2
Pol nêl kɨyang lec wê Kɨlisi yib lec xax ge
Xam lige, ilage wê a loc nêl Anutu xolac kɨtong vô xam ge, od a o yong a dɨ nêl kɨyang tɨyi xocbê xomxo wê pɨyôp levac yuu xovôên nivɨhavɨha ge lêm. Ên a xovô bêga tax ên a nêbê buc wê a ob dô hɨxôn xam ge, od a ob xovô kɨyang tibed. Ge kɨyang wê nêl lec Yesu Kɨlisi dɨ nêl lec wê Yesu yib lec xax ge, dɨ a ob nêl kɨyang ya hɨxôn lêm. Dɨ buc wê a dô hɨxôn xam ge, xêkɨzêc wê a vông ge ma, om a dô hɨxôn xonaên dɨ nignɨvi yetac. Mêd kɨyang yuu xolac wê a nêl vô xam ge, a o nêl ya pɨyôp nivɨha wê ob vông xam pɨlepac xam ge lêm. Nge, Myakɨlôhô Ngɨbua vông xêkɨzêc vô a dɨ ngɨdu kɨyang wê a nêl ge xôn. A vông yuac tibêge, ên a nêb vông vinên wê xam vông ge, kehe i o lêc yêp vac pɨyôp yuu xovôên wê xomxo kɨbun ga vông ge lêm. Nge, kehe i yêp vac xêkɨzêc wê Anutu vông ge.
Myakɨlôhô Ngɨbua vông pɨyôp vô il
Xomxo wê vông i vin Anutu xolac xêkɨzêc ge, xe mi nêl xolac hɨxôn xovôên nivɨha vô he, lêc xovôên tige o tɨyi xocbê xovôên kɨbun ga lêm, dɨ o tɨyi xocbê xovôên wê xomxo levac kɨbun ga vông ge lêm, ên he xôa obêc ma. Xovôên wê xe mi nêl ge, ge xovôên wê Anutu vông ge. Xovôên tige yêp xôpacên ilage, lêc buc wê Anutu gên o tung lag yuu kɨbun lêm ge od Anutu nêl pyap nêbê xovôên tige obêc vông il la dô vac xêseac wê i vông ge. Lêc xomxo levac kɨbun ga, he o xovô pɨyôp wê Anutu vông ge lêm. He obêc xovô ge od he ob hi Apumtau wê xêseac kehe ge yib lec xax lêm. Lêc pɨyôp wê Anutu vông ge tɨyi xocbê kɨyang wê yêp vac xolac bêga ên nêbê
“Susu wê xomxo manôn o yê lêm dɨ xomxo nɨnya o ngô lêm dɨ xomxo pɨyôp o xovô lêm ge, ge wê Anutu viac pyap ên nêb obêc vông vô xomxo wê he xêyaa vin lec i ge.”
10 Kɨyang tige yêp xôpacên lê, lêc Anutu vông Myakɨlôhô Ngɨbua lam ên nêb i nêl kɨyang tige kɨtong i yêp seac vô il. Ên Myakɨlôhô Ngɨbua xovô kɨyang vɨhati yang om xovô kɨyang vɨhati wê yêp xôpacên vac Anutu nɨlô ge.
11 Xomxo ti o tɨyi wê ob xovô kɨyang wê yêp vac xomxo ngwe nɨlô ge lêm. Nge, xomxo vaci pɨyôp ob xovô kɨyang wê yêp vac ici va nɨlô ge. Om Anutu tɨyi bêge êno, ên xomxo ti o xovô kɨyang wê yêp vac Anutu nɨlô ge lêm. Nge, Myakɨlôhô Ngɨbua wê Anutu vông ge vaci wê xovô Anutu pɨyôp. 12 Xe o kô xovôên kɨbun ga ti lêm. Nge, Anutu vông Myakɨlôhô Ngɨbua wê i vông ge lam vô il, ên nêb i vông xovôên vô il ên il xovô vɨzid vɨhati wê Anutu vông pɨleva vô il ge. 13 Xe mi nêl vɨzid tige kɨtong vô xomxo, lêc xe o kô xovôên tige vô xomxo kɨbun ga lêm. Nge, xe nêl i tɨyi xovôên wê Myakɨlôhô Ngɨbua vaci vông vô xe ge, om xe nêl kɨyang wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge kɨtong vô xomxo wê Myakɨlôhô Ngɨbua dô vac he nɨlô ge.
14 Lêc xomxo wê Myakɨlôhô Ngɨbua o dô vac he nɨlô lêm ge, od he ob vông i vin kɨyang wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge lêm, ên he ob ngô kɨyang ge tɨyi xocbê kɨyang vɨdaaên, dɨ he o tɨyi wê ob xovô kehe ge lêm, ên Myakɨlôhô Ngɨbua vaci wê ob nêl kɨyang tige kɨtong vô xomxo. 15 Xomxo wê Myakɨlôhô Ngɨbua dô vac he nɨlô ge tɨyi wê ob yaxên kɨyang vɨhati ge, lêc xomxo kɨbun ga o tɨyi wê ob yaxên xomxo wê Myakɨlôhô Ngɨbua dô vac he nɨlô ge lêm. 16 Ên kɨyang yêp vac kɨpihac xolac bêga ên nêbê
“Letya xovô pɨyôp wê yêp vô Apumtau ge dɨ obêc tɨxuu i ya kɨyang?”
Xolac nêl bêge, lêc xe ga, pɨyôp wê Kɨlisi vông ge yêp vac xe nɨlôm pyap.