó̧tamo yóló só deró̧póló initei, so whi̧ fea aluyao̧sóró, ama yale alané tao só̧póló yalepó. 18 Mepaae so whi̧ detamo a̧paae kisipa tiró betepa, ti ai so whi̧tamo Kótóné fo tokó̧tamo yóló só deranénipó. Tépatei, Kótóné ama mo beta̧ betere Naale a̧tóró hi̧tipóló a̧paae kisipa tiki tirénire so whi̧ta, fo tokó̧tamo yóló só deró beterapó. Ti noatepae, ai so whi̧ atima Kótóné mo beta̧ betere Naalepaae kisipa tiki tiró bitinireteinépó. 19 Kótóné i haemó betó mole so whi̧tamo fo tokó̧ló só deratere bete i ape. Kale dȩtere i haepaae wóló betepatei, dilikipaae hȩkese duraalu, atima dowi ala ha̧le du betereteiné witepa, ai dȩtere hȩkeseyóló wómipó. 20 Mepaae so whi̧ detamo diliki tua̧mó bituraalu, dowi ala ha̧le yó tareteiné dȩ tua̧paae waalo hó̧róló bóe du beterapó. Ti noatepae, atimané dowi ala dȩné ha̧keamó mulatepa kelao̧sóró wituraalupó. 21 Tépatei, kale mo fo wosóló, donoi ala du betere so whi̧ta, ti dȩ tua̧paae wou beterapó. Ti noatepae, atimané du betere alarape Kótóné fotoko̧ratepa yalepóló so whi̧ feané ha̧keamó koló̧póló du beterapó,” yalepó.
22 Téró, atima ai fo yóló kemetepa, Yesu a̧ ama yó matere whi̧rapetamo ai Judia hae kwiamó tȩ mole beleka̧atiki berapemó mepaae be dȩrape bitu, so whi̧ wȩi tópurótu betalepó. 23 Téró, Jon-nékélé Salim be hulua felekemó ere Aenon haemó beterepó. Aimó wȩi dekéró fu betereteiné so whi̧ fea wȩi tópuró̧póló, a̧ beterepaae wou betepa, ama atima tópurótu betalepó. 24 Ai alarapeta Herot-né Jon a̧ dipula beteraaipa, ha̧le bituraalu du betalepó. 25 Atéyale sukamó, Kótóné keletómó wisirapó yó̧póló, naase fokotere alamó Juda fake whi̧kó beta̧né mepaae Jon-né yó matere whi̧rapetamo foné u só dera̧le i só dera̧le du betalepó. 26 Atéró, Jon-né yó matere whi̧rape a̧ beterepaae wóló duraalu, “Yó matere whi̧-ó, Jordan wȩi uté tȩró ya̧tamo bitu, naao da̧paae kale whi̧ ai ape yóló, yó male whi̧né so whi̧ fea wȩi tópurótu betepa, mo turó so whi̧ a̧ beterepaae fu beterapó,” yalepó.
27 Ai fo depa ama atimapaae duraalu, “Me whi̧né me alakó yó̧póló ó hepen bemó betere Kótóné menitepa, ti ama ko̧leaané me ala yaai dapóló, mo enénipó. 28 Ȩta, so whi̧ tȩteróló kaae tanó̧póló, sóró beteró betere whi̧ Keriso mei, a̧ wó̧póló tu̧ alera̧le wale whi̧póló, take ya̧lo dia̧paae yale fo diaao̧tei enérapó. 29 Me whi̧né beta̧ so hȩkeseyóló dokotepa, ti ai ama sopó. Ai so dokaaire sekȩ́ ama fulumu whi̧né a̧ wó̧póló kaae tawóló beterapó. Téra̧lemó, kale so dokaaire whi̧ sókó wouraalu dere fo nakome wosetepa, a̧ doasi hai̧né suka̧alopó. Atére hai̧ta, mió ȩ tua̧mó mo fa̧ayóló mulapó. 30 Ai so dokaaire whi̧né ama doita, suka fea sóró horaté fu betaalotei, ya̧lo doi beta̧ haepaae dua sókó deté doropó̧póló yae,” yalepó.
31 “Mo ó taoró dorowale whi̧né i haemó yó mole o̧la o̧laró so whi̧ featamota, amatóró tȩteróló bosene falapó. I haemó betere whi̧né ti i haemó mole o̧la o̧lamó kisipa mutu, ama dere fokélé i haemó mole fotóró dua dapó. Tépatei, ó hepen bemó dorowale whi̧néta, fea ala ama tȩteróló bosene falapó. 32 Ama kelale alaró wosale fotamo so whi̧paae yó mótu beteretei, beta̧ whi̧nékélé ama yó matere fo wosóló, mo dapóló a̧paae tuȩ́ tiki tirótimipó. 33 Tépatei, mepaae so whi̧ de Kótóné ama fo wosóló, mo dapóló kisipa tiratepa, ti ai so whi̧né Kótó a̧ mo foné bete Talepó du beterapó. 34 Kótóné ama dotonó betere whi̧néta, a̧paae yae dere fotóró yó mótu beterapó. Ti noatepae, Kótóné Dȩi Kepe a̧ tua̧mó mo turó fa̧aneteinépó. 35 Alimané Naalemapaae yaala sókó fóló muluraalu, fea ala ama tȩteróló kaae tanó̧póló, a̧paae malepó. 36 Mepaae so whi̧ de Naalemapaae tuȩ́ tiki tiró betepa, ti atére so whi̧ aluni, mo ti betó tawaalo ai ape. Tépatei, mepaae a̧ hó̧rótu betere so whi̧ta, mo ti betó tare bete kelaalo meipó. Ai so whi̧tamo Kótóné doasi fopaae butere ala mulapó,” yalepó.