2
Yesu pɨlepac mia i tɨyi xocbê wain gê Kena
Buc yuu la vêl dɨ buc wê vông yon ge xomxo vux ti ii vêx vac vɨgwe Kena wê yêp vac vɨgwe levac Galili ge, dɨ Yesu ta la dô hɨxôn. Dɨ he tyuc Yesu he nue ngɨvihi ên nêb he i lam dô hɨxôn. Mêd xomxo num wain ma vêl, om Yesu ta la nêl vô Yesu ên nêbê, “He xen wain ma.” Lêc Yesu nêl vô i ên nêbê, “Tag, le i nêl vô a lêm. Ge yêp vô a, ên buc wê a vông ge gên yêp.” Mêd ta nêl vô nue yuac vɨhati ên nêbê, “Xam vông i tɨyi kɨyang wê Yesu ob nêl vô xam ge.”
Dêg ngɨdax vɨgê vɨlu dɨ sec ti le, wê he mi lipac vɨgê hɨxôn susu ya vac tɨyi môp wê Yuda mi vông ge. Dêg tige levac mabu om dêg toto ge tɨyi xocbê ob kɨlê mia vac dêg nipwo kehe ti, me kehe ti dɨ vɨgê yuu mɨ too vac lêc i pup lec. Mêd Yesu nêl vô nue yuac tigee ên nêbê, “Xam loc kɨlê mia dɨ lam too vac dêg tigae dɨ i pup lec.” Om he la kɨlê mia mɨ lam too vac dêg tigee vɨhati mɨ i pup lec. Mêd Yesu nêl vô he ên nêbê, “Xam ka mia vac dêg nipwo dɨ kô mɨ loc vô xomxo levac ti wê viac yaên ge.” Om he ka dɨ kô mɨ la vô xomxo levac tyo. Mia tige pɨlepac wain pyap mêd xomxo levac wê viac yaên ge num lê lêc o xovô kehe lêm. Nue yuac wê ka wain tige, he xovô, lêc xomxo levac wê viac yaên ge lungên, om keac xomxo ti wê ii vêx ge lam 10 dɨ nêl vô i ên nêbê, “Tɨbii vɨhati mi vông wain nyen vô xomxo tax mɨ he num. Dɨ he obêc num levac ge od ob kô wain wê nyen maên ge mɨ vông vô he tɨmuên. Dɨ ông va lax wain nyen le, lêc dɨvông i lam tɨmuên tya ga.”
11 Do levac tige Yesu vông gê Kena wê yêp vac vɨgwe levac Galili ge. Ge do taxlee wê Yesu vông ge, om hɨlung xêseac yuu xêkɨzêc wê i vông ge dɨ nue ngɨvihi yê dɨ vông i vin. 12 Pyap dêc Yesu he tae lie hɨxôn nue ngɨvihi he xôn la Kapaneam dɨ la dô buc ya.
Yesu tii xomxo wê vông vɨtevac vac Anutu xumac ngɨbua ge la vêl
(Matyu 21:12-13; Mak 11:15-17; Luk 19:45-46)
13 Buc levac Pasova wê he Yuda ob xovô buc Isip ilage vô kwabo lec, om Yesu la Jelusalem 14 dɨ la vac Anutu xumac ngɨbua nɨlô, lêc yê wê xomxo ya kô bwoc kau yuu sipsip dɨ menac mɨ lam tung ên nêb tɨbii i kɨsuu dɨ vông i tu daa ge, dɨ yê wê xomxo ya dô dɨ vông mone luuma ge. 15 Om Yesu hôm yihi viiên dɨ tii xomxo tigee hɨxôn bwoc kau yuu bwoc sipsip la vêl ên xumac ngɨbua, dɨ kɨpyax mone wê he vông i luuma ge hɨxôn tevol la sea, 16 dɨ nêl vô he wê vông vɨtevac lec menac ge ên nêbê, “Xam kô xam susu gee mɨ loc vêl, dɨ le i lêc vông Mag xumac i tu xocbê vɨgwe maket lêm.” 17 Mêd Yesu nue ngɨvihi xovô lec kɨyang ti wê yêp vac kɨpihac xolac bêga ên nêbê, “A vông yuac xêkɨzêc ta ên a nêb ông xumac i yêp nivɨha.”
18 He Yuda yê môp wê Yesu vông ge om la nêl vô i ên nêbê, “Ông vông tibêge om ông ob vông do tina ên i nêl ông kɨtong vô xe?” 19 Yesu nêl vô he ên nêbê, “Xam obêc dii xumac ngɨbua tiga vêl ge od a ob lox vac i tɨyi buc yon.” 20 Om he kɨnêg vô Yesu ên nêbê, “Xumac ngɨbua tiga, xomxo vông yuac lec tɨyi xocbê klismas kehe yuu dɨ vɨgê vɨlu dɨ sec ti (46), lêc ông nêl ên ông nêbê ông ob lox xumac tige vac i tɨyi buc yon bed mê?” 21 Lêc xumac ngɨbua wê Yesu nêl lec ge, ge nêl lec ici va ninɨvi, 22 om buc tɨmuên wê Anutu tɨpi vô Yesu kɨdi lec vac yibên ge, Yesu nue ngɨvihi xovô lec kɨyang wê Yesu nêl lec xumac ngɨbua ge, om he vông i vin ên he nêbê kɨyang wê Yesu nêl ge hɨxôn kɨyang wê yêp vac xolac ge, ge kɨyang nôn vɨxôhɨlôg.
Yesu xovô xomxo vɨhati nɨlô
23 Yesu dô Jelusalem vô buc Pasova wê he ob xovô buc Isip ilage, dɨ xomxo tɨbeac yê do levac wê i vông ge om he vông i vin. 24 Lêc Yesu o vô nɨnya lehe vô he mɨ la vac kɨyang wê he nêl ge kwa ngɨbi lêm, 25 ên xovô he vɨhati pyap, dɨ o kɨnêg xomxo ngwe kehe vô xomxo ngwe lêm. Ên ici va xovô xomxo vɨhati nɨlô la tɨyi pyap.