Filipai
1
I dere asȩta, Yesuné kutó diratere whi̧ Pol-ró Timotitamoné dia̧ Filipai be huluamó Tale Yesu Kerisoné kae beteró betere so whi̧rapepaaekélé, Keriso so whi̧ tȩteróló kaae tare whi̧rapepaaekélé, mepaae Keriso fake so whi̧ sekȩi ala depa taosu betere whi̧rapepaaekélé, dapa wosae.
Da̧né Aya Kótóró Tale Yesu Kerisotamo tua̧mó kaaróló wou betere ha̧le hamokoróló tao sere alaró hosaa muni deyóló mo dua betere alatamo dia̧paae erótu beteró̧póló yae.
Mo kée yóló Talepaae momayale fo
3-4 Ya̧lo dia̧ tuȩ́ yó taruraalu, ȩ tȩteróló kaae tare Kótópaae mo kée yóló moma yó tare doko̧ ȩ hȩkesené sukutu, dia̧ feamó momarótu beterapó. Ti noatepae, take ȩ dia̧ beterepaae sókó wóló Yesuné mió wosetere kisi fo wisi dia̧tamo fea beta̧mó titiyóló bitu, yó maté fu betepa diaao̧ ȩ tao siré wóló miókélé ai alatóró yó tapa, mo kée yóló hai̧né sukutu beterapó. Dia̧ tua̧paae ai erótu betere wisi ala kaarale sekȩ́nétei mo ti eraté fóló tua̧mó taaréni, Yesu Keriso wale sukamó sókó fóló kemeraalopóló, ya̧lo mo diriyóló tuȩ́rapó.
Dia̧ fea ya̧lo hosaa tua̧mó muluraalu, diaao̧ du betere ala kolóló ȩ hȩkesené sukutu betere alata doni, mo wisirapóló kisipa mutapó. Ti noa betené meipó. Ȩ sein képiné dokóló dipula bitukélé ó belapaae mo kuturaalukélé, Kótóné mió wosetere fo wisi ha̧le fo nisiyóló só deróló aluyao̧sóró, mo diriyóló tuȩ́ muó̧póló momó du momó du yó tapakélé, Kótóné ama ha̧le hamokoróló tao sere ala dia̧ feané ȩpaaekélé eróo, ya̧lokélé dia̧paae eróo, du betere ala ha̧le yó tarapó. Ti atéró titiyóló bitu du betere ala kilituraalu, ȩ hȩkesené sukutapó. Yesu Kerisoné yaala sókó fu betere ala ȩ tua̧mó muluraalu, dia̧tamo betenée yóló hosaamó su beterapó. Até enée yóló mutere kisipa Kótóné kolóló ama mopó enérapó.
Ya̧lo dia̧mó momatu betere bete i ape. Kótóné ama ere alata, tómó mole nisi yao̧sóró, a̧ betemó kaaróló wale ala wisinaale mo turó kisipa duraalu, diaao̧ yaala sókó fu betere ala mo ti fakeraté fó̧póló momarótu beterapó.
10 Dia̧ até deté fu bituraalu, kae kae yaaire alarape mupatei, mo bete mole ala tuȩ́ yó̧póló momarótu beterapó. Ai du betere alata, me alatamo hosekéni, mo wisi alamaaté yó taté fóló, Yesu Keriso wale sukamó me alakélé muni, mo donore so whi̧ beterapó yó̧póló, momarótu beterapó. 11 Yesu Keriso tua̧mó kaaróló sókó wale ala wisi nokole o̧la ke bulure kaae, dia̧ tua̧mó mo donoi ala wisi atéró buóló fa̧apa so whi̧ feané kilitu, Kótóné ama kae ere dȩ wisinaale mulapóló ama doi hale horaalopó.
Pol dipula beterale alané Talené fo yó melaairetei fakeralepó
12 Térapa norape-ó, ȩpaae erale alané Kótóné mió wosetere fo wisi kei̧réni, mo ti fakeraté fu betaletei diaao̧ tuȩ́ yaasepóló i dapa wosae. 13 Ȩ Yesu Kerisoné fo erótu betale alamó, atimané ȩ sein képiné dokóló dipula beteraletei, topo whi̧ bitua dere be wisimó betó mole diki tare whi̧raperó mo whi̧rape featamoné kolóló kisipa yalepó. 14 Talené ala tua̧mó betó mole mepaae norapené ȩ sein képiné dokóló dipula beterale ala kolóló, atima wiyóló taaréni, halaainé bituraalu, Kótóné fo eraai doasi ketekȩ butu beterapó.
15 Tétu betepatei, mepaae whi̧rapené dei tuȩ́ muóló alale suraalu, Yesu Kerisoné dere ala i ape yóló yó mótu betóo, mepaaené ti mo wisi tuȩ́tóró muóló yó melóo du betereteita, mo dapó. 16 Ai wisi tuȩ́ mulu yó mótu betere whi̧rapené kale mió wosetere fo wisi eraairaalu, ȩ dipula beteró beterapóló tuȩ́ru, yaala sókó fóló yó mótu beterapó. 17 Tétu betepatei, kale dei tuȩ́ mutere whi̧rapené hosaa tua̧mó atima doi sóró horaaire kisipa mulu, Yesu Kerisoné ala eratere ao̧yóló yó mótu beterapó. Ti aita ha̧le mei, ȩ sein képiné dokóló dipula betepa, ȩpaae sekȩi ala eraalo nisiyóló, du beterapó. 18 Tépatei kapala ala depakélé, ó mo dere alakélé ó kae kae ala depakélé, aita me o̧lameipa, mo doasi topo ala beta̧ i ape. Yesu Kerisoné dere ala i ape yóló so whi̧ feapaae yó mótu betere alata, mo doasi bete mulapó. Atétu betere alamó ȩ hai̧né sukutu beteretei taaréni, mo ha̧le yótóró tawaalopó.
19 Ti noatepae, dia̧né moma yó tare alaró Yesu Kerisoné dotȩyale Dȩi Kepe wisitamoné tao sóró erótu betereteimó, ȩpaae erale ala fea deté wóló kemene wouraalu, ti ȩ dipula beteretei taaróló, ha̧le fó̧póló sokaalopóló kisipa mutapó. 20 Ȩ betepa ó sukutepakélé Talené halaaratepa halenipó. Aténi, take bitiré wou yale kaae, mió ya̧lo tikimó erótu betere ala so whi̧né kilitu, Yesu Kerisoné doi hale sóró horateretei kelenée kisipa mutu beterapó. 21 Ti noatepae, ya̧lo kisipané ȩ betere beteta, ti Yesu Keriso a̧tórótipó. Ȩ sukutepakélé me o̧lameipóló mo kée yaalopó. Mió i hai̧tu betere ala bosenóló mo doa hai̧né sukutu betaalopóló kisipa mutu, mo kée du beterapó. 22 Ȩ etéró ha̧le bitirétamo fu betepa, ti ya̧lo i ditu betere kutó mo du oleraalo ai ape. Ti etei kisipa motei, tu̧ tamo moleteiné mé tu̧paae faaloró ȩ mo diriyóló tuȩ́nipó. 23 Atéró mutere kisipané ya̧lo tiki tua̧mó tekéetamo dapó. Tépatei, ya̧lo kisipané mo doasi alata, ȩ sukó̧ló fóló Yesu Kerisotamo betepa, ti mo wisirapó kisipa mutapó. 24 Ténépatei, ya̧lo dia̧ ya̧ya̧re ala tao saairaalu, ȩ dia̧tamo betere ala doni, mo wisirapó. 25 Ȩ sukuni, dia̧ featamo beta̧mó bitiré faaireteiné dia̧ hai̧né sukuturaalu, diaao̧ tuȩ́ tiki tiratere alakélé mo diri deté faalopóló kisipa mutapó. 26 Atéturaalu, ȩ dia̧tamo beta̧mó betereteiné, ȩ kilitu Yesu Kerisoné yale ala wisimó a̧ dukiróturaalu hai̧tere ala dia̧ tua̧mó mo ti fa̧ayaalopó.
27 Me noa alakó ȩpaae eratepakélé diaao̧ ai du betere ala taaréni Yesu Kerisoné mió wosetere fo wisi sya fóló eratere whi̧tóró betae. Atépa, diaao̧ ȩ alupa yale ala ó ȩ dia̧ beterepaae wapakélé kelera̧lemó me ala kae ini, mo beta̧ alatóró epa kelaalopó. Dia̧ fea beta̧ kisipa muóló diriyóló betóo, dia̧ mo beta̧ whi̧ kaaetóró bitu, Talepaae tuȩ́ tiki tiratere ala etérópóló yó melóo, du beteretei ya̧lo kisipa yaalopó. 28 Atéru, dia̧tamo bóe du betere whi̧rapené dia̧paae kae kae sekȩi alarape eratepakélé wiyaalomeipó. Atétere ala atimané kilitu, Kótóné da̧ mo ti doróo, atima aluyao̧sóró tao sóo, yaairemó dere fareyópupóló atima kisipa yaalopó. 29 Ti noatepae, Kerisoné ala eróturaalu, a̧paae tuȩ́ tiki tiratere ala maaté yó̧póló ini, ama doimó doasi sekȩi alakélé só̧póló melalepó. 30 Ti ȩ Kótóné ala erótu beteremótei, ȩpaae kae kae sekȩi ala eraletei diaao̧ kelalepó. Miókélé beta̧ kaae sekȩtóró su beterapó dere fo diaao̧ ai wosetere ape. Dia̧paaekélé atei alatóró erótu beterapó.