3
Jon-né Yesu waaire tu̧ alerótu betale fo
(Mak 1:2-8, Luk 3:1-18, Jon 1:19-28)
1-2 Atéró bitiré wóló etéyalepó. Kale wȩi tópuratere whi̧kó Jon a̧ Judia hae kwia tua̧mó so whi̧kélé bitini, ha̧le kópu ka̧ae fi tikimó sókó wóló beterepó. A̧ aimó betepa, mepaae a̧ beterepaae wuatere so whi̧paae Kótóné fo wisi yó mótu duraalu, “Tale Kótóné ama hepen bemó tȩteróló kaae tare ala mió mo felekemó walapa, dia̧né du betere dowi ala taaróló, kisipa tiki feteyóló betae,” du betalepó. Ti a̧ta, me kae mei, mo take Kótóné ama ko̧ló whi̧ Aisaiané waalopóló, bope du betale whi̧pó. Aisaiané ama asȩyóló muló betere fo i ape.
“So whi̧ bitini ha̧le kópu ka̧ae fi tikimó, beta̧ whi̧ wóló daalu, fo fakeyóló duraalu,
‘Tale waaire tu̧ donoróló aleyae,’ ” erapó.
Jon-né ama derótua yale kutita, kamel hupu nikiné aleyale kuti derótua yóo, ama sua yale tokélé hupu sekaȩné aleale to sua yóo, yalepó. Ama nukua yale o̧lakélé meke wȩiró ero nusutamo maaté nukua yalepó. Jerusalem be hulua taaróló wua yale so whi̧kélé, Judia hae kwiamó betó mole so whi̧kélé, kale Jordan wȩi felekemó betó mole so whi̧kélé, mo fea a̧ beterepaae wua yalepó. Atimané dowi ala fea ha̧keamó yó mótua depa, Jon-né atima Jordan fole wȩimó tópurótua yalepó.
Téyaletei, Farisi whi̧raperó Sadyusi whi̧rapetamo so whi̧ wȩi tópurótu betere tikipaae wua depa, ama atimapaae duraalu, “Dia̧ dowi wuli kaae so whi̧ dilikitu betere whi̧rape-ó, Kótóné dia̧tamo fopaae buturaalu kwia melao̧sóró, botokó fae fo né yaleé? Diaao̧ ai du betere dowi ala taaróló, motóró kisipa feteyóló wapa, ti diaao̧ du betere alakélé mo kisipa tiki fetere whi̧né dere ala kaaetóró yae. Dia̧ta, Abraham-né deté wale naale senaale betereteiné dia̧paae me ala eraalomeipóló kisipa muao̧sé. Ya̧lo dia̧paae mo i dere ape. I muó mole kaporapetei, Kótóné ama mo su̧mó Abraham-né naale senaale aleyóló beteranérapó. 10 Mepaae nirapetamo naaire du wisi olenitepa, ti diyóló si duku betere dolopaae taae deraalopó. Atéyaairaalu, kutó talené ai ni baalemó ka̧wei ai bukó tare ape.
11 Ya̧lo dia̧ wȩi tópurótu betereteita, diaao̧ dere dowi ala taaróló, kisipa feteyóló wó̧póló tópurótu beterapó. Tétu betepatei, ya̧lo ki̧lipaae waaire whi̧ beta̧ta ȩ kaae meipó. A̧ mo doasi fotoko̧ bole whi̧ betepa, ȩ naale beleka̧amale kaae, a̧ ao̧mó beterapó. A̧ atei kaae doasi fotoko̧ bole whi̧ bitu, dia̧ wȩi tópuróturaalu, ti kale Dȩi Kepe Wisiró sitamoné tópuraalopó. 12 Ama naasené ti kale whit o fumi besȩ́né só fó̧póló, ka̧ayóló taae fótua dere ekepé fake tarapó. Kale whit duné fumirape ama fuóló taae faróló, mo whit ke maaté ti mulótua dere be dolopaae mulaalopó. Atéró fumirapeta, ti sukó̧kélé feni ha̧le dótóró tare si dolopaae fesekée deraalo ai ape,” yalepó.
Yesu wȩi tópurale fo
(Mak 1:9-11, Luk 3:21-22)
13 Téró, Yesu a̧ Jordan wȩimó Jon-né wȩi tópuró̧póló, Kaleli hae kwia taaróló, Jon beterepaae walepó. 14 Tétepa, Jon-né Yesupaae ya̧ wȩi tópuraalo meipóló seséyóló duraalu, “Naao ȩpaae ya̧ wȩi tópurae dere-a, ȩ whi̧ wisi betepa ya̧ tópuraró de? Naaotei ȩ wȩi tópuraasepólópo,” yalepó.
15 Ai fo depa, Yesuné a̧paae duraalu, “Aita mo deretei, mió da̧moné i dere alané Talené ama so whi̧ donoraaitere ala mo dokonó̧pólópa, naao ȩ wȩi tópurae,” depa, Jon-né wisirapóló a̧ wȩi tópuralepó.
16 Atéró, Yesu a̧ wȩi tópuóló tétitóró hae taopaae taae hotepa kelalemó, ó hepen be tu̧ tukwȩ fóló, Kótóné Dȩi Kepe Wisi ba ho̧kósere kaae, ama tikimó biti̧ dorowalepó. 17 Atéró, ó hepen bemó fo tekerótu duraalu, “A̧ta, ya̧lo yaala sókó fóló mo hosaa mole Naale ai ape. Ama dere ala fea ya̧lo kilitu, ȩ mo doasi hȩkesené sinitu beterapó,” yalepó.