Pita
Ina Giruma Karena
(1 Peter)
Vonaviakova
Pita igiruma Keresiyana kurisi, ti na ivi verubogebogesi da Eisiya Maina dobuna kamonai ivivi makiiyana, ma ivonesi da ti na God ina wawaya vovinesi. Igiruma da ita kiiepepisi iyamna i vitumaghana kubiine wawaya ivivi tupaketowanesi da ivovokwarakwara. Ivonavinotisi da Yesu Keriso varana biibiina ke nuwanuwasi ina wapa ma ivonesi da ikikava Yesu irabobo, ivomiiri ma vonakiiyapa bagibagina iterei da ina vovira ku dobu na nota rewapana ina veresi. Ivonesi da weni notasi tepanai na ini vaghinei da vokwarakwara kamonai ina miirikikina ma inakovi da nani nuwapoyisi na eruburubusi da itumaghana vaghata bo kegha. Ma inakovi da mara sago Yesu ina vovira ku dobu na kii miiya makamakii nonowina ina veresi.
Pita ikiiepepisi da nuwapoya kamonai i nota ini rewapana ma bade kurisi ivi nowi kirakai da i yawasa manininai ini matakira da ti na Keriso rapenai.
Pita ina nota weni nakanani irereghi.
Sapta 1:1-2 Giruma ivotawei.
Sapta 1:3-12 Ivonavinotisi da God ivi yawasisi.
Sapta 1:13 da ku 2:10 Vinowi da yawasa manininai ita makai.
Sapta 2:11 da ku 4:19 Keresiyana ikikava ita makai i vokwarakwara kamonai.
Sapta 5:1-11 Keresiyana ita tereoruwe meyesi ma wawaya kubiisi ita biga.
Sapta 5:12-14 Vikiikiiwa ma giruma igudui.
1
Taku Pita, Yesu Keriso* Keriso: Grik damsi gamosi evonavona bo ‘Keriso’ ma Hibru damsi gamosi evonavona bo ‘Mesaya.’ Ivi ruwa iyamna ‘God ina Vivinevine Wawayina.’ ina aposol.
Tami iyavo kava God ivovinemi da ina wawaya na agirugiruma kurimi. Rorova ku dobu bogii ma bogiiyai kovi verubogebogemi da iyavo kava ke itakovimi na kamosiyai koimakiiyana. Karako tami na Pontas, Gareisiya, Kapadosiya, Eisiya ma Bitiniya dobusi kamonai. Ita Mamai God ina kayowanai ivinemi ma Kanuma Vovokaravina iberimi da tami ina wawaya vovokaravimi. Tuna kubiine na Yesu Keriso kovotekatekei da taranai ikowatawemi.
Ainowi God kurina da ina agabiibai ma ina nuwanuba gwabimiyai ina rakata kirakai.
Tatumatuma da God yawasa makamakii nonowina ina vereta.
God tighegheni, tuna ita Bada Yesu Keriso ina Mamai. Ivi kamyuyuwa kirakiiyeta da yawasa vuna ivereta da tatupuwame. Iberai da Yesu Keriso rabobowai ivomiiri, tuna kubiine nimonimoriyai tatumatuma da buderi makamakii nonowina kunumai kubiita ivovunaghi na taviiya. Tuna buderina na ke ina ravuwa ma ke ina bero ma bade ke meyani da tiwapai. Ami vitumaghana kubiine God ina rewapanai ini tarapaparanemi ina nenae da ku mara damona. Ma nani maranai yawasa makamakii nonowina ini debei na ina vibiibiina kudubina kona vii yavui.
Tuna kubiine kovi nuwabiibii kirakai! Namanaki da mara gisina nuwapoya ma vokwarakwara bogii ma bogiiyai kopanapanani ma kegha da kovi nuwabiibai. Nani nuwapoyisi enenekiibau kurimi na ini debemi da ami vitumaghana na vitumaghana vaghata bo kegha. Nakanani ma gold wakimina ita karavunaghi da muguna ita kara yavui ma gold kava ita makamakai. Ma gold na mura ghamana dobuwai ma kegha da mara damona ina wapa. Ma ami vitumaghana iyamna irakata da gold ighekuyowei. Ami vitumaghana ini rewapana na maranai Yesu Keriso ina mara ghamana ina nekiibau, vigheghena ma kadara ma vokarava kona viiya. Tami na ke meyani Yesu Keriso kota kitai ma kegha da yavata kovi nuwaviina. Ke wekarakava matamiyai kota kitakitai ma kegha da koitumaghanei. Tuna kubiine ami nuwabiibai na ghamanakina ma notakavakavana, iyamna ami vitumaghana kana miiya na kanumimi yawasa makamakii nonowina ina viiya.
10 Yawasa makamakii nonowina tisisiyei. Peroperoveta akova God gwabinai iviiya da mara sago ina agabiibai ini debei kurimi da nani yawasina ina verotemi. Ivi sisiyei ma nuwanuwasi kudubinai akova ku tepana iekwekwa, 11 iyamna ke itakova bubuna da ikikava ma meni marasiyai weni berasi ita tupuwa. Keriso Kanumina gwabisiyai imakamakai na ivi debei kurisi da mara sago Keriso ina vokwarakwara ma nani murinai kana kadara kamonai ina makai. 12 Ma bade ivi debei peroperoveta kurisi da aviyavisina igirumi na ke ti kubiisi ma tami murina kimtina kubiimi. Ma karako na dima wawayisi weni berasi ivi mamatarei maranai Keriso varana biibiina idimei kurimi. God ina Kanuma Vovokaravina ivonatawei da kunumai ioru da tuna ina rewapanai na wawayisi idima. Ma bade aneya yavata i kayowana ghamana da weni berasi itakova bubuni.
Yawasa maninina kamonai tamakai.
13 Tuna kubiine, wekarakava ami nota koreregha bubuni ma kovovunagha da nota manininai koni potepote meyemi. Ami nota evi rewapana ma nimonimoriyai kotumatuma da God ina agabiibai ini debei kurimi maranai Yesu Keriso ina nekiibau. 14 Tami God natunatuna, tuna kubiine kovotekatekei. Rorova na neghaneghami da ami kayowana beroberosi ivivi bademi. Ma karako na nani ketana ke kona kivini. 15 God na maninina ma vovokaravina ma tuna ikwatumi. Tuna kubiine koberai da ami yawasa na vovokaravina ma maninina kavakava. 16 Giruma katamana kamonai God ivona bo, “Taku vovokaraviku, tuna kubiine koberai da ami yawasa na vovokaravina.”* Lev 11:44-45, 19:2
17 Mamai God kurina koniponipowana ma tuna na vonavaghata tepanai wawaya sago sago duma i bera itupavirevirei da biibiina bo berona. Weni dobunai tami na numataya, tuna kubiine ami yawasa kamonai na God kona yabumanei ma kona vokaravei. 18 Ami kaekiki mau i yawasa kwebuna ivi damani kurimi da rorova nani yawasina kamonai komakamakai. Ma koakovi da aviyavisinai God ivi miiyei da nani yawasina kamonai ivotawemi. Ke silva bo goldiyai iti miiyei. Ti na dobu kana mura ma i yawasa na tupona ma ina wapa. 19 Kegha, Keriso tarana biibii kirakiinai ivi miiya kubiimi da igimaratawemi. Isuwara nakanani ma sipu gegeyina biibiina, ke sago berona bo gubaga gwabinai. 20 Muriyai da dobu ita yamoni na God namada ina nota irereghi da kubiimi na Keriso ivinei da iti suwara. Ma karako da ku mara damona, weni marasi kamonai na tami kubiimi Keriso ivokiibuwei ku dobu da wawaya kudubisi ikitai. 21 Keriso kubiine na God kovi tumaghanei. Ma God iberai da rabobowai ivomiiri ma muriyai kadara iverei. Tuna kubiine karako na ami nota rewapana ma ami vitumaghana na God ina kina kava gwabinai ina makai. 22 Tami namada vonavaghata kovovotekatekei da nuwanuwami na yagharisi, tuna kubiine namada nuwanuwami kudubinai Keresiyana turaturami yavata koinuwaviinavivirana. Ma ainowi kurimi da ami nuwaviina ina rakata kamowa, 23 iyamna tami na kotupuwame. Ami yawasa vuna na ke ami mamai ma ami maduwa gwabisiyai kota viiya. Ti na yawasa dobuwai iveremi ma damonai na rabobo. Ami yawasa vuna na ke nakanani, ina damona kegha, iyamna God vonana na yawayawana ma makamakii nonowina ma tuna iberimi da yawasa vuna kopanani. 24 Giruma katamana ivona bo,
“Wawaya kudubisi dobuwai i yawasa nakanani ma inamona,
ti nakanani ma inamona tanana dipiiyai,
mara tupona kava kitasi ibiibii kirakai.
Ma ke gurina na inamona ina sivi
ma tanana ina ririgha,
25 ma kegha da Bada Vonana na makamakii nonowina.”* Isa 40:6-8
Ma vonana na Keriso varana biibiina ma tuna wawaya idimei kurimi.

*1:1: Keriso: Grik damsi gamosi evonavona bo ‘Keriso’ ma Hibru damsi gamosi evonavona bo ‘Mesaya.’ Ivi ruwa iyamna ‘God ina Vivinevine Wawayina.’

*1:16: Lev 11:44-45, 19:2

*1:25: Isa 40:6-8