19
Yesu filipaa eró betere ni tómó oleróló dae yale fo
(Mat 27:27-31, Mak 15:16-20)
Téró Pailat-né Yesu dapésó fóló, ama diki tare whi̧rapepaae fokosói ala yae yóló malepó. Atéró, diki tare whi̧rapené Yesu faleturaalu, mu daai képi topo whi̧né deratere topo tao su̧róló aleyalepó. Téró Yesuné topomó deróo, sonaai kutikélé deróo yalepó. Atéró, atimané momó dȩle momó dȩle yóló duraalu, “Juda so whi̧ tȩteróló kaae tare topo whi̧-ó, da̧né naao doi i sóró horatere ape,” yóló faletu betalepó.
Ai alarape yóló kemetepa, Pailat a̧ momó Juda so whi̧ betó molepaae fóló duraalu, “Ya̧lo ama yale ala taleyalemó, a̧ só deraaitere bete mekélé munipa, i dapesó walapa kelae!” yalepó. Atéró Yesu faleturaalu, a̧ topo whi̧póló derale mu daai topo taoró sonaai kutitamo deró betepatei, belapaae dapesó dorowalepó. Atéró daapa, Pailat-né atimapaae duraalu, “Mió kale whi̧ i daalapa kelere?” yalepó.
Atéró, kale so whi̧mó momaratere topo whi̧raperó atimané sóró beteró betere whi̧rapetamoné Yesu dapesó wale kilitu, fo fakeyóló duraalu, “Filipaa ni tómó olerae!” yóló eneta du betalepó. Ai fo depa, Pailat-né atimapaae duraalu, “Ya̧lota, a̧ só deraaire bete mekélé munipa, diaao̧tei a̧ filipaa ni tómó olerae,” yalepó.
Atétepa, kale Juda fake so whi̧ feané a̧paae sȩyóló duraalu, “Amatei a̧ Kótóné naalemapó du betepa, da̧né yóló muló betere foné, etei kaae fo dere whi̧ sukó̧póló dae fo erapó,” yalepó.
Pailat a̧ taketa sawa wiyaletei, atéró dere fo woseturaalu, mo doasi winé suka̧lepó. Atéró, a̧ kale Gavman topo whi̧né bepaae momó fesaae fóló, Yesupaae woseturaalu, “Ya̧ mé be huluapaae wale whi̧é?” yóló wosetepa, Yesuné a̧paae me fokélé tokó̧ menipó. 10 Atétepa Pailat-né a̧paae duraalu, “Ya̧lo ya̧paae wosetere fo naao tokó̧ menitere-a, ya̧ fó̧póló dotȩyaaitere ala ó, filipaa ni tómó oleraaitere ala yó̧póló, ȩ sóró beteró betere ya̧ kisipa inié?” yalepó.
11 Ai fo depa, Yesuné duraalu, “Óté taoró betere Kótóné tȩteróló kaae tare fotoko̧ ya̧paae mólua̧meisóró, ti naao ȩpaae me alakélé erólua̧meipó. Térapa, ȩ naao naase tua̧mó mulale whi̧né ama yale dowi alanéta, naao dowi ala mo teraae falapó,” yalepó.
12 Atéró, kale Pailat-né ai dere fotóró woseturaalu, a̧ fó̧póló sokaaire tu̧ kikitu betalepó. Tétu betepa, Juda fake so whi̧né fo faketóró ha̧le yó taru duraalu, “Naaotamo a̧ fó̧póló dotonatepa, ti ya̧ Sisatamo beta̧ kutó ditere whi̧ meipó. Whi̧ me de amatei, a̧ topo whi̧ betaai dapóló wóputu betepa, ti ai whi̧né Sisatamo bóe dilapó,” yalepó.
13 Atéró, Pailat-né ai dere forape wosetu, Yesu belapaae dapesó doropóló, Pailat a̧ fo tokó̧tamo yóló taletere tikimó betalepó. Ai belané doita, kapo fake whamene tikipó. Hibru foné ti Kapata doi mulapó. 14 Ai alarape yaleteita, kale boseneyóló fele be dȩ o̧la detere fula-mó, o̧la dótóró deyaairaalu, o̧la o̧la taleyóló mulatere be dȩmó 12 kilok sukakelemó yalepó. Atéró, kale Pailat-né Juda so whi̧paae duraalu, “Dia̧ tȩteróló kaae tare topo whi̧ i daalapa, kelae!” yalepó.
