2
Anutu tɨpi vô il dô madvɨha hɨxôn Kɨlisi
Ilage xam mi vông môp nipaên yuu soên vɨyang vɨyang ge, mêgem xam dô tɨyi xocbê xam wib dɨ la dô teva ên Anutu. Vô buc tigee xam la dô vac môp kɨbun ga, dɨ tɨmu vô môp wê Seten vông ge. Seten ge wê tu vɨmwo nipaên vɨhati nên levac, dɨ gwêbaga i vông yuac vac he wê pwoo Anutu kɨyang vac ge nɨlô. Ilage il vɨhati dô tɨyi xocbê xomxo tibêgee dɨ tɨmu vô môp nipaên kɨbun ga, dɨ vông môp nipaên tɨyi xocbê il nɨlôd kɨdu il ên nêb il vông ge, dɨ il vông môp nipaên tɨyi xocbê il nidnɨvi yuu pɨyôp xovô ên nêb il vông ge. Om Anutu xêyaa vô myavɨnê vô il hɨxôn xomxo nipaên vɨhati ên nêb obêc kɨtya il vêl.
4-5 Ilage môp nipaên wê il vông ge vông il dô teva ên Anutu tɨyi xocbê il xib. Lêc Anutu xo vɨgwe pɨsiv ên il luu vêl, dɨ xêyaa vin lec il luu il nêd nipaên vêl, om vông il dô madvɨha hɨxôn Kɨlisi. Môp tibed wê Anutu xo vɨgwe pɨsiv ên il ge, ge wê vô il vêl ên il nêd nipaên. Anutu tɨpi vô il kɨdi lec madvɨha hɨxôn Kɨlisi dɨ il tu Kɨlisi xe, om vông il lêd vô levac hɨxôn Yesu Kɨlisi gê kɨsii ganê. Anutu vông bêge ên nêb xomxo vɨhati wê dô gwêbaga hɨxôn he wê obêc dô tɨmuên ge, he i xovô bêga bê Anutu vông vɨzid nivɨha vô il. Vɨzid nivɨha tige bêga nêbê Anutu xo vɨgwe pɨsiv ên il dɨ vông Yesu Kɨlisi lam vô il vêl ên il nêd nipaên. Om vɨzid nivɨha tige luu vɨzid vɨhati yang vêl. Il vông i vin Kɨlisi om Anutu xo vɨgwe pɨsiv ên il dɨ vô il vêl ên il nêd nipaên. Lêc Anutu o vông vɨzid tige vô il ên môp nivɨha ti wê il vông ge lêm. Nge, vông pɨleva vô il. Ên il nêd yuac nivɨha ti yêpên ma wê ob kɨsuu Anutu ên i kɨtya il nêd nipaên vêl ge. Om xomxo ti o tɨyi wê ob yong i vô Anutu ge lêm. 10 Anutu vaci tung il vɨhati dɨ vông il vô paha lec, lec yuac wê Kɨlisi vông ge, ên nêb il tɨmu vô môp nivɨha vɨhati wê i viac pyap ila ên nêb il ob la vac ge.
Kɨlisi kɨtuc xomxo vɨyang yuu tu nôn tibed
11 Xam Epesas ge, xam o xomxo Yuda lêm. Nge, xam tɨbii ba. Xe Yuda, xe mi gôl nimnɨvi, ên môp tige wê Anutu vông vô xe Yuda ge. Om xe mi nêl kɨyang lec xam bêga ên xe nêbê xam ge xomxo wê gôlên nimnɨvi ma ge. Om xam xovô bê ilage xam gên dô mamdɨluhu. 12 Vɨxôhɨlôg, ilage xam le teva ên Kɨlisi, dɨ xam dô nɨnya ên xe Islel. Dɨ Anutu hɨlu kɨyang ên nêb obêc vông vɨzid nivɨha vô xe Yuda, lêc o nêl bêga vô xam tɨbii ba hɨxôn lêm. Xam dô kɨbun ga, lêc xam o dô bin susu nivɨha ti wê ob val vô xam tɨmuên ge lêm, dɨ xam lungên Anutu. 13 Ilage xam dô teva ên Anutu, lêc Kɨlisi lam yib dɨ kɨpyax i hi sea ên nêb ob dɨdii xam lôm vô Anutu. Om gwêbaga xam lam dô kwabo vô Anutu lec yuac wê Yesu Kɨlisi vông ge. 14 Ên Kɨlisi vaci tu il nêd malehe kehe. Ilage xe Yuda hɨxôn xam tɨbii ba, il xêdyaa vô nipaên vôma. Om môp wê il xêdyaa vô nipaên vôma ge tɨyi xocbê xenac levac ti wê le vac il mahɨgun, om xe Yuda dô vɨlu dɨ xam tɨbii ba dô vɨlu. Lêc Yesu lam yib ên il vɨhati, mêgem dii xenac tige vêl dɨ vông xe Yuda hɨxôn xam tɨbii ba il xôn dô kɨdu tibed, 15 ên Yesu kɨtya Moses xolac hɨxôn kɨyang yuu môp wê yêp vac ge vɨhati vêl. Yesu vông bêge ên nêb ob kɨtuc xe Yuda hɨxôn xam baba dɨ vông il tu nôn paha tibed, om vông il xêma nivɨha mɨ dô vac kɨyang malehe nɨlô. 16 Yesu yib lec xax ên nêb ob vông il vɨhati tu nôn tibed dɨ dɨdii il xôn mɨ la vô Anutu. Om kɨtya môp wê il xêma nipaên ge vêl. 17 Kɨlisi lam nêl kɨyang nivɨha vô il bêga nêbê ob vông il vɨhati dô vac kɨyang malehe nɨlô. Om lam nêl kɨyang bêge vô xam tɨbii ba wê ilage xam dô teva ên Anutu ge, dɨ nêl vô xe Yuda wê xe dô kwabo vô Anutu ge hɨxôn. 18 Xe Yuda hɨxôn xam tɨbii ba ge, Myakɨlôhô Ngɨbua tibed tax vuayen ên môp wê il xôn ob la vô Anutu ge lec Kɨlisi tibed.
19 Mêgem gwêbaga xam o dô tɨyi xocbê tɨbii ba wê vɨtevac ge lêm. Nge, xam tu Anutu nue pyap dɨ lam kɨtuc lec xe Yuda hɨxôn xomxo vông vinên vɨhati. 20 Il vɨhati tɨyi xocbê xumac wê Anutu lox ge. Om Yesu Kɨlisi vaci tɨyi xocbê teac wê le vac kɨbun dɨ xumac le lec ge, dɨ xe sinale hɨxôn plopete, xe tɨyi xocbê xax wê le lec teac ge. Dɨ xam ge tɨyi xocbê xax malecên wê le lec pêt ngɨbi ge. 21 Dɨ Yesu vaci ngɨdu xumac tige xôn, om xumac yêp nivɨha dɨ le xêkɨzêc. Anutu vaci lox xumac tige om obêc vô levac dɨ tu Apumtau xumac ngɨbua. 22 Xam êno vông i vin Yesu, om Anutu vɨlu vô il vɨhati dô tibed om il xôn vɨhati tu Anutu xumac ngɨbua wê Anutu hɨxôn Myakɨlôhô Ngɨbua ob dô vac ge.