2 Jon
Jon Ina Giruma Viruwina
(2 John)
Vonaviakova
Aposol Jon ina giruma viruwina kamonai na iteregavu meyei ma bade iyavo kava kurisi igirugiruma na kii vava iteregavui. Tuna kubiine igiruma bo, “Taku na kami magura. Agirugiruma aku wavine natunatum yavata kurimi.” Ivi miiba da wavinena na ekalesiya kwanatu sago kamonai ma natunatuna na vitumaghana damsi sago sago duma nani kwanatunai. Ma bade ivi miiba da tuna na “kii magura.”
Weni girumina na tupona ma kamonai Jon ivi nowi da Keresiyana na turaturasi yavata ini nuwaviinavivirana. Ma bade ivonesi da ita kitaruvisi da vibeyebeyena vibero wawayisi i vibeyebeyena ke ini yanei.
Jon ina nota weni nakanani irereghi.
Vesis 1-3 Vikiikiiwa.
Vesis 4-6 Bera ghamana na nuwaviina.
Vesis 7-11 Vibeyebeyena vibero ke ini yanei.
Vesis 12-13 Ina nota turina.
1
Taku na kami magura. Agirugiruma tam aku wavine ma natunatum yavata kurimi. God ivinem da tam na ina wawaya. Taku vonavaghata tepanai aku nuwaviina kurimi irakata ma ke taku kava ma iyavo kava vonavaghata iakovi na ti yavata. Nani vonavaghatina gwabitiyai emakamakai na ita yawasa kamonai ina makii nonowa.
Ainowi ita Mamai God ma Natuna Yesu Keriso* Keriso: Grik damsi gamosi evonavona bo ‘Keriso’ ma Hibru damsi gamosi evonavona bo ‘Mesaya.’ Ivi ruwa iyamna ‘God ina Vivinevine Wawayina.’ kurisi da tota iyavo kava vonavaghata takovi ma tinuwaviina na i agabiibai, i vikamyuyuwa ma i nuwanuba gwabitiyai ina makai.
Vonavaghata ma nuwaviina.
Ainuwabiibii kirakai, iyamna namada apanani da natunatum viya na vonavaghata yawasina kamonai emakamakai. Ita Mamai God ikikava ina sisiya bagibagina ivoneta na ekivikivini. Aku wavine, wekarakava ainowi kurim da tota Keresiyana na tinuwaviinavivirana. Weni sisiyina bagibagina na maranai vitumaghana tavi karei na akovina taviiya, ke sisiya vuna.* Jon 13:34, 15:12, 17 Nuwaviina vaghata na weni, God ina sisiya bagibagina tavotekateka bubuni ma yawasina kamonai tamakai. Ma weni sisiyina na namada kovi yanei, ivoneta da tinuwaviinavivirana.
Wawaya viviberosi ipeyari kirakai dobu enene yavui. Ma ti damsi na ke ita vivitumaghana da Yesu Keriso kunumai ioru ku dobu da ivi wawayota. Ma meni wawayina nakanani ina vivisisiya na tuna wawayina na peroveta viviberona ma Keriso kana ghaviya. Tuna kubiine kokitaruvimi da nani wawayisi ke ini beroberowemi. Mikeda koti vaghinei da iti beroberowemi na ita biga God kubiine na iyamna kegha. Tipaparana da ita biga kubiine na God ini miiya bubunita.
Meni wawayina vibeyebeyena bogiiyai eberaberai ma ke Keriso ina vibeyebeyena kamonai ita makamakai na ke God yavata ita vivinuwasago. Ma meni wawayina mara nonowa Keriso ina vibeyebeyena kamonai emakamakai, tuna na Mamai God ma Natuna yavata inuwasago. 10 Ma meni wawayina ina pisi ma ke Keriso ina vibeyebeyena vaghata ita kavarapiyei na ke koni kiikiiwei bo ke kona rutini ami ku numa. 11 Ma tam iyai nani wawayina kuni kiikiiwei na tam yavata koni kiikapu da ina berabero ku kamona kuna rui.
Nota turina.
12 Nota ipeyari kirakai da ata vonemi, ma ke aku kayowana da nani notasi ata giruma, iyamna aitumaghana da ana numataya kurimi da tami ma taku tisisiya ma yavata tinuwabiibai.
13 Am tuwa natunatuna i vikiikiiwa evonavonatawei kurimi. Ma tuna wavinena bade God ivinei da ina wawaya.

*1:3: Keriso: Grik damsi gamosi evonavona bo ‘Keriso’ ma Hibru damsi gamosi evonavona bo ‘Mesaya.’ Ivi ruwa iyamna ‘God ina Vivinevine Wawayina.’

*1:5: Jon 13:34, 15:12, 17