15 Ai fo depa, atimané duraalu, “Da̧né a̧ keletere hó̧rapa filipaa ni tómó oleraai dapesó fae yóló, dotopoi fo du betalepó. Tétepa, Pailat-né duraalu, dia̧ tȩteróló kaae tare topo whi̧ a̧ filipaa ni tómó oleraróe?” yalepó. Ai fo depa, kale mo so whi̧mó momaratere topo whi̧né duraalu, “Da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ta me kae mei, Sisa beta̧ beterapó,” yalepó.
Yesu filipaa ni tómó olerale fo
(Mat 27:32-44, Mak 15:21-32, Luk 23:26-43)
16 Ai alarape yóló kemene furaalu, Yesu filipaa ni tómó olerae yóló, Pailat-né atimané naase tua̧mó mulalepó.
Atétepa, kale diki tare whi̧rapené a̧ dapesó felepó. 17 Atéró furaalu, a̧ oleraaire ni fake amatei beleyóló oleraaire tikimó sókó felepó. Ai hae tikiné doita, suka̧le whi̧né topo diripó. Hibru whi̧rapené du betere foné ti Kolkotapó doi mulapó. 18 Aimó atimané a̧ filipaa ni tómó oleralepó. Atéró whi̧ tamokélé, me whi̧ ité dȩró oleróo, whi̧ me uté dȩró oleróo, yalepó.
19 Atéyale ki̧lipaae Pailat-né kale filipaa ni topomó a̧ i betené dalepóló etei fo asȩyóló oleralepó.
Ita, Nasaret be whi̧kó Juda so whi̧ tȩteróló kaae tare topo whi̧ Yesupó
20 Yesu dóló olerale tikita, ai be hulua felekemó ereteiné Juda fake so whi̧né ai asȩyóló oleró betere fo dosa̧atu beterepó. Ai asȩyale fota, Juda so whi̧ feané dosa̧ayó̧póló, Hibru whi̧rapené du betere fonékélé, Rom fonékélé, Krik fonékélé, erepó. 21 Atéró, mo so whi̧mó momaratere Juda topo whi̧rapené Pailat-paae duraalu, “Juda fake so whi̧ tȩteróló kaae tare topo whi̧póló, asȩyao̧se. I whi̧né amatei duraalu a̧ta, Juda fake so whi̧ tȩteróló kaae tare topo whi̧pó, yale fo maaté asȩyóló olerae,” yalepó.
22 Ai fo depa, Pailat-né duraalu, “Ya̧lo asȩyale fo momó kae fisikini, ai fotóró atéró muló̧pólópó,” yalepó.
23 Atéró, mepaae diki tare whi̧rapené Yesu filipaa ni tómó olerale ki̧lipaae dou̧ró diki tare whi̧rapené ama kutirape atima beta̧ beta̧ yóló salepó. Atéyaletei, Yesuné deróló sókó fatere boló kuti beta̧ ha̧le muni felepó. Ai kutita, me kwiatamo dekaaporóló dokoni, mo beta̧nétóró dokorepó.
24 Atéró, kale diki tare whi̧rape atimasisitei duraalu, “I kutita, terekeyóló kukwia saalomeipó. Beta̧ whi̧né saairaalu, atima doko̧ fea ni kwia siri mulóló, melaa yóló saalopa siépe yae,” yalepó. Ai alarape yaleteita, i asȩre fo dokonó̧póló yalepó. Ai fo i ape.
“Ya̧lo kutirape atima sóró, bolómó deró betere fo̧lo kuti beta̧ muni fupa, ni fakerape fesekée deróló salepó,” erapó.
25 Atéyale ki̧lipaae, Yesuné ama hama Mariakélé, hamané kemakélé, Klopas-ne soma Mariakélé, Maktala sokó Mariakélé, Yesu oleró betere felekemó daae molepó. 26 Aimó Yesuné hamaró ama hosaa mole yó matere whi̧tamo daapa kolóló, hamapaae duraalu, “Ya̧lo hosaa mole hae ti so-ó, ai daale whi̧ta, naao naale ai ape,” yalepó. 27 Téró, ama ai yó matere whi̧paae duraalu, “A̧ta naao hae ai ape,” yalepó. Ai sukamó kaae sóró, ama ai yó matere whi̧né Maria a̧tamo betaairaalu, dape salepó.
Yesu sinale fo
(Mat 27:45-56, Mak 15:33-41, Luk 23:44-49)
28 Nalo kale yaalopó yóló mulale ala fea kemeyalepóló kisipa mutu, kale asȩyóló muló betere fo dokonó̧póló, Yesuné duraalu, “Ȩ wȩi nokolerapó,” yalepó. 29 Atéró, aimó beta̧ kȩlaai wain wȩi wuti fa̧anóló mupa tepeyóló, kȩlaai wain wȩi wépi kaae o̧lamó tópuró sóró kape siki kaae o̧lamó haka sóró, ama ko̧lómó hamunalepó. Ai kape siki kaae o̧lané doita, hisop-pó. 30 Atéró, Yesu ai wȩi nóló duraalu, “Kale eraai yale ala fea mió su̧mó eróló kemeralepó,” yalepó. Atéró, ama topo haepaae hemée deyóló ama kepe bete Talepaae melóló suka̧lepó.
31 Atéró kale filipaa ni tómó olerale whi̧rape ha̧le olepatei, o̧la deyaai da̧le muló betere be dȩ sókó wao̧sóró, i ala yalepó. Dótóró o̧la deyaaire be dȩ sókó waaipa, o̧la o̧la taleyóló mulatere be dȩmó, kale oleró betere whi̧rape hó diri kolokóló teketapóló, Juda topo whi̧rapené Pailat-paae wosene felepó. 32 Ai fo depa, kale diki tare whi̧rape fóló, kale folosóró ité olerale whi̧né hó diri ka̧ayóo, uté olerale whi̧né hó dirikélé ka̧ayóo, yalepó. 33 Téyaletei, Yesu kelalemó, a̧ taketi suki̧tikimó atimané ama hó diri ka̧anipó. 34 Aténi, atimakó beta̧ diki tare whi̧né ama fisinimó wuti deyalepó. Atéyale tikimó, ama fa̧keró wȩitamo mo wȩi kaae suniyóló dorowalepó. 35 Ai alarape depa kelale whi̧né ama mo kelale alatóró ha̧kearóló yó male fota, mopó. Ama ai du betere fo diaao̧kélé mopóló kisipa tiró̧póló, ha̧keamó yó mótu beterapó. 36 Ai yale alarape feata, kale asȩmó i ere fo dokonóturaalu, yalepó. Ai fo i ape.
“Ama diri mo beta̧kélé ka̧ayaalomeipó,” erapó.
37 Me asȩre fo i ape.
“Atimané ama tikimó wutiné deyale whi̧ kelené kikéyóló kaae tawaalopó,” erapó.
Yesu kane dolomó mulale fo
(Mat 27:57-61, Mak 15:42-47, Luk 23:50-56)
38 Atéró, ai ala kemetepa etéyalepó. Arimatea be whi̧kó Josep a̧kélé Yesuné yó matere whi̧tei, Juda topo whi̧rape kolóló wituraalu, ama tuȩ́ tiki tiró betere ala ha̧keamó yó menipó. A̧ Pailat beterepaae fóló, Yesuné tiki tekaai dapóló, wosalepó. Téyalemó, kale Pailat-né a̧paae téyae depa, ama tiki tokóló só felepó. 39 Mo take dilikitamo Yesu beterepaae fele whi̧ Nikodimas-ró Josep-tamo wusuróné Yesuné tiki tokóló só faai dere ala fea yalepó. Atéró, beta̧ ni fȩ mur-ró mepaae felé kȩlaa wale o̧larape aloes-tamo hosekéró beteretei, Nikodimas-né sóró felepó. Ai o̧lané sekȩ da̧leta, 34 kilogram-rópó. 40 Atéró, kale whi̧ tamoné Yesuné tiki sóró felepó. Atéró doumó mulaairaalu, linen kutimó mepaae felé kȩlaa wale o̧larape terepeté fóló, Yesuné tiki bopeyalepó. Aita, atima Juda whi̧rape douróturaalu dere ala sya fóló yalepó. 41 Yesu olerale tiki felekemó, beta̧ kutó erapó. Ai kutó tua̧mó whi̧ mo beta̧kélé dou erénire, kisi dou wisinaale aleyóló muló beterepó. 42 Ti dótóró kale Juda fake so whi̧ sa̧a nóló betaaire be dȩ ereteiné kale doukélé mo felekemó epa, o̧la o̧la taleyóló mulatere be dȩmó ama tiki aimó douralepó.