Kinóló mole ala ha̧kearaletei
1
I dere fota, Kótóné Yesu Kerisopaae mo felekemó yaai dere alapa, naao kutó diratere so whi̧né tuȩ́ yó̧póló, kinóló moletei ha̧kearóló yó melae, yóló malepó. Ai fo Yesuné wosóló, ama kutó deratere whi̧ Jon beterepaae ensel dotonalepó. Atétepa, Jon-né ama kelale ala so whi̧ feané tuȩ́ yó̧póló, amamo asȩyalepó. Ai fota me kae mei, Kótóné dere foró Yesu Kerisoné ama yale alatamo etérapóló yó male fopó. Take i ala yaalopóló i asȩre fo ha̧keamó dosa̧atu betere whi̧ Kótóné wisiró beterapa, hai̧né sukutu beteró̧póló yae. Ai dosa̧atere fo wosóló, hosaa tua̧mó mulatere so whi̧kélé, wisiró beterapóló hai̧né sukutu betenérapó. Ti ai yó male alarape dokonóló yaaire be dȩ mo felekemó sókó waai dapó.
Talené doi hale horatere foró ko̧leó dere fotamo
Ȩta, Jon-né Esia hae kwiamó betó mole wȩikeró Keriso fake so whi̧paae dapó.
Miókélé betóo, takekélé bitiré wóo, nalo waaire alimókélé ha̧le betóo, yaaire sekȩ́ró kale tȩteróló kaae tare doasi betere tiki felekemó betere wȩikeró keperapetamo tua̧mó kaaróló wale hamokoróló ha̧le tao sere alaró, hosaa muni deyóló dua betere alatamo dia̧paae eró̧póló yae. Ti Yesu Kerisoné yó matere fota, ama mo kelale alatóró du beterapó. Ti a̧ta, mo suka̧letei kepaayóló betaaire so whi̧mó, tu̧ aleróló folosóró fóló betere whi̧pó. Atéturaalu, i haemó betó mole topo whi̧rapekélé mo fea amatóró tȩteróló kaae tarapó.
Ai sekȩ́né amatóró dia̧paae yaala sókó furaalu, da̧ dowi ala tua̧mó betepa, ama sameanétei teraayóló ha̧le fó̧póló eró beterapó. Téró da̧ ama tȩteróló kaae tare ao̧mó sóró beteróló, Alima Kótóné ama ala eró̧póló, so whi̧mó momaratere whi̧ sóró beteralepó. Téreteiné, ai sekȩ́ ama mo kae ere ala wisiró doasi fotoko̧tamo mo ha̧le muó tanó̧póló yae! Mo kée, téyó̧póló yae!
I dere fo wosae! A̧ ó hepen bemó ere sa̧kotamo wapa, so whi̧ mo feanékélé, take a̧ duraalu wutiné deyale whi̧rapenékélé, kelaalo ai ape.
Atéteremó, i hae kwia feamó betóló fale so whi̧né doasi wole u yaalopó.
Ti ai alata, motóró yaalo ai ape. Mo kée, téyó̧póló yae!
Téró Tale Kótóné duraalu,
“Ȩta, AlapaOmekatamopó. Ai fo feteyóló, kaae sereteiró kemeratereteitamota, ti mo ȩtórótipó. Take bitiré waleteikélé, mió betereteikélé, take nalo betaaireteikélé, ȩtóró bitu, fea o̧la o̧la tȩteróló kaae tare sekȩ́ ȩtórótipó,” yalepó.
Whi̧né Naalema ao̧pa kelale fo
Ȩta, diaao̧ no Jon-né dapó. Da̧ fea Yesu tua̧mó bitu, sekȩ sere alakélé, ama tȩteróló kaae tare ao̧mó betere alakélé, hó̧ni ha̧le belée tare alakélé, da̧ fea beta̧mó deté fu betere whi̧pó. Yesuné yale ala i ape yóló yó melóo, Kótóné fo eróo, yalemó atimané ȩ wȩiné bopéró daaló betere hae Patmos-mó beteralepó. 10 Atéró betepa, Talené be dȩmó Dȩi kepe wisiné fotoko̧ tua̧mó bitu, ya̧lo ki̧lipaae doasi fo fake ukulumó wutiné hale kaae depa wosalepó. 11 Atéró dere foné duraalu, “Naao keletere ala fea bopeyóló mole sókumó asȩyóló, wȩikeró Keriso fake so whi̧paae falae. Ai berape i ape. Efesus, Smerna, Perkamum, Taiyatira, Sardis, Piladelpia, Laodisia, i dosa̧ayale be huluamó betó mole Keriso so whi̧ feapaae asȩyóló falae,” yalepó.
12 Ai fo du betepa, né déró sisópaae fetée fóló kelalemó, kold kapané aleale wȩikeró sa̧ dirirape kelalepó. 13 Atépa, ai sa̧ dirirape duku betere tua̧ dolomó whi̧ beta̧ Whi̧né Naalema kaae daapa kelalepó. Atéru, deróló sókó fatere fo̧loi kuti deróló, kold kapané aleale toné ai kuti tȩteróló bopémó sepa kelalepó. 14 Ama toporó nikitamota, mo yako kaae dȩ wisinaale yóo, ama kelekélé si mi kaae holóo, depa kelalepó. 15 Ama hóta, ti brons kapa siné dóló whaare kaae yóo, ama dere fokélé, wȩi dou̧ ka̧aturaalu dere hu kaae depa wosalepó. 16 Ama turu naasené wȩikeró ho̧rerape tawóo, ama ko̧lómó bóe dele sepake fosó tamo daai sókó wóo, ama kelepaakélé, sukané dȩ kaae yóo, epa kelalepó.
17 Ya̧lo a̧ kilituraalu, ȩ ama hó ao̧mó suka̧le whi̧ kaae deraapisa fóló molepó. Atéró mupa, ama turu naasené ȩ wolaa yóló duraalu, “Ya̧ wiyao̧se. Kaae sereteikélé, kemetereteikélé, mo ȩtórótipó. 18 Ȩta, mo ti betere sekȩ́pó. Ȩ take suka̧letei, momó kepaayóló mo titóró betó tarapó. Téruraalu, sukutere alaró suka̧le so whi̧tamo betere tu̧ ki ya̧lo i tare ape.
19 Térapa, naao kelale alakélé, mió i alimó keletere alakélé, nalo betaaire alimó yaaire alakélé asȩyae. 20 Ya̧lo turu naasemó mupa, naao kelale wȩikeró ho̧reraperó kold kapané aleale wȩikeró sa̧ dirirapetamo kelale bete i ape. Kale ho̧rerapeta, ti u wȩikeró be huluarapemó betó mole Keriso so whi̧ tao só̧póló, dotonale wȩikeró ensel-rapepó. Kale wȩikeró sa̧ dirirapeta, ti wȩikeró be huluamó betó mole Keriso so whi̧pó,” yalepó